2023/2566

 

25-26 กรกฎาคม 2023

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ ครั้งที่ 2/2023

24 กรกฎาคม 2023

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ

12-14 มิถุนายน 2023

อบรม Bibliodrama Workshop ในโครงการสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์ “ผู้หว่าน รุ่นที่ 7”

11-16 มิถุนายน 2023

เดินทางมาโรม และอัสซีซี / เยี่ยมสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา

29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2023

ฟื้นฟูจิตใจศิษย์เก่า สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ครั้งที่ 11

20 มี.ค.-28 เม.ย 2023

อบรมคำสอนภาคฤดูร้อน 2023

15-21 เมษายน 2023

การประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (ครั้งที่ 10)

2 เมษายน 2023

พิธีแต่งตั้งครูคำสอน ที่ศูนย์แม่ริม

6-8 มีนาคม 2023

สรุปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 19

14-17 กุมภาพันธ์ 2023

สัมมนาบุคลากรศูนย์คริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 16

10-11 กุมภาพันธ์ 2023

อบรม Bibliodrama Workshopให้กับสล่า (ครูคำสอน)เชียงราย

24 -25 มกราคม 2023

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม 1/2023

23 มกราคม 2023

ประชุมกรรมการบริหารศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (NCC)

2022/2565

 

12,19 พฤศจิกายน 2022

การอบรมความรู้เกี่ยวกับหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาค 1

24 ตุลาคม 2022

คณะวิชาการสถาบันศึกษาศาสตร์การแต่งงานและครอบครัว จัดตั้งโดยนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรังซิส แปลโดยคุณพ่อนุพนธุ์ ทัศมาลี

ตุลาคม 2022

9 วัน ก่อนการประชุมสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเซียจะเริ่มขึ้น

26-28 กันยายน 2022

อบรมสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนภาคอีสาน

12-30 ตุลาคม 2022

50 ปี FABC

8-10 กันยายน 2022

การชุมนุมนานาชาติ เรื่อง การสอนคำสอน ครั้งที่ 3 กรุงโรม ประเทศอิตาลี

31 ส.ค.-1 ก.ย. 22

แบ่งปันประสบการณ์การสอนคำสอนผู้ใหญ่แก่พระสงฆ์ โครงการพักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสงฆ์

26-27 กรกฎาคม 2022

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 2/2022

13 กรกฎาคม 2022

การบรรยายหัวข้อ “ความรู้เรื่องศาสนสัมพันธ์”

4 มิถุนายน 2022

สัมมนาครูอาเซียนคริสเตียน ครั้งที่ 6/2

30 เมษายน 2022

สัมมนาครูอาเซียนคริสเตียน ครั้งที่ 6/1

29 เมษายน 2022

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาคำสอนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 34

29 เมษายน 2022

คอร์สการอบรมคริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน ค.ศ.2022 ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ

3 เมษายน 2022

รายงานข่าวปิดปีการศึกษา และมอบเกียรติบัตรศูนย์คำสอนแม่ริม ปี 2022

28-31 มีนาคม 2022

คณะปีเมเขตเชียงรายจัดอบรมครูคำสอน

2 เมษายน 2022

จดหมายถึงกรรมการคำสอนทุกมิสซัง

28-31 มีนาคม 2022

อบรมครูคำสอนเชียงราย

17, 19 มีนาคม 2022

ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปี และ 3  คอร์สการอบรมคริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน ค.ศ.2022

9 มีนาคม 2022

อบรมพระคัมภีร์ และการสอนคำสอนครูคาทอลิกที่เรยีนา

5 มีนาคม 2022

Synodal Prayer and Healing

25-26 มกราคม 2022

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 1/2022

2021/2564

 

18 ธันวาคม 2021

พบปะศิษย์เก่าครูคำสอนโรม

16-17 ธันวาคม 2021

Bibliodrama Workshop สำหรับ"คอร์สพระสงฆ์และนักบวชเพื่อการประกาศข่าวดี"

7-8 และ 14-15
ธันวาคม 2021

คอร์สการอบรม”การค้นพบความหมายพระคัมภีร์” บ้านนวกคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ สามพราน       

7 ตุลาคม 2021

จัดบรรยายหัวข้อ “การสอนคำสอนกับการนำความเชื่อเข้าในวัฒนธรรมไทย ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน เล่มใหม่” (DC ข้อ 394-400)

20-21 กรกฎาคม 2021

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 2/2021

มีนาคม 2021

ประชุาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยแสงธรรม สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

4 กุมภาพันธ์ 2021

วันสากลเพื่อภราดรภาพของมนุษย์

2020/2563

 

27-28 ตุลาคม 2020

สัมมนาแนวทางการอบรม  คริสตศาสนธรรมไทย ค.ศ.2020

13-18 กันยายน 2020

อบรมครูคำสอนอาสาสมัคร สังฆมณฑลอุดรธานี ครั้งที่ 2/2020

21-22 กรกฎาคม 2020

ประชุมกรรมการคำสอนระดับชาติ ที่บ้านผู้หว่าน  สามพราน

มกราคม 2020

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

21-22 มกราคม 2020

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม 1/2020

2019/2562

 

7-10 พฤศจิกายน 2019

ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 2  เรื่องหนังสือคำสอนเยาวชน (YOUCAT)

22 พฤศจิกายน 2019

ครูคำสอนไทยร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

26 ตุลาคม 2019

กตัญญูครูคำสอน 75 ปี มิสซังจันทบุรี

14-16 ตุลาคม 2019

ชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 6

23-24 กรกฎาคม 2019

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม  แผนกคริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 2/2019

26 เมษายน 2019

พิธีมอบวุฒิบัตร เกียรติบัตรแก่นักศึกษาภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 32

18 พฤษภาคม 2019

ครูคำสอนเข้าฟังคำปราศรัยของพระคาร์ดินัลแฟร์นันโด ฟิโลนี

11-14 กุมภาพันธ์ 2019

ประชุมกรรมการคำสอน และสัมมนาบุคลากรศูนย์คริสตศาสนธรรม 10 สังฆมณฑล

2018/2561

 

8 ธันวาคม 2018

สหภาพ เจ้าคณะนักบวชหญิงนานาชาติประกาศต่อต้านการละเมิดทุกชนิด  

12 พฤศจิกายน 2018

หน่วยแพทย์บริการ ในโอกาสวันสากลเพื่อคนจน 2018

5 กันยายน 2018

สัปดาห์แสวงบุญที่กรุงโซล 2018

31 ส.ค - 2 ก.ย 2561

อบรมสัมมนาครูคำสอนสังฆมณฑลนครราชสีมา

27 กรกฎาคม 2561

แบ่งปัน ในหัวข้อ SCCs a Means to Adults Catechesis

24-25 กรกฎาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม  ครั้งที่ 2/ 2018

23 กรกฎาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ ครั้งที่2/2018

14 มิถุนายน 2561

สถาบันพัฒนาฆราวาสคาทอลิก

25 เมษายน 2561

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงประกาศสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย

26 เมษายน 2561

 พิธีบูชาขอบพระคุณ มอบวุฒิบัตร แก่นักศึกษาซีซี รุ่น 31

26 เมษายน 2561

พิธีมอบวุฒิบัตร การอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ

กุมภาพันธ์ 2561

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม ปีการศึกษา 2561

23-24  มกราคม 2561

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม  ครั้งที่ 1/ 2018

30 พ.ย - 3 ธ.ค 2560

ศึกษาดูงาน RCIA ณ อัครสังฆมณฑลสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์

23 พฤศจิกายน 2560

งานวันวิชาการ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560

สิงหาคม

ประชาสัมพันธ์งานวันวิชาการ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560

14 กันยายน 2560

อบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

25-26 กรกฎาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 2/ 2017

6 มิถุนายน 2560

ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปี 1-4

27 เมษายน 2560

พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 30

18 มีนาคม 2560

ศูนย์คำสอนแม่ริม เชียงใหม่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา

21-24 กุมภาพันธ์ 2560

สัมมนาบุคลกรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม 10 สังฆมณฑล

24-25 มกราคม 2560

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม  แผนกคริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 1/ 2017

 

 

ข่าวเก่า