ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (National Catechetical Center -NCC) วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2023 ณ ศูนย์ NCC โดยมีบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานฯ

ซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซาเวียร์ คณะอูร์สุลินสหภาพโรมัน ผู้อำนวยการศูนย์ NCC เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ วันนี้มีกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน เป็นการประชุมฯ รอบ 6 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2023 เพื่อร่วมรับฟัง ให้คำปรึกษา เสนอแนะ การดำเนินงานของศูนย์ การฝึกอบรมนักศึกษา ฯลฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาศูนย์ฯ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

อนึ่งในการประชุมฯ ครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติร่วมกันว่าให้มีการจัดอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ค.ศ.2024 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม -วันศุกร์ที่ 26 เมษายน ค.ศ.2024 ท่านใดสนใจสมัครเข้ารับการอบรมฯ ก็สามารถเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าได้ ทางศูนย์ฯ จะประชาสัมพันธ์รายละเอียดให้ทราบต่อไป

Home