รายงานโดย ซิสเตอร์สังวาลย์ วาปีทะ

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ  ได้จัดให้มีการอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี และในปีนี้  ได้จัดให้มีการอบรม  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20  มีนาคม  ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งมีครูคำสอนและผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศไทย จากราชอาณาจักรกัมพูชา และจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งสิ้น 109 คน ดังนี้
นักศึกษาชั้นปีที่  3 รุ่นที่  30  จำนวน 27 คน  
นักศึกษาชั้นปีที่  2 รุ่นที่  31  จำนวน 27 คน
นักศึกษาชั้นปีที่  1 รุ่นที่  32      จำนวน 55   คน
 
โดยแยกตามสังฆมณฑลและคณะนักบวช ดังนี้
1.อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ  จำนวน 35 คน
2.สังฆมณฑลเชียงใหม่  จำนวน 7 คน
3.สังฆมณฑลจันทบุรี จำนวน 6 คน
4.สังฆมณฑลอุดรธานี จำนวน 1 คน
5.สังฆมณฑลนครสวรรค์  จำนวน 3 คน
6.สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 คน
7.สังฆมณฑลนครราชสีมา จำนวน 3 คน
8.คณะภราดาลาซาล  จำนวน 3 คน
9.คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่  จำนวน 4 คน
10.คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล จำนวน 6 คน
11.คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 3 คน
12.คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  จำนวน 7 คน
13.คณะภคินีศรีชุมพาบาล จำนวน 5 คน
14.คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์ จำนวน 2 คน
15.คณะภคินีพระราชินีมาเรีย จำนวน 3 คน
16.สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย จำนวน 2 คน
17.คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์  จำนวน 2 คน
18.คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  จำนวน 3 คน
19.คณะธิดาเมตตาธรรม  จำนวน 3 คน
20.มูลนิธิบ้านมารีนา เชียงใหม่ จำนวน 3 คน
21.ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จำนวน 3 คน
22.  สังฆมณฑลเวียงจันทน์ จำนวน 1 คน
       คณะภคินีรักกางเขนแห่งเชียงหวาง สปป.ลาว  จำนวน 2 คน
 

บรรดาคณาจารย์ผู้ให้การอบรม ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยแสงธรรมและผู้ทรงคุณวุฒิ  มีครูพี่เลี้ยงประจำชั้นปี มีเจ้าหน้าที่  พนักงาน  และนักศึกษาภาคปกติ  คอยช่วยเหลือและให้บริการในด้านต่างๆ
นอกจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังจัดให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีผู้แทนแต่ละชั้นปีร่วมเป็นคณะกรรมการ  มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อการภาวนาและทำกิจกรรมร่วมกัน มีการฝึกปฏิบัติในด้านพิธีกรรมและฝึกการเป็นผู้นำกิจกรรมต่างๆ นอกนั้น ยังมีการฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานในบางรายวิชา เช่น
- การฝึกจิตภาวนาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา การภาวนาในชีวิตจิตคริสตชน
- การศึกษาดูงาน พิธีเอฟฟาธาและเจิมน้ำมันศีลล้างบาป ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  ในรายวิชา การสอนคำสอนผู้ใหญ่
- การศึกษาเรียนรู้ศาสนสถานและหลักคำสอนของแต่ละศาสนา ณ วัดม่วงแค มัสยิดฮารูณ และ
วัดอัสสัมชัญ บางรัก ของนักศึกษา ชึ้นปีที่ 2  ในรายวิชาหลักศาสนสัมพันธ์
- การศึกษาดูงานวิถีชุมชนวัด ในเขตวัดนักบุญเปโตร ในรายวิชา วิถีชุมชนวัด
- การศึกษาดูงานจิตตาภิบาล และการเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจน้องๆ ที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
บ้านปรานี  ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา พันธกิจและการอภิบาล
- การไปแสวงบุญตามวัดต่างๆ ในเขตสังฆมณฑลราชบุรี โดยการนำของคุณพ่อธีรพล  กอบวิทยากุล
- และการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจของนักศึกษาทุกชั้นปี โดย คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล
 

รายนามนักศึกษา ที่สำเร็จหลักสูตรการอบรมคริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน ประจำปี  พ.ศ.2560
รุ่นที่ 30 มีจำนวน 26 คน ดังต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

สังกัด

1

น.ส. อักแนส สว่างจิตต์ สุขสุทิพย์

โรงเรียนไตรราชวิทยา เกาะใหญ่

2

น.ส. เทเรซา วรรณาบุญทวี

โรงเรียนเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว

3

น.ส. มาร์ตินา สว่างรัตน์ไพศาลวนาพงศ์

บ้านสวนพระหฤทัย ลำปาง

4

น.ส. อัลเจลา เมริชี สุดาพรอำรุงสิงขร

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ

5

น.ส. อันนา วัณฑณาปิยรุ่งเรืองรัศม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

6

น.ส. มารีอา อัจฉรารัตนภักดี

บ้านพระหฤทัย ล้านนา

7

น.ส. อักแนส ฐนชาโสทน

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

8

น.ส. แคทธารีน ชโลทร สนชัยทอง

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

9

น.ส. อันนา สายสุดากิจเต่ง

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกหญิง)

10

นาง วิกตอเรีย พรรณีสอนล

วัดนักบุญบาร์โธโลมิว สุพรรณบุร

11

ซ. มารีอา สิริกานต์  ศรีเผลา

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

12

น.ส. เทเรซา นิรมานวงศ์ธนะชัย

วัดแม่พระกุหลาบทิพย์

13

น.ส. มารีอา ลัดดาวัลย์วงษ์อู่ทอง

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

14

นาง เทเรซา บัวหลวงกิจเจริญ

โรงเรียนมาเรียลัย

15

น.ส. อันนา พิมพ์วิภาวรรณพาด

โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ

16

น.ส. มารีอา ศุภารัตน์แก้วปั้นพงษ์

โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร

17

ซ. มารีอากอแรตตี ทิพพิรุณจิวประสาท

คณะภคินีพระราชินีมาเรีย

18

น.ส. แบรทา วิภากิจฉลอง

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชาย)

19

น.ส. มารีอา วรรณพรแสงสวย

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

20

นาง เทเรซา อรปรียาปฎิตัง

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพฯ

21

น.ส. มารีย์ หลุยส์ ธนินท์ธรคำทองสุข

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

22

น.ส. ซาบีนา อรดี หอมมณีรัตนชัย

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุร

23

นาย อันตน มลธวัฒน์กิจสวัสดิ์

โรงเรียนนักบุญเปโตร

24

4นาย ยอห์น บัปติสต์ จักรพันธุ์โสรัจจกิจ

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชาย)

25

นาย เปโตร ประดิษฐ์แสวงนาม

วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล ลำปาง

26

นาย เปโตร ลสบุญเรืองวิไล

สังฆมณฑลเวียงจันทน์

รางวัลสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้แก่

 

เกรดเฉลี่ย

อันดับที่ 1

นางสาวอันนา วัณฑณา ปิยรุ่งเรืองรัศมี

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

3.98

อันดับที่ 2

นายอันตน มลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์

โรงเรียนนักบุญเปโตร

3.94

อันดับที่ 3

นางสาวอันนา สายสุดา กิจเต่งเกรด

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกหญิง)

3.92

 

นางสาวมารีย์ หลุยส์ ธนินท์ธร คำทองสุข

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

3.92

 

นางสาวมารีอา ศุภารัตน์ แก้วปั้นพงษ์

โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร

3.92

รางวัลชมเชย

นายยอห์น บัปติสต์ จักรพันธุ์ โสรัจจกิจ

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชาย)

3.88

 

นางสาวเทเรซา นิรมาน วงศ์ธนะชัย

วัดแม่พระกุหลาบทิพย์

3.87

รางวัลสำหรับผู้มีความประพฤติดี มีน้ำใจ ได้แก่

 

1 นางสาวอันนา น้อเชื้อ จงเจริญ

คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

2 นางเอลีซาเบธ จันทรา จีระวัฒนกิจ

ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

3 นางสาวเทเรซา สวรรยา มานิตยกุล

วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

4 นางมารีอา ศิราณี หนูเพชร

วัดนักบุญอันนาท่าจีน

5 นางสาวอักแนส ฐนชา โสทน

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

6 ซ.มารีอากอแรตตี ทิพพิรุณ จิวประสาท

คณะภคินีพระราชินีมาเรีย


รางวัล สำหรับ ครูคำสอนต้นแบบ ผู้มีความศรัทธา เสียสละ และ อุทิศตน ได้แก่

1 น.ส.อันนา ดวงฤดี ไทยตรง

โรงเรียนศรีหฤทัย จ.จันทบุรี

2 น.ส.มารีอา ธันย์ณภัทร เจริญ

โรงเรียนเจริญศรีศึกษา จ.ปัตตานี

3 นายเปาโล ทองคำ แสนจุม

สังฆมณฑลเชียงใหม่

4 น.ส.มารีอา ถนอมรัตน์ เรืองวิเศษทรัพย์

โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก

5 ซิสเตอร์กาทารีนา พอนไซ คำบุญเรือง

คณะภคินีรักกางเขนแห่งเชียงหวาง

6 น.ส.มารีย์ หลุยส์ ธนินท์ธร คำทองสุข

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

7 นางสาวมารีอา อัจฉรา รัตนภักด

บ้านพระหฤทัย ล้านนา

8 นายเปโตร ประดิษฐ์ แสวงนาม

วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล จ.ลำปาง

9 นายเปโตร ลส บุญเรืองวิไล

สังฆมณฑลเวียงจันทน


รางวัลสำหรับ ครูคำสอนอาวุโส ผู้มีความพากเพียร อดทน ในการศึกษาเล่าเรียน ได้แก่

1 น.ส.เทเรซา นิรมาน  วงศ์ธนะชัย

วัดแม่พระกุหลาบทิพย์

2 น.ส.มารีอา ลินดา วงศานุพัทธ

์วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

ทางศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ขอถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณ คุณพ่อและคณาจารย์ทุกท่านที่ ได้สละเวลามาช่วยสอน และให้เกียรติมาร่วมพิธีในวันนี้
 
ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล อธิการบ้านเณรใหญ่แสงธรรม และ คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดมาช่วยงาน และอนุญาตให้ใช้อาคารวิทยาลัยแสงธรรมเป็นสถานที่เรียน และจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งห้องประกอบการอื่นๆ พร้อมวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

ขอขอบคุณ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และ คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม ที่เสียสละมาเป็นครูพี่เลี้ยงแก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 3 ชั้นปี

ขอขอบคุณ คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ที่ได้กรุณาดูแล จัดให้มีพระสงฆ์ประจำบ้านเณรแสงธรรม มาถวายบูชาขอบพระคุณเป็นประจำทุกวันตลอดการอบรม  รวมทั้งผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีน้ำใจดี ช่วยเหลือ และให้สนับสนุนในทุกรูปแบบ เพื่อให้การอบรมคริสตธรรมภาคฤดูร้อนในปีนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ท้ายที่สุด ในนามคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และนักศึกษาภาคฤดูร้อนทุกคน ขอกราบขอบพระคุณ  พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  อาภรณ์รัตน์ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชา “พันธกิจและการอภิบาล” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และเป็นประธานในพิธีในวันนี้ ขอขอบพระคุณบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง บิดามารดา  และญาติพี่น้องของนักศึกษารุ่นที่ 30 ที่มาร่วมงานในวันนี้ เพื่อรับรู้และเป็นกำลังใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ขอพระพรและสันติสุขของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ประทับอยู่กับท่านตลอดไป 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120