บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ได้ประกาศตั้งเขตสังฆรักษ์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) โดยแยกมาจากพื้นที่เทียบสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 ได้ประกาศยกฐานะเป็นสังฆมณฑล 8 เขตปกครอง คือ กรุงเทพฯ ท่าแร่-หนองแสง จันทบุรี ราชบุรี เชียงใหม่ อุดรธานี อุบลราชธานี และนครราชสีมา (โคราช) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) ซึ่งเราได้ฉลอง 50 ปี การสถาปนาพระฐานานุกรม ค.ศ. 1965-2015

ส่วนสังฆมณฑลนครสวรรค์ได้รับการสถาปนาเป็นสังฆมณฑล วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) และสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512)

เมื่อได้ศึกษาสภาพสังคมและความจำเป็นของสังฆมณฑล เพื่อ
1. บริการและอภิบาลชาวบ้าน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2. บรรดาคริสตชนมีหลายภาษา วัฒนธรรม และชนเผ่า จึงควรมีการอภิบาลเป็นพิเศษ
3. เพื่อตอบการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคม ความเชื่อ ปัญหาศีลธรรม และการดำเนินชีวิต พระศาสนจักรจำเป็นต้องส่งเสริมวิถีชุมชนวัด (Basic Ecclesial Community) เพื่อส่งเสริมฆราวาสให้มีส่วนร่วมในชีวิต และพันธกิจของพระศาสนจักรอย่างกระตือรือร้นยิ่งขึ้น

คณะสงฆ์และสภาภิบาลของสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้มีมติ เรื่องการแยกสังฆมณฑลเชียงรายออกจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) เสนอต่อสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในระหว่าง ค.ศ. 2014-2015 เมื่อมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จึงส่งเรื่องนี้ให้พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย วันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558)

ที่สุด วันที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงประกาศสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย อยู่ในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และทรงแต่งตั้งคุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ให้เป็นพระสังฆราชองค์แรกของสังฆมณฑลเชียงราย

มีพิธีสถาปนาเป็นสังฆมณฑล และบวชพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) นับเป็นการเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยามของเรา
+++++++++++
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
5 มิถุนายน ค.ศ. 2018
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120