ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (National Catechetical Center-NCC) เปิดคอร์สการอบรมคริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน ค.ศ.2022   ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม -29 เมษายน 2022  และในวันนี้17 มีนาคม 2022 เวลา 16.00-17.15 น. ซิสเตอร์เพ็ชรรัตน์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ กรรมการบริหารศูนย์ฯ และอาจารย์พี่เลี้ยงนักศึกษา ชั้นปี 1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปี 1 ที่สมัครเข้ารับการอบรมคริสตศาสนธรรม จำนวน 62 คน และเรียนสมทบ 2 คน โดยปฐมนิเทศแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Online Meeting

อนึ่งในช่วงต้นนักศึกษา ชั้นปี 1 จะเรียนแบบออนไลน์ช่วงวันที่ 21 มีนาคม -1 เมษายน 2022   ส่วนในช่วงท้ายจะประเมินสถานการณ์และแจ้งให้ทราบในภายหลัง  สำหรับชั้นปี 3 จะเรียนออนไลน์ในช่วงแรก วันที่ 21 มีนาคม - 17 เมษายน 2022 และในช่วงท้าย ตั้งแต่วันที่ 19-29 เมษายน 2022 จะเรียนแบบ On-site ที่วิทยาลัยแสงธรรมและพักที่ศูนย์อบรมฯ และรับวุฒิบัตรจบการอบรมฯ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน วันที่ 29 เมษายน 2022 ขอขอบคุณคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม กรรมการบริหารศูนย์ฯ พระสงฆ์ คณะนักบวช ผู้บริหารโรงเรียน ฯลฯ ทุกท่านที่สนับสนุนให้นักศึกษาฯ มารับการอบรมด้านคริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน
นี้ด้วย  ขอพระเจ้าอวยพร

และวันที่ 19 มีนาคม อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม ได้รับมอบหมายจากซิสเตอร์เพ็ชรรัตน์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และสอนเรียนภาคฤดูร้อนและเป็นครูประจำชั้นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 22 คน การอบรมคริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม-29 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (National Catechetical Center-NCC) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่จะจบการศึกษา ได้เห็นนักศึกษาครูคำสอนผู้ใหญ่มีความพร้อมและตั้งใจที่จะเรียนรู้อย่างมาก

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120