คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ สัมมนาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2017 ณ ศูนย์อบรม Bonus Pastor Center สังฆมณฑลนครสวรรค์และเยี่ยมเขตแพร่ธรรมเข็กน้อย หล่มศักดิ์ เพชรบูรณ์ และทัศนศึกษาเขาค้อ จำนวน 38 ท่าน
คุณพ่อไพโรจน์ เกตุรัตน์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานแพร่ธรรมและคุณพ่อพรชัย สิงห์สา หัวหน้าแผนกคำสอนสังฆมณฑลนครสวรรค์) ได้แบ่งปันสภาพงานคำสอน และการประกาศข่าวดีในสังฆมณฑลนครสวรรค์
เรียนรู้เขา

นครสวรรค์ พื้นที่แห่งนี้ เต็มไปด้วยคุณค่าทางพุทธศาสนา มีความหลากหลายในวัฒนธรรม มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายชนเผ่า ที่อยู่บนดอยสูง ในป่าลึก ทุกคนต้องการคริสตชน ที่จะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางกับพวกเขา  งานของสังฆมณฑลนครสวรรค์ จึงเป็นเรื่องของศาสนสัมพันธ์ วัฒนธรรมสัมพันธ์ ที่กำลังเกิดดอกออกผลอย่างมากมาย  และเชื่อว่า การดำเนินชีวิตอย่างสุภาพถ่อมตน ทำให้เราเข้าถึงสิทธิในการรัก และรับใช้มวลชน
นี่เป็นเส้นทางใหม่ ที่จะทำให้พระศาสนจักรถือธงนำหน้าประชาชนคนไทยต่อไป  มิใช่เพื่อความหยิ่งผยอง แต่เพื่อมีจิตสำนึก  ที่จะต้องทำงานหนักมากขึ้น ขยันมากขึ้น  และวิงวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้า ได้โปรดช่วยนำทางเรา  ในการเดินทางสู่ยุคแห่งการประกาศพระวรสารใหม่

งานด้านคำสอน
แบ่งการสอนออกเป็น 3 เขต 
เขต1 มีนครสวรรค์เป็นศูนย์กลาง 
เขต 2 มีพิษณุโลกเป็นศูนย์กลาง
เขต 3 มีแม่สอด(ตาก)เป็นศูนย์กลาง
การสอนคำสอน เขต1 และเขต2 มีโมบายทีมออกไปสอน
เขต 3 มี เป็นความร่วมมือกันระหว่างบรรดาธรรมทูตและคนในพื้นที่ มีการประชุมทุกเดือน

หลักการสอนคำสอน
เป็นการสอนการดำเนินชีวิตในทุกๆ ด้าน ด้านเศรษฐกิจ การมีงานทำ การเสวนาเชิง การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้านสุขภาพ การศึกษาของเด็กขาดโอกาส และชาติพันธุ์ ไม่นิยมให้เด็กท่องสัจธรรม แต่มุ่งให้เขาดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า ต่อพ่อแม่พี่น้องและต่อสังคมในยุคปัจจุบัน
เพิ่มจำนวนกลุ่มผู้ประกาศพระวรสาร บนดอย และพื้นราบ เพื่อให้บุคคลากรเหล่านี้ เป็นประจักษ์พยาน การสอนพระวรสารในชีวิตประจำวัน มีควาซื่อสัตย์ ความพอเพียง และสุภาพถ่อมตน ทั้งนี้เพื่อพวกเขาจะมีคุณภาพเพียงพอที่จะรักและรับใช้ผู้อื่น

หลังอาหารเย็นคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพชร และทีมจากศูนย์คำสอนสังฆมณฑลราชบุรี ได้นำกิจกรรมทำให้เจ้าหน้าที่ได้รู้จักกัน
ขำขำ
เมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์คำสอนเล่นเกม อะไรจะปานนั้น
- ให้ทอยลูกเต๋า ไม่ใช่เขย่ากล่องใส่ลูกเต๋า
- ให้ทอยลูกเต๋า ไม่ใช่กำลูกเต๋าแล้วเขย่ามือ

วันพุธ มิสซาเช้า คุณพ่อพรชัย สิงห์สา เทศน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 50 ปี สังฆมณฑล ใน 8 นาที

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้พูดถึงทิศทางงานคำสอนไทย โครงสร้างฝ่ายอภิบาลในสภาพระสังฆราช และบทบาทหน้าที่ของศูนย์คริสตศาสนธรรมระดับสังฆมณฑล ระดับชาติ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม โดยยึดคู่มือ การสอนคำสอนประเทศไทย และแบ่งกลุ่มสังฆมณฑล หาข้อตั้งใจปรับปรุงหนึ่งประการ (จาก TDC ข้อ 114)

มองบ้านเรา
ศูนย์คริสตศาสนธรรมมีไว้เพื่อ
- วางแผน ช่วยเหลือ สนับสนุน ฝึกอบรม และประสานงาน
- พัฒนางานคำสอนให้สอดคล้องกับแผนอภิบาลของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
- บทบาทและหน้าที่ของศูนย์คริสตศาสนธรรม
- จัดทำข้อมูลด้านคำสอน
- สำรวจความต้องการและทัศนคติของคริสตชน เพื่อจัดทำแผนงานและโครงการ
- รับผิดชอบอบรมครูคำสอน
- พัฒนาหลักสูตรและให้บริการข้อมูล
- ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้มีการสอนคำสอนในทุกวัย
- วิจัยและประเมินผลงานคำสอนอย่างต่อเนื่อง
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

คุณพ่ออเนก นามวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี ได้มาแบ่งปัน
ชีวิตฝ่ายจิตครูคำสอน
“Feeding Your Soul, Growing in Faith, Sharing with others.”

เรียนรู้เรา
วิธีคิดในการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์คำสอน
- เราเป็นผู้หว่าน อย่าคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้ม ผู้เรียนจะรับหรือไม่รับ หน้าที่ของเราคือหว่าน พระเจ้าทรงเป็นผู้ทำงาน
- เราต้องทำงานด้วยใจ มีชีวิตฝ่ายจิต มีความสุภาพ
- คิดถึงผู้อื่น เสียสละ ไม่ติดใจสิ่งใด
- ชื่นชมผู้อื่นอย่างจริงใจ
- คิดเสมอว่า ผู้ร่วมงานมีส่วนในผลสำเร็จของงาน
- หมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- อย่าใช้เวลาอย่างไร้ค่า
- งานของเราคือถ่ายทอดความเชื่อ ความศรัทธา เราจึงต้องพัฒนาความเชื่ออยู่เสมอ
- เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คำสอนต้องมีมากกว่าผู้อื่น คนเราไม่มี ก็ให้ไม่ได้ เราไปอบรมครูคำสอน เราต้องมีให้มากกว่าเขา
- เราต้อง being, knowing and doing
- ทุกศูนย์ต้องบรรเลงเพลงเดียวกัน คือเพลงของพระเยซูคริสตเจ้า
(เอกสาร)

ในตอนบ่ายได้เดินทางไปเข็กน้อย และเยี่ยมวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์   และเข้าพักที่ไร่จันทร์แรม เขาค้อ
วันพฤหัสฯ เราเดินทางไปเยี่ยมภูหินร่องกล้า ภูทับเบิก ฯลฯ
ตอนเย็นหลังอาหาร ชมการแสดง 4 เพลง ของกลุ่มแม่บ้านม้ง และพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำงาน 10-25 ปีขึ้นไป เพื่อให้กำลังใจเล็กๆ น้อยๆ ครั้งต่อไปเจอกันที่อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

คำคม
- “ที่ใดมีความรัก พระเจ้าอยู่ที่นั่น”
- “ไปด้วยกัน ไปได้ไกล”

เมื่อเจ้าบ้านเทศน์
-  “พ่อมาถูกทาง” ค่อนชีวิตแล้วหากยังไม่ถูกก็เสียไปค่อนหนึ่งแล้ว
- “พ่อตัวดำ ต่ำเตี้ย” ดีนะไม่หัวล้าน พระเจ้ายังเมตตา

ประมวลภาพ

กล้อง 1

กล้อง 2

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120