มะนิลา 8 พฤศจิกายน 2019 (จากFides และ Zenit)

ฟิลิปปินส์ ประเทศที่มีคาทอลิกมากที่สุดในเอเชีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติเรื่อง เยาวชนคาทอลิก ที่เมืองอิโลอิโล เพื่อหาวิธีประกาศข่าวดีใหม่สำหรับเยาวชน มีผู้นำเยาวชน 1200 คน จาก 19 ประเทศมาร่วมประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง YOUCAT ระหว่าง 7-10 พฤศจิกายน 2019 พระอัครสังฆราชกาเบรียล กัชชา สมณทูตประจำฟิลิปปินส์ เป็นประธานมิสซาเปิดประชุม วันที่ 7 พฤศจิกายน

คณะกรรมการคำสอนเยาวชนของฟิลิปปินส์และอัครสังฆมณฑล Jaro, Iloilo เป็นผู้จัดการประชุม ถือว่าเป็นการตอบสนอง เรื่องการประกาศข่าวดีใหม่ของพระศาสนจักร ซึ่งพระศาสนจักรฟิลิปปินส์ถือ 2019 เป็นปีเยาวชน

YOUCAT เป็นชื่อย่อของหนังสือคำสอนเยาวชนของพระศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งพิมพ์หลายภาษาใน ค.ศ. 2011 เป็นเครื่องมือช่วยบรรดาเยาวชนให้พบความงดงามแห่งความเชื่อ และความจริงแห่งพระวรสาร  เสนอเนื้อหาเป็นแบบถาม-ตอบ ซึ่งสมณกระทรวงข้อความเชื่อได้รับรอง และสภาพระสังฆราชออสเตรียจัดพิมพ์เผยแพร่วันเยาวชนโลก ค.ศ. 2011 ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน

หัวข้อการประชุม คือ “Arise” (ลุกขึ้นเถิด) มาจากพระวรสารนักบุญลูกา  7:11-17 พระเยซูเจ้าทรงปลุกลูกชายของหญิงหม้ายที่นาอิมให้กลับคืนชีพ การประชุมมุ่งให้เยาวชนค้นพบความรักของพระคริสตเจ้า ลุกขึ้นจากสภาพแวดล้อมของสังคมปัจจุบันและมาเป็นศิษย์ที่กระตือรือร้น โดยอาศัย YOUCAT... เป็นการเตรียมฉลอง 500 ปี ของศาสนาคริสต์ในประเทศฟิลิปปินส์ ในปี ค.ศ. 2021

การประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง YOUCAT ก็จัดในฟิลิปปินส์ ใน ค.ศ. 2015  หัวข้อ พระนางมารีย์ ดาราแห่งการประกาศข่าวดีใหม่ โดยมีนักบุญเปโตร กาลุงสด และนักบุญลอเรนโซ รุยส์ เป็นแบบอย่าง

หนังสือคำสอนเยาวชนเล่มนี้  นอกจากสรุปข้อความเชื่อ ยังมีอ้างอิงพระคัมภีร์ และข้อคิดให้กำลังใจจากบรรดานักบุญ และนักคิดหลายคน อธิบายว่า เราคาทอลิกเชื่ออะไร  มีพิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตศีลธรรม และการอธิษฐานภาวนา

ผู้นำเยาวชนสามารถใช้หนังสือคำสอนเล่มนี้ช่วยในการอบรม เพื่อให้การประกาศข่าวดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                                                                                                                                           ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์ สรุป
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120