สัมมนาครูอาเซียนคริสเตียน ครั้งที่ 6 (6Th Asian Christian Teachers' Conference ) หัวข้อ "Eduating For Eternity" ผ่านทาง Zoom Meeting เวลาประเทศไทย 18.30 -21.00 น. ซึ่งจะมีการสัมมนาทั้งหมด 4 ครั้งคือ
     ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565
     ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565
     ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2565
     ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

ในวันนี้ 30 เมษายน 2565 เป็นวันแรก ซึ่งมีการแบ่งปันโดย Ng Pak Tee , Singapore หัวข้อ Educating for Eternity - The Teacher's heartbeat "ถ้าพระยาห์เวห์ไม่ทรงสร้างบ้าน ช่างก่อสร้างก็ทำงานไร้ผล หากพระยาห์เวห์ไม่ทรงพิทักษ์รักษานครไว้ ยามที่เฝ้าอยู่ก็เหนื่อยเปล่า"(สดด127: 1) และการแบ่งปันโดย Seah Jiak Choo , Singapore

หัวข้อ Vesper Session I "ข้าพเจ้าก็ยังจะยินดีในพระยาห์เวย์ ข้าพเจ้าจะเปรมปรีดิ์ในพระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น" (ฮบก 3:18 ) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากประเทศต่างๆประมาณ 250 คน และมีคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม กับครูคำสอนจากฝ่ายคาทอลิก เข้าร่วมสัมมนา 3 คน คือ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ และคุณครูชูศรี มธุรสสุวรรณ และมีพี่น้องคริสเตียนจำนวนหนึ่งจากประเทศไทยเข้าร่วมสัมมนาฯ ด้วย การสัมมนามีการแปลเป็นภาษาต่างๆ 4-5 ภาษา ร่วมถึงภาษาไทยด้วย ขอขอบคุณผู้จัดสัมมนาฯ ทุกท่านด้วย


ดูเพิ่มเติม    https://www.facebook.com/100002637347064/posts/4887500608014469/?d=n
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120