คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ฯ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมสามัญฯ ครั้งที่ 1/2017 เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2017 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม

ในวันที่ 24 มกราคม 2017 เริ่มการประชุมด้วยการสวดทำวัตรด้วยกัน ต่อจากนั้นคุณพ่อเปรมปรี  วาปีโส เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ  และ มีการแบ่งปันการทำงานด้านคริสตศาสนธรรมของคณะกรรมการฯ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ และสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม และศูนย์คริสตศาสนธรรม 10 สังฆมณฑล

หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาที่พักอยู่ในศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ  โดยมีซิสเตอร์สังวาล วาปีทะ ผู้อำนวยการฯ และซิสเตอร์สุปาณี สุขถาวร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ สวดภาวนาทำวัตรเย็น และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เสร็จพิธีฯ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

วันที่ 25 มกราคม เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อปิยพงษ์ ลือเลื่อง เป็นประธานในพิธีฯ  และคณะกรรมการได้ร่วมกันวางแผนงาน แผนกคริสตศาสนธรรม 5 ปี (ค.ศ.2017-2021) ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015 “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” และได้เชิญคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์  ผู้ช่วยเลขาฯฝ่ายอภิบาลคริสตชน สภาพระสังฆราช ร่วมเสนอแนวคิดในแผนงานฯ อีก 5 ปีข้างหน้าในครั้งนี้ด้วย

และพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์  ประธานคณะกรรมการฯ ได้พูดให้แนวทางอภิบาลด้านศีลศักดิ์สิทธิ์สำหรับเด็ก (ศีลอภัยบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลัง) เพื่อเสนอความคิดเห็นและเป็นแนวทางร่วมกันนำไปปฏิบัติในแต่ละสังฆมณฑล (
ดูเอกสารเพิ่มเติม)
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120