คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยมี บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานฯ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ ร่วมกับคณะกรรมการฯ ทุกท่าน จัดการบรรยายหัวข้อ “ความรู้เรื่องศาสนสัมพันธ์” วิทยากรโดยบิชอป ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการฯ เพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนสัมพันธ์ และประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ กล่าวเปิดการบรรยายฯ และคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส พิธีกรดำเนินรายการฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ.2022 มีพระสงฆ์ นักบวช ครูจิตตาภิบาล ครูคำสอน ครูคาทอลิก ฆราวาสคริสตชน และผู้สนใจ จาก 11 สังฆมณฑล โดยเข้าฟังบรรยายฯ ผ่านห้องประชุม Zoom 223 คน FB Live 123 คน เข้าในห้องประชุมรวม 169 คน รวมทั้งหมด 515 คน

เริ่มการบรรยายฯด้วยการสวดภาวนาทำวัตรเช้าโดยคุณครูเมทินี สุพรรณพยัคฆ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และคุณครูยุพา ชูลีระรักษ์ ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และต่อด้วยบิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดบรรยายฯ ในวันนี้ เนื่องจากคณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ ได้จัดแปลและพิมพ์คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020 (เล่มใหม่) ที่ออกเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.2020 และคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุม เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม ค.ศ.2020 หัวข้อ “เยาวชนในใจศาสนาในสังคมปัจจุบันอย่างไร” โดยเชิญอาจารย์ ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ เป็นผู้นำศึกษาคู่มือฯ เราจะทำอย่างไรให้สังคมเรามีสันติสุขได้ โดยมีบุคคลเป้าหมายคือเยาวชน และเห็นว่ามีสิ่งที่น่าสนใจมากมมาย ที่สุดได้พูดคุยกับพระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ จึงเห็นว่าเรื่องหนึ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจเราจึงจัดประชุมอีกครั้งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2021 ในโอกาสที่มีการประชุมคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ ก็ได้เรียนเชิญพระคุณเจ้าให้การบรรยายหัวข้อ “การสอนคำสอนกับการนำความเชื่อเข้าในวัฒนธรรมไทย ตามคู่มือการสอนคำสอน เล่มใหม่ ค.ศ.2020 ” (DC 394-400) ให้กับคณะกรรมการฯ จำนวน 25 คน ในที่สุดจึงเห็นว่าน่าจะจัดหัวข้อเดียวกันนี้กับพระสงฆ์ นักบวช ครูจิตตาภิบาล ครูคำสอน ครูคาทอลิก ฆราวาสคริสตชนและผู้สนใจ จึงจัดเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ.2021 ซึ่งมีผู้เข้าฟังบรรยายฯ 557 คน ในปีนี้ทางคณะกรรมการฯ ได้ประชุมกันและตกลงกันไว้จะจัดหัวข้อความรู้เรื่องศาสนสัมพันธ์ในวันนี้ และได้ติดต่อพระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในเรื่องนี้โดยตรง สะดวกที่จะจัดในช่วงเวลานี้ และสืบเนื่องในตอนท้ายๆของการฟังบรรยายฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2021 นั้น ก็มีการซักถามคำถามต่างๆ ปรากฏว่าบรรดาคุณครู และผู้ร่วมรับฟังบรรยายฯ ถามเรื่องศาสนสัมพันธ์ และในวันนี้มี การส่งคำถามเข้ามาจำนวนมาก ก็เป็นสาระที่พระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ จะให้ความกระจ่างอยู่แล้ว

อย่างไรก็ดีในเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย ค.ศ.2015 ที่มีเป้าหมายว่าเราจะทำอย่างไรในเรื่องการประกาศข่าวดีให้ประเทศไทยของเรามีสันติสุขมากขึ้นตามหลักศาสนาของเรา ซึ่งในบทที่ 4 เรื่องการประกาศข่าวดีใหม่ ข้อ 31 งานศาสนสัมพันธ์ กล่าวว่า “เนื่องจากคริสตชนคาทอลิกทุกคนในประเทศไทยดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางพี่น้องที่นับถือศาสนาอื่น ศาสนสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น เราต้องเป็นเครื่องหมายและเครื่องมือประกาศข่าวดีด้วยการดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงความรักและความเมตตาของพระเยซูเจ้า และปฏิบัติพันธกิจการเสวนา ด้วยความเคารพและให้เกียรติด้วยจริงใจตามสภาพสังคมและวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่เอกภาพ ความรัก ความจริงและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นหนทางหนึ่งที่นำไปสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า” งานศาสนสัมพันธ์ เป็น 1 ใน 5 งาน ที่อยู่ในกฤษฎีกาฯ พูดถึงเรื่องขอบฟ้าใหม่ การฟื้นฟูการประกาศข่าวดีแบบใหม่ ในหน้าที่ของเราพึงจะกระทำในศาสนา วันนี้พ่อก็ดีใจที่บรรดาคุณพ่อ บราเดอร์ ซิสเตอร์ บรรดาพี่น้องต่างความเชื่อ แต่เราอยู่ในสังคมไทย ในสภาพเศรษฐกิจ สังคม การปกครองในปัจจุบันนี้ และยิ่งมีการระบาดของเชื้อโควิด 19 มา 2-3 ปีแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในโอกาสไหน เราก็สามารถสื่อสารกันได้ จึงทำให้เรามีผู้ที่ให้ความสนใจร่วมมือกันได้ โดยใช้ทาง Zoom นี้ง่ายขึ้น พ่อขอขอบคุณทุกท่าน ขอขอบคุณคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส และเป็นพิเศษขอขอบคุณ พระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ขอให้วันนี้เป็นอีกวันที่เราให้กำลังใจกันและกัน และเป็นอีกวันที่มีความสุขในวันนี้

ต่อจากนั้น บิชอป ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ให้การบรรยายฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
1.คำแถลงของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 NOSTEA AETATE เรื่องความสัมพันธ์ของพระศาสนจักรกับศาสนาต่างๆ ที่มิใช่ศาสนาคริสต์
2.แนวปฏิบัติเมื่อเข้าร่วมพิธีกรรมศาสนาอื่นๆ
3.การตอบข้อคำถามเกี่ยวกับเรื่องศาสนสัมพันธ์ จากผู้เข้าร่วมฟังบรรยายฯ

ในตอนท้าย คุณครูภารดี เทศชารี โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ตัวแทนของผู้เข้าฟังบรรยายฯ กล่าวขอบคุณ บิชอป
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส และทีมงานผู้จัดดำเนินการคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรมทุกท่าน และคุณครูบัวไข วีระโห ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมามอบของที่ระลึกแด่พระคุณเจ้า ต่อจากนั้นพระคุณเจ้ากล่าวตอบและอวยพรทุกท่าน และ ปิดการบรรยายฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังบรรยายฯ ในวันนี้ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน
                                                                                                      
เอกสารประกอบการบรรยาย   PowerPointการบรรยาย

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120