คณะกรรมการศิษย์เก่าครูคำสอนโรม ได้จัด “การฟังบรรยายและพบปะศิษย์เก่าครูคำสอนโรม ครั้งที่ 6  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2021 โดยรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom มีศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมฯ 14 ท่าน โดยเรียนเชิญบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการฯ แผนกคริสต ศาสนธรรม และจิตตาธิการศิษย์เก่าฯ เป็นวิทยากรให้การอบรมหัวข้อ “หนังสือคู่มือแนะแนวการสอน คำสอน ค.ศ. 2020” และพบปะศิษย์เก่าฯ  หลังจากการฟังบรรยายฯ แล้ว ศิษย์เก่าฯ ได้พูดคุยกันในกิจกรรมและโครงการต่างๆที่จะมีขึ้นในปี ค.ศ. 2022 ดังนี้

โครงการสำหรับการพบปะศิษย์เก่าครูคำสอนโรม ค.ศ.2022
 

โครงการ

สถานที่

เวลา

หมายเหตุ

1.ประชุมคณะกรรมการฯ ปีละ2 ครั้ง

ทางออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม
และ25 กันยายน 2022

 

2.จัดทำเพจศิษย์เก่าครูคำสอนโรม

สำนักงานของ
คณะกรรมการฯ

ตลอดปี

 

3.ฟื้นฟูจิตใจและรับการอบรมเพิ่มเติม

บ้านสแตลลามารีส
บ้านเพ จ.ระยอง

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2022

 

4.แสวงบุญและเยี่ยมสถานที่เคยศึกษา กรุงโรม ประเทศอิตาลีกรุงโรม

ประเทศอิตาลี

5-11 พฤษภาคม 2024
(อีก 3 ปีข้างหน้า)

ให้เตรียม
ความพร้อมก่อน 3 ปี

5. แบ่งปันการทำหน้าที่ครูคำสอนที่ยั่งยืนให้กับนักศึกษาหรือครูคำสอน รุ่นใหม่

สาขาวิชาคริสต
ศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ฯลฯ

 ตามความเหมาะสม
ของสาขาวิชาฯ

 

6. รวบรวมวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ของศิษย์เก่า ฯ ในงานด้านคำสอน

 

 

 

อนึ่ง  ศิษย์เก่าครูคำสอนโรม มีประมาณ 50 คน (อาจมีมากกว่านี้) ในตอนท้าย ตัวแทนศิษย์เก่ากล่าวอวยพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ พร้อมกับกล่าวขอบคุณ พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ต่อจากนั้นรับพรจากพระคุณเจ้าและร่วมร้องเพลง Merry Christmas and Happy New Year  และจับสลากของขวัญปีใหม่ 2022 เป็นการส่งมอบความสุขให้แก่กันและกันด้วย
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120