สัมมนาครูอาเซียนคริสตเตียน ครั้งที่ 6 (6Th Asian Christian Teachers' Conference ) หัวข้อ "Eduating For Eternity" ผ่านทาง Zoom Meeting  เวลาประเทศไทย 18.30 -21.00 น. ซึ่งจะมีการสัมมนาทั้งหมด 4 ครั้งคือ
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2565
ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565
ในวันนี้ 4 มิถุนายน 2565 เป็นครั้งที่ 2 มีผู้เข้าฟังจากประเทศในอาเซียน 196 คน
มีคณะกรรมการฯแผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 2 คน  คือ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และคุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ โรงเรียนนักบุญเปโตร และพี่น้องคริสเตียนเข้าร่วมสัมมนาฯจำนวนหนึ่งด้วย

การสัมมนาวันนี้ แบ่งออกเป็น 4 workshops: The second session of ACTC 2022: Educating for Eternity. In this second session, we will have four parallel workshop sessions as follows:
a. Coaching and Mentoring (Mrs Chua Yen Ching)
b. Innovation in Teaching (Tessi Rejim and Sem Sinet)
c. Contemporary Issues and the Christian Teachers (Samuel Lim)
d. Ministering to Parents (Lucy Toh and Cheli Nadarajah)
After the workshop session, Ms Seah Jiak Choo will share biblical reflection on Naomi.

ได้เลือกเข้า workshop b.Innovation in Teaching (Tessi Rejim คุณครูชาวมาเลเซีย and Sem Sinet คุณครูชาวกัมพูชา) และแบ่งปันจาก Ms Sesh Jiak Choo ไตร่ตรองพระคัมภีร์ "Naomi, Not left without a kinsman -redeemer" (Ruth 4:14) "พระเจ้าเป็นทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใด .. (สดุดีที่ 23:1-6) และ "ขอถวายพระพรแด่พระยาเวห์เถิด วันนี้พระองค์ประทานหลานชายคนหนึ่งแก่ท่าน เพื่อปกป้องท่าน ขอให้เขามีชื่อเสียงในอิสราเอลเถิด" (นางรูธ 4:14)  ยามที่ชีวิตต้องเผชิญวิกฤติ เราอาจขาดหลายอย่าง สิ่งที่เราไม่ขาดคือ เรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ มีมิตรภาพ มีพี่น้องคริสตชนรอบข้าง เมื่อเรารู้ตรงนี้ เราจะมีกำลังใจที่ดีต่อไป เราจะมีความมั่นใจ แข็งแกร่ง "ในการเป็นครูที่ช่วยนักเรียนของเรา ให้มีอนาคตที่ดี มั่นใจในชีวิต เราอาจเป็นครูที่อาจขาดหลายอย่าง ขอให้เรามีกำลังใจที่จะต่อสู้ เรามีผู้ช่วยที่พึงพาได้ นั่นคือพระเจ้า ให้เราอธิษฐาน ขอบคุณความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเสมอ" พบกับการสัมมนาฯ ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2565 ขอขอบคุณทีมงานผู้จัดการสัมมนาฯทุกท่าน

ดูเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/100002637347064/posts/4987983791299483/?d=n
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120