ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ได้จัดให้มีการอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ ได้จัดให้มีการอบรม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีครูคำสอนและผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศไทย จากราชอาณาจักรกัมพูชา และจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งสิ้น 120 คน ดังนี้
• นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 31 จำนวน 27 คน
• นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 32 จำนวน 38 คน
• นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 33 จำนวน 55 คน

• โดยแยกตามสังฆมณฑลและคณะนักบวช ดังนี้
1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ จำนวน 34 คน
2. สังฆมณฑลเชียงใหม่ จำนวน 3 คน
3. สังฆมณฑลจันทบุรี จำนวน 4 คน
4. สังฆมณฑลอุดรธานี จำนวน 2 คน
5. สังฆมณฑลนครสวรรค์ จำนวน 3 คน
6. สังฆมณฑลอุบลราชธานี จำนวน 4 คน
7. สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คน
8. สังฆมณฑลนครราชสีมา จำนวน 3 คน
9. คณะวินเซนเซี่ยน จำนวน 4 คน
10. คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ จำนวน 3 คน
11. คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล จำนวน 2 คน
12. คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ จำนวน 5 คน
13. คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ จำนวน 10 คน
14. บ้านเณร พระหฤทัยศรีราชา จำนวน 4 คน
15. คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์ จำนวน 4 คน
16. คณะพระกุมาเยซู จำนวน 3 คน
17. คณะภคินีศรีชุมพาบาล จำนวน 3 คน
18. คณะภคินีพระราชินีมาเรีย จำนวน 1 คน
19. สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย จำนวน 4 คน
20. คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ จำนวน 4 คน
21. คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จำนวน 5 คน
22. คณะรักกางเขนท่าแร่แห่งอุบลราชธานี จำนวน 3 คน
23. มูลนิธิบ้านมารีนา เชียงใหม่ จำนวน 3 คน
24. ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จำนวน 3 คน
25. ศาลาแดง จำนวน 2 คน
26. เวียงแก่น (ลาว) จำนวน 1 คน
และ คณะภคินีรักกางเขนแห่งเชียงหวาง สปป.ลาว จำนวน 2 คน

     บรรดาคณาจารย์ผู้ให้การอบรม ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยแสงธรรมและผู้ทรงคุณวุฒิ มีครูพี่เลี้ยงประจำชั้นปี มีเจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักศึกษาภาคปกติ คอยช่วยเหลือและให้บริการในด้านต่างๆ

     นอกจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังจัดให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีผู้แทนแต่ละชั้นปีร่วมเป็นคณะกรรมการ มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อการภาวนาและทำกิจกรรมร่วมกัน มีการฝึกปฏิบัติในด้านพิธีกรรมและฝึกการเป็นผู้นำกิจกรรมต่างๆ นอกนั้น ยังมีการฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานในบางรายวิชา เช่น
     - การฝึกจิตภาวนาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา การภาวนาในชีวิตจิตคริสตชน
     - การศึกษาดูงาน พิธีเอฟฟาธาและเจิมน้ำมันศีลล้างบาป ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา การสอนคำสอนผู้ใหญ่
     - การศึกษาดูงาน/ฝึกสอน การฝึกสอนคำสอนเด็กคำสอนภาคฤดูร้อนที่วัดนักบุญเปโตร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา การสอนคำสอนเด็ก
     - การศึกษาเรียนรู้ศาสนสถานและหลักคำสอนของแต่ละศาสนา ณ ชุมชนอิสลามกุฎีขาว, ศาลเจ้าจีน, วัดประยูร และวัดซางตาครูส ของนักศึกษา ชึ้นปีที่ 2 ในรายวิชาหลักศาสนสัมพันธ์
     - การศึกษาดูงานวิถีชุมชนวัด ในเขตวัดนักบุญเปโตร ในรายวิชา วิถีชุมชนวัด
     - การศึกษาดูงานจิตตาภิบาล และการเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจน้องๆ ที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปรานี ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา พันธกิจและการอภิบาล
     - การไปแสวงบุญตามวัดต่างๆ ในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ และสังฆมณฑลจันทบุรี โดยการนำของคุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล
     - และการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจของนักศึกษาทุกชั้นปี โดย คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล

รายนามนักศึกษา ที่สำเร็จหลักสูตรการอบรมคริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.2561 รุ่นที่ 31 มีจำนวน 25 ท่าน ดังต่อไปนี้

1 นางสาวเทเรซา สไลเม็ช เมา คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
2 นางสาวมารีอา รติมา แซ่ลี คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
3 นางสาวมารีอา มักดาเลนา ณัฐติญา เพื่อนใบลี คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่
4 นางมารีอา ศิราณี หนูเพชร วัดนักบุญอันนา ท่าจีน
5 ซิสเตอร์เซซีลีอา บุญฮัก จินดาวง คณะภคินีรักกางเขนแห่งเชียงหวาง
6 นางสาวมารีอา อรวรรณ จะโพ มูลนิธิบ้านมารีน่า จ.เชียงใหม่
7 นางสาวลูซีอา ฉวีวรรณ สายเสนี โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ
8 ซิสเตอร์กาทารีนา พอนไซ คำบุญเรือง คณะภคินีรักกางเขนแห่งเชียงหวาง
9 นางสาวมารีอา ถนอมรัตน์ เรืองวิเศษทรัพย์ โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก
10 นางแบร์นาแด็ต จันทิพย์ อาทิตยา โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่
11 นางสาวเซซีลีอา วรุณี วิทยานราธร คณะภคินีศรีชุมพาบาล
12 นางสาวเทเรซา วันวิสา อย่างวิชัยกุล คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
13 นางสาวมารีอา พัชรินทร์ มาเยอะ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ
14 นางสาวเวโรนิกา พรทิพย์ สิริสุนทรกุล คณะภคินีพระราชินีมาเรีย
15 นางสาวเซซีลีอา ชนากานต์ สุดหอม โรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา
16 นางสาวมารีอา นัยน์ปพร สุวรรณไชยรบ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา จ.ขอนแก่น
17 นางสาวมอนิกา ศิริลักษณ์ กุลสุวรรณ วัดนักบุญโครเนลิอัส จ.หนองคาย
18 นางสาวเทเรซา อนุชน์ เกิดปราง โรงเรียนประชาสงเคราะห์
19 นายจอร์จ ชานนท์ ศรีธงชัย โรงเรียนกุหลาบวิทยา
20 นางสาวเทเรซา สวรรยา มานิตยกุล วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่
21 นางอักแนส ศุภนารี ศรีรอด โรงเรียนเซนต์โยเซฟ จ.นครสวรรค์
22 นางสาวสกอลัสติกา พิมพา จรูญโรจน์โอฬาร คณะภคินีศรีชุมพาบาล
23 นางสาวมารีอา ลินดา วงศานุพัทธ์ วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน
24 นางเทเรซา ดวงพลอย มณีไพรสณฑ์ โรงเรียนเรยีนาเชลี จ.เชียงใหม่
*25 นางสาวอากาทา สุดใจ พึ่งไทย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

หมายเหตุ *นางสาวอากาทา สุดใจ พึ่งไทย ไม่สามารถมาร่วมงานได้

รางวัล : สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้แก่
อันดับที่ 1 นางสาวเทเรซา สวรรยา มานิตยกุล เกรดเฉลี่ย 3.98  วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

อันดับที่ 2 นายจอร์จ ชานนท์ ศรีธงชัย เกรดเฉลี่ย  3.97  โรงเรียนกุหลาบวิทยา

อันดับที่ 3 นางสาวมารีอา ถนอมรัตน์ เรืองวิเศษทรัพย์ เกรดเฉลี่ย 3.95 โรงเรียนเซนต์เทเรซา หนองจอก
ชมเชย นางสาวมารีอา พัชรินทร์ มาเยอะ เกรดเฉลี่ย 3.92  โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ

รางวัล : สำหรับผู้มีความประพฤติดี มีน้ำใจ ได้แก่
1 นางสาวเทเรซา จริยา นิลเขต โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
2 นายยอห์น ศุภวิชญ์ กิจกาญจน์ บ้านเณรพระหฤทัย ศรีราชา
3 นายเปาโล สันชัย ตั้งอัครถากุล วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก – ทุนส่วนตัว
4 นางสาวเอลีซาเบธ จันทรา จีระวัฒนากิจ ฝ่ายงานอภิบาลสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
5 นายยอแซฟ วิทยา หอมจินดา โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง
6 นายเปาโล ชาคริต เมตตาจิตโต โรงเรียนพระสุทธิวงส์ ลำไทร
7 นางสาวเทเรซา สวรรยา มานิตยกุล วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่
8 นางมารีอา ศิราณี หนูเพชร วัดนักบุญอันนา ท่าจีน
9 นายจอร์จ ชานนท์ ศรีธงชัย โรงเรียนกุหลาบวิทยา

รางวัล : สำหรับ ครูคำสอนต้นแบบ ผู้มีความศรัทธา เสียสละ และ อุทิศตน ได้แก่
1 นางสาวอันนา ดวงฤดี ไทยตรง โรงเรียนศรีหฤทัย จ.จันทบุรี
2 นางแบร์นาแด็ต จันทิพย์ อาทิตยา โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่

และรางวัล : สำหรับ ครูคำสอนอาวุโส ผู้มีความพากเพียร อดทน ในการศึกษาเล่าเรียน ได้แก่
1 นางสาวมารีอา ลินดา วงศานุพัทธ์ วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน-ทุนส่วนตัว (เกิดปีพ.ศ.2491)

     ทางศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ขอถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณ คุณพ่อและคณาจารย์ทุกท่านที่ ได้สละเวลามาช่วยสอน และให้เกียรติมาร่วมพิธีในวันนี้

     ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล อธิการบ้านเณรใหญ่แสงธรรม และ คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดมาช่วยงาน และอนุญาตให้ใช้อาคารวิทยาลัยแสงธรรมเป็นสถานที่เรียน และจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งห้องประกอบการอื่นๆ พร้อมวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

     ขอขอบคุณ คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม, คุณครูนฤมล สุขสุเดช และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ที่เสียสละมาเป็นครูพี่เลี้ยงแก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 3 ชั้นปี

     ขอขอบคุณ คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ที่ได้กรุณาดูแล จัดให้มีพระสงฆ์ประจำบ้านเณรแสงธรรม มาถวายบูชาขอบพระคุณเป็นประจำทุกวันตลอดการอบรม รวมทั้งผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีน้ำใจดี ช่วยเหลือ และให้สนับสนุนในทุกรูปแบบ เพื่อให้การอบรมคริสตธรรมภาคฤดูร้อนในปีนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

     ท้ายที่สุด ในนามคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และนักศึกษาภาคฤดูร้อนทุกคน ขอกราบขอบพระคุณ พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชา “พันธกิจและการอภิบาล” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และเป็นประธานในพิธีในวันนี้ ขอขอบพระคุณบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง บิดามารดา และญาติพี่น้องของนักศึกษารุ่นที่ 31 ที่มาร่วมงานในวันนี้ เพื่อรับรู้และเป็นกำลังใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ขอพระพรและสันติสุขของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ประทับอยู่กับท่านตลอดไป

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120