คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2020 เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 20120 ณ บ้านผู้หว่าน ซึ่งมีคณะกรรมการมาร่วมประชุม จำนวน 22 คน  เพื่อติดตามและประสานงานการดำเนินงานด้านการอบรมคริสตศาสนธรรมของแต่ละสังฆมณฑล

เริ่มการประชุมด้วยการสวดทำวัตรด้วยกัน ต่อจากนั้นคุณพ่อเปรมปรี  วาปีโส ผู้อำนวยการฯ ดำเนินการประชุมฯ  และมีการแบ่งปันการทำงานด้านคริสตศาสนธรรมของคณะกรรมการฯ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ และสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม และศูนย์คริสตศาสนธรรม 10 สังฆมณฑล  และในตอนเย็นคณะกรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ที่พัก ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (National Catechetical Center-ศูนย์ซีซี) ซึ่งมีซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ ผู้อำนวยการฯและนักศึกษาให้การต้อนรับ จากนั้นร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และร่วมพิธีเปิดเสกอนุสาวรีย์พระเยซูเจ้า และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

วันที่สองของการประชุม เริ่มด้วยมิสซาเช้าและร่วมยินดีกับคุณพ่อไพโรจน์ เกตุรัตน์  ผู้รับผิดชอบงานคำสอนสังฆมณฑลนครสวรรค์ โอกาสบวชเป็นพระสงฆ์ครบ 25 ปี  และประเมินผลงานชุมนุมครูคำสอนครั้งที่ 6 และนำเสนอโครงการที่จะทำร่วมกัน  และพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานฯ ได้นำเสนอหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) ฉบับรวมเล่ม ทิศทางการสอนคำสอนไทยในยุคดิจิตอล และปีพระวาจาของพระเจ้า (Year of the Word  เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2019 -30 กันยายน ค.ศ.2020 )              

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120