บ้านนวกคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ สามพราน จัดการอบรมคอร์สการค้นพบความหมายพระคัมภีร์ (The Joy of Discovery in Bible study-JOD)  วันที่ 7-8 และ 14-15 ธันวาคม 2021 วิทยากรโดยคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
 
คอร์สการค้นพบความหมายพระคัมภีร์ (JOD) เป็นวิธีการศึกษาพระคัมภีร์รูปแบบหนึ่ง  ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้เป็นวิธีการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการเรียนโดยตลอด โดยอาศัยแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ  ค้นพบความหมายในพระคัมภีร์ด้วยความชื่นชมยินดี และประยุกต์ใช้ในชีวิตคริสตชนได้เป็นอย่างดี   มีผู้เข้ารับการอบรม 5 ท่าน คือ ซิสเตอร์ 1 ท่านและผู้ฝึกหัด 4 ท่าน
 

ประมวลภาพ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120