สหภาพเจ้าคณะนักบวชหญิงนานาชาติ (The Union  of  International Superiors  General - UISG) ประกอบด้วยบรรดาเจ้าคณะนักบวชหญิง 2,000  คนทั่วโลก เป็นผู้แทนของบรรดานักบวชหญิงมากกว่า  500,000 คน  รู้สึกเสียใจอย่างลึกซึ้ง  และมีความขุ่นเคืองใจต่อการละเมิดชนิดต่างๆ  ที่เกิดขึ้นภายในพระศาสจักรและสังคมปัจจุบัน  การละเมิดทุกรูปแบบ   ทางเพศ  ทางคำพูด  ทางอารมณ์ หรือการใช้อำนาจที่ไม่เหมาะสมใดๆ  ภายในมิตรภาพ  ลดทอนศักดิ์ศรี  และการพัฒนาด้านสุขภาพของบุคคลที่เป็นเหยื่อ  เราขอยืนเคียงข้างบรรดาสตรี  และบุรุษที่กล้ารายงานการละเมิดนี้ต่อบรรดาผู้บังคับบัญชา  เราของประณามบรรดาผู้สนับสนุนวัฒนธรรมแห่งความเงียบ และปกปิด บ่อยครั้ง “การปกป้อง”  ชื่อเสียงของสถาบัน  แบบผิดๆ หรือ การอ้างชื่อ  “เป็นส่วนของวัฒนธรรมหนึ่ง”  เราสนับสนุนความโปร่งใสให้รายงานการละเมิดอาชญากรรม ในฐานะพลเมือง  ไม่ว่าเกิดขึ้น ในคณะนักบวช  ที่เขตวัด หรือระดับสังฆมณฑล  หรือ สถานที่สาธารณะแห่งใด เราขอให้นักบวชหญิงผู้ทนทุกข์เพราะการถูกละเมิด ให้รายงานเรื่องการละเมิดนี้ต่อ ผู้นำคณะของเธอ  รายงานพระศาสนจักร  และรายงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ตามสมควร  ถ้าหากสหภาพฯ ( UISG ) ได้รับรายงานเกี่ยวกับการละเมิด เราจะรับฟัง ติดตาม และช่วยเหลือบุคคลนั้นให้มีความกล้าที่จะนำความข้องใจนี้ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆที่สมควร   เราขออุทิศตัวทำงานให้ความร่วมมือกับพระศาสนจักร  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง   เพื่อช่วยเหลือบรรดาผู้ถูกละเมิดให้ได้รับการรักษาอดีต  โดยอาศัยแนวทางการเป็นเพื่อน แสวงหาความยุติธรรม และพยายามป้องกันการละเมิด  โดยอาศัย  การร่วมมือให้การอบรม  และจัดโปรแกรมการอบรมเด็กๆ สตรี และบุรุษ  เราปรารถนาถักทอให้เกิดความเป็นปึกแผ่นในสถานการณ์เหล่านี้ ที่ลดศักดิ์ศรีมนุษย์ และมีส่วนช่วยเหลือให้เกิด สิ่งสร้างใหม่ทั่วโลก

8 ธันวาคม  2018
พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120