โดย...ฟ. วีระ  อาภรณ์รัตน์

คณะกรรมการคำสอนระดับชาติ มีชื่อทางการว่า คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม มีประชุมทุก 6 เดือน ครั้งนี้มีสมาชิกร่วมประชุม 25 คน จาก 10 สังฆมณฑล (ขาด 8 คน)  คุณพ่อออกัสตินเปรมปรี วาปีโส จากโคราช เป็นผู้อำนวยการ (ปีที่ 11 แล้ว)

จากการรายงานของสังฆมณฑลต่างๆ จากศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ(NCC)  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  (วิทยาลัยแสงธรรม) เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า มีนาคม - มิถุนายน  ทำให้ไม่สามารถจัดคำสอนฤดูร้อน ที่ NCC และค่ายคำสอนในทุกสังฆมณฑล นอกจากบางวัด บางสังฆมณฑลจัดแบบออนไลน์
นักศึกษา สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ปีนี้
ปี 1 (รุ่นที่ 20)  8 คน      พักที่ NCC 3 คน
ปี 2 (รุ่นที่ 19)  11 คน     พักที่ NCC 7 คน
ปี 3 (รุ่นที่ 18)  7 คน      พักที่ NCC 6 คน
ปี 4 (รุ่นที่ 17)  7 คน     พักที่ NCC 7 คน
ปี 5 (รุ่นที่ 16)  15 คน     พักที่ NCC 3 คน
รวม 48 คน                  รวม 26 คน

ในการรายงานจากสังฆมณฑลต่างๆ เราเน้น
1.การสร้างบุคลากร
2.การอบรมต่อเนื่องสำหรับฆราวาส
3.การจัดทำหลักสูตร และผลิตหนังสือคำสอน
4.สื่อการสอน เพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี
5.ฟื้นฟูชีวิตอาศัยพระวาจา
6.วิถีชุมชนวัด
7.ปัญหาและข้อเสนอ

ผลจากการประชุม นอกจากการรู้จักกัน เพื่อประสานงานมิตรภาพ  และการแบ่งปันสื่ออุปกรณ์  เป็นพิเศษจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  และราชบุรี
ข้อตกลงร่วมกัน คือ
1.จัดห้องสมุดของ NCC และศูนย์ต่างๆ สำรวจหนังสือ และจัดระบบเพื่อความสะดวกในการสืบค้นและต่อไป E-book
2.เขียนบทความลง  “แสงธรรมปริทัศน์”
3.จัดสัมมนาบุคลากรศูนย์ฯ (ครั้งที่ 16)  วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2021 ที่เชียงราย
4.จัดเปิดตัวหนังสือคำสอนสำหรับเด็กและผู้ปกครองวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2020 ที่กรุงเทพฯ

เรารับรู้เรื่อง คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน  ฉบับใหม่ (25 มิถุนายน 2020) และแนวทางเล่มใหม่สำหรับวัด (20 กรกฎาคม 2020)  เพื่อสมาชิกในเขตวัดตระหนักว่า
-ตนเป็นชุมชนธรรมทูต  แห่งการประกาศข่าวดี
-ศีลมหาสนิทและคนจน เป็นศูนย์กลางชีวิตเขตวัด
-ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  มีบทบาทของตน

 เราไปถวายมิสซาและรับประทานอาหารกับสมาชิกที่ศูนย์ซีซีด้วยทุกครั้งที่มีประชุม

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120