ศูนย์คำสอนแม่ริม เชียงใหม่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา 7 คน รุ่นที่ 21 (เรียน 2 ปี) เมื่อเช้าวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2017  มีสมาชิก  ครอบครัว ศิษย์เก่า  และสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ แม่ริม มาร่วมให้กำลังใจ
นักศึกษา 5 คน ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ อีก 2 คน จากสังฆมณฑลนครสวรรค์
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120