คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ ประชุมฯ สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2019  ในวันที่  23-24 กรกฎาคม 2019 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน  จ.นครปฐม  ในการประชุมครั้งนี้ฯ มีการติดตามงานคำสอนของแต่ละสังฆมณฑล  ในตอนเย็นได้ไปเยี่ยมศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (ซีซี) ร่วมมิสซาและรับประทานอาหารกับนักศึกษาฯ และในวันที่ 24 กรกฎาคม ได้นำเสนอ “สมณลิขิตหลังสมัชชาชื่อ Christus vivit” (พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์) โดยพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์  และนำเสนอหนังสือแบบเรียนวิชาคริสตศาสนาและคู่มือครูในระบบโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ และครูยุพา ชุลีระรักษ์   และติดตามโครงการชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 6  ปี ค.ศ. 2019  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14-16 ตุลาคม 2562 ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมป์ สามพราน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120