คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ โดยมีพระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน และคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ จัดให้คณะกรรมการฯ พระสงฆ์ นักบวช ครูคำสอน และคริสตชนฆราวาส ศึกษาดูงาน RCIA ณ อัครสังฆมณฑลสังคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีพระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นผู้นำ และคุณพ่อปรีชา ยั่งยืน คณะคาร์เมไลท์ เป็นผู้ช่วยประสานงานกับศูนย์คริสตศาสนธรรมของอัครสังฆมณฑลสิงคโปร์  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - วันที่ 3 ธันวาคม 2017 โดยมีคุณนวลฉวี คู่วิรัตน์ และคุณเทวี เหลืองธาดา บริษัทอับรอดอินเตอร์ จำกัด เป็นผู้นำทัวร์ขณะศึกษาดูงานฯ และมีผู้ร่วมคณะศึกษาดูงานฯ 45 ท่าน ได้แก่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 7 ท่าน สังฆมณฑลเชียงใหม่ 2 ท่าน สังฆมณฑลนครราชสีมา 10 ท่าน สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 4 ท่าน สังฆมณฑลราชบุรี 4 ท่าน สังฆมณฑลอุบลราชธานี 2 ท่าน  สังฆมณฑลอุดรธานี 3 ท่าน คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 4 ท่าน คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ 3 ท่าน   คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี 1 ท่าน  คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซาเลเซียน) 1ท่าน คณะลาซาล ซิสเตอร์ 1 ท่าน  คณะคาร์เมไลท์ 1 ท่าน และ ผู้นำทัวร์ 2 ท่าน

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2017 : เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 8:00 น ถึงสนามบิน ซางฮี สาธารณรัฐสิงคโปร์ เวลา 11:15 น. เดินทางต่อไป The Catholic Church of St.Ignatius รับฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งกลุ่มครูคำสอนของกระบวนการ Catechesis of the Good Shepherd (CGS) ของวัด และแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการ Catechesis of the Good Shepherd (CGS) ซึ่งเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการสอนคำสอนสำหรับเด็กๆ ใน 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับ 3 - 6 ขวบ ให้ศึกษาเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าเป็นนายชุมพาบาลที่ดี (Jesus is The good Shepherd)
2. ระดับ 6 - 9 ขวบ ให้ศึกษาเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าเป็นเถาองุ่นแท้ (Jesus is The Vine and the Branches )
3. ระดับ 9 - 12 ขวบ  จะเน้นไปที่ "จะทำอย่างไรให้เด็กๆรู้จัก และรักพระเยซูด้วยตัวของเขาเอง" โดยเน้น  พระวรสารนักบุญยอห์น ในบทที่ 6
ซึ่งเด็กๆในสิงคโปร์มีการแข่งขันกันสูงในด้านการศึกษา และระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เด็กๆเสียเวลาเรียนไปกับเกมต่างๆ  ทำให้การเรียนคำสอน การภาวนา  เรื่องราวในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับเด็กๆ

กระบวนการ Catechesis of the Good Shepherd (CGS) จะยึดหลักการสอนแบบ "Montessori Method" คือ เรียนตามความสนใจของเด็ก ไม่แข่งขันกัน แต่เรียนให้มีความสุข โดยส่งเสริมให้เด็กๆค้นหาคำตอบ และเรียนรู้จักพระเยซูเจ้า ด้วยตัวของเขาเอง ผ่านทางสภาพแวดล้อมของห้องเรียน สื่ออุปกรณ์  และกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆเป็นคนทำ (เป็นการเรียนคำสอนแบบไม่ใช่การนั่งเรียนในชั้นเรียน) โดยมีครูคำสอนคอยดูแลในการทำกิจกรรมต่างๆ

เวลา 18:00 น. เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ที่ The Catholic Church of St. Ignatius โดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานพร้อมด้วยพระสงฆ์เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์จากประเทศไทย
(ประมวลภาพ)

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2017 : ช่วงเช้า เดินทางไปชมสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆของสิงคโปร์
และในช่วงบ่าย เดินทางไปเยี่ยมชมวัดแม่พระแห่งปวงเทวา (Church of St.Mary of the Angels) ของคณะฟรังซิสกัน ซึ่งเป็นวัดสมัยใหม่ ตามแนวสภาสังคายนาวาติกัน ที่มีอ่างศีลล้างบาปอยู่หน้าพระแท่น มีห้องสำหรับเด็ก 2 ข้าง ให้พ่อแม่พาเด็กเล็กไปอยู่ในห้องนั้น ไม่รบกวนสัตบุรุษอื่นๆ เวลาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ มีสุสานสำหรับบรรจุอัฐิเมื่อไปเผาแล้วนำมาไว้ที่นี่ และที่จอดรถอยู่ชั้นใต้ดิน  นอกจากนั้นได้ศึกษาการทำงานของสภาอภิบาล  การอภิบาลดูแลสัตบุรุษจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การสอนคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ตามกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rites of Christian Initiation of Adults ; RCIA) และประวัติศาสตร์ของการเข้ามาในสาธารณรัฐสิงคโปร์ของพระสงฆ์คณะฟรังซิสกัน
เวลา 19:00 น. เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ที่วัดแม่พระแห่งปวงเทวาโดยพระสงฆ์เจ้าอาวาส พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ และคณะสงฆ์จากประเทศไทย 

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017 : ช่วงเช้า เราเดินทางไปที่ศูนย์การศึกษาคาทอลิกของอัครสังฆมณฑล (Catholic Archdiocesan Education Centr)   และแบ่งกลุ่ม เพื่อศึกษาการสอนคำสอนเด็ก  และ ศึกษาประวัติ  หลักสูตรและหน้าที่ของศูนย์การศึกษาฯ   ดังนี้
Group 1  Observation of Bridging Programme Level 3, 5, 6  [ Ages 9, 11 &12] ณ ศูนย์การศึกษาฯ
Group 2  Observation of Bridging Programme Level 3, 5, 7 [ Ages 9, 11 &13] ณ Church of Our Lady of Perpetual Succour  ในกลุ่มนี้ได้มีการแบ่งเด็กเป็น 3 ระดับ ได้แก่  ระดับ 3-6 ขวบ ระดับ 7-12 ขวบ ระดับ 13-18 ปี ซึ่งเนื้อหารการสอนทั้งหมดเกี่ยวกับประวัติ ความหมายและความสำคัญในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (The Season of Advent) โดยเน้นไปที่การดำเนินชีวิตตลอดเทศกาลนี้

ต่อจากนั้น เดินทางต่อไปรับฟังการแนะนำการทำงานของศูนย์การศึกษาคาทอลิกอัครสังฆมณฑล (Introduction to catechesis in Singapore and work of the Office of Catechesis ) ที่ Catholic Archdiocesan Education Center (CAEC) ซึ่งมีงานหลักของศูนย์ฯ คือ
1. จัดทำคู่มือคำสอน และส่งเสริมการจัดอบรมครูคำสอน
2. ส่งเสริมชีวิตจิตในงานคำสอน  ร่วมมือกับผู้ปกครองของภาครัฐและหน่วยงาน
3. หาแนวทางปฏิบัติในงานคำสอนในเขตวัด และสื่อคำสอนในการสอนคำสอน
4. จัดอบรมสำหรับครูคำสอน
5. พัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่
6. ช่วยงานศาสนบริกรที่สอนคำสอนในเขตวัด
7. มีการจัดอบรมสำหรับคนชรา เด็ก เยาวชน  ผู้ใหญ่ที่ผ่านการอบรมในกระบวนการRCIA หรือไม่ผ่านการอบรม ก็มีการจัดอบรมให้ โดยมีพระอัครสังฆราชมามอบใบรับรอง

คอร์สที่จัดอบรมสำหรับครูคำสอน
-BCC1 Basic Catechist Course Level One ซึ่งครูคำสอนทุกคนต้องผ่านในขั้นแรกนี้
-BCC2 เน้นเยาวชน และคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ในกระบวนการRCIA
-BCC3 เน้นผู้ประสานงานในแต่ละวัด

ช่วงบ่าย ไปสังเกตการสอนผู้สนใจเป็นคริสตชนที่วัดพระเมตตา  (Church of Divine Mercy) ซึ่งเป็นวัดใหม่  โดยมี Fr.Terence Kesavan  เป็นผู้สอน ซึ่งกำลังสอนเรื่องศีลสมรส  มีผู้เรียน 40 คน ผู้สอนประกอบด้วย พระสงฆ์ มีพี่เลี้ยงประมาณ 7 คน อยู่ตลอดการเรียนการสอน   ใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

และเดินทางต่อไปร่วมฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (Church of St. Francis Xavier)พบพระอัครสังฆราชวิลเลี่ยม โก (Archbisshop William Goh)  และรวมท่านเทศน์เสียงดังฟังชัด ตอนท้ายมิสซากล่าวชมพระสงฆ์ของวัดนี้ ว่าเป็นพระสงฆ์ที่ดี ขอชาวบ้านให้ความร่วมมือ และพบเจ้าวัด ท่านได้มอบเสื้อให้พวกเราคนละตัว
(ประมวลภาพ)

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม ช่วงเช้าไปร่วมมิสซาที่วัดดวงทัยนิรมลของพระนางมารีย์ (Church of the Immaculate Heart of Mary) ซึ่งอยู่ติดกับศูนย์การศึกษาคาทอลิกอัครสังฆมณฑล

ต่อจากนั้น คริสตีน่า เจ้าหน้าที่ได้มานำเสนอภาพกิจกรรมที่ได้ทำเมื่อปีที่แล้ว และนำเสนอให้อัครสังฆมณฑลทราบ และตอบข้อซักถาม ถึงเวลา 11.00 น. เราจึงขอบคุณ มอบของที่ระลึกและลาไปทานอาหารเที่ยง และไปสนามบินเพื่อกลับบ้านเรา
การมาศึกษาดูงาน RCIA ครั้งนี้ช่วยให้เราคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ของ 7 สังฆมณฑล และซิสเตอร์ 5 คณะ รักงานคำสอนยิ่งขึ้น และมีแนวทางปฏิบัติมากขึ้นในแต่ละสังฆมณฑล
(ประมวลภาพ)

(รายงานข่าวโดย พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการฯ  และนายจักรายุทธ เอี่ยมละออ แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120