บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม  แผนกคริสตศาสนธรรม และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ แบ่งปันประสบการณ์การสอนคำสอนผู้ใหญ่แก่พระสงฆ์ โครงการพักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ จำนวน 16 ท่าน โดยใช้เวลาในการแบ่งปันฯ ครึ่งวันเช้าของวันที่ 31 สิงหาคม-1  กันยายน 2022 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน

หัวข้อที่แบ่งปัน คือ
วันที่ 31 สิงหาคม 2022:
1.ประสบการณ์การสอนคำสอนผู้ใหญ่
ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2.เอกสารพระศาสนจักร และคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ปี ค.ศ.1971 , 1997 และ2022ที่กล่าวถึงการจัด
ใ้ห้มีการสอนคำสอนผู้ใหญ่ในเขตวัด
3.กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน(RCIA)
4.พี่เลี้ยงของผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน
(sponsors)

วันที่ 1 กันยายน 2022 :
5.รูปแบบการสอคำสอนผู้ใหญ่ ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020
6.แนะนำหนังสือก้าวไปด้วยกัน (Our Journey together) และสาธิตการสอนหนังสือฯ
7.แนะนำนิทรรศการ RCIA
8.ประเมินผลและซักถามฯ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120