ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ ครั้งที่ 2/2023 โดยมีบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานฯ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ และกรรมการฯจากศูนย์คริสตศาสนธรรม 11 สังฆมณฑล นักบวช ครูคำสอน และกรรมการแต่งตั้งฯ รวมทั้งหมด 25 ท่าน เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2023 ณ บ้านผู้หว่าน ในการประชุมวันแรก 25 กรกฎาคม 2023

เริ่มต้นด้วยการภาวนาทำวัตรด้วยกัน แนะนำกรรมการฯ ที่มารับหน้าที่ใหม่ เรื่องที่แจ้งให้ทราบ วาระพระคุณเจ้า การรับรองและติดตามการประชุมฯ ต่อด้วยรายงานการทำงานในรอบ 6 เดือน ตามแผนงานของคณะกรรมการฯ ค.ศ.2022 -2026 ซึ่งประกอบด้วยการรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการฯ ศูนย์คริสตศาสนธรรมแต่ละสังฆมณฑล นักบวช ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม เป็นการมองดู รับรู้ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนการทำงานแก่กันและกัน

นอกจากนั้น ในตอนเย็นคณะกรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ เพื่อเยี่ยมเยียนนักศึกษาที่สนับสนุนทุนการศึกษาที่มาเรียนด้านคริสตศาสนธรรม ในปีนี้มีนักศึกษาที่พักในศูนย์ฯ 10 คน ต่อจากนั้นร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

วันที่สองของการประชุม วันที่ 26 กรกฎาคม 2023 เริ่มโดยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดน้อยเซนต์ไมเกิ้ล

การประชุมฯ วันนี้คณะกรรมการฯ ได้เรียนเชิญคุณพ่อภูวนารถ แน่นหนา ผู้อำนวยการแผนกครอบครัว สังฆมณฑลจันทบุรี และผู้อำนวยการคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตชนฆราวาสแผนกครอบครัวสภาพระสังฆราชฯ ให้การแบ่งปัน หัวข้อ“แนวทางการสอน คำสอนสำหรับคู่สมรส คำแนะนำด้านอภิบาลสำหรับพระศาสนจักรท้องถิ่นต่าง ๆ โดยสมณกระทรวงเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต” (Catechumenal Pathways for married lifeม Pastoral guidelines for local Churches by Dicastery of Laity, Family and life) (
PowerPointประกอบการบรรยาย)

และบิชอปวีระ อาภรณืรัตน์ ให้การแบ่งปันหัวข้อ "ผลการประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก" ครั้งที่ 10 (CBF GENERAL ASSEMBLY 2023) หัวข้อ “การประกาศพระวาจา ของขวัญแห่งชีวิตสำหรับโลกที่บอบบาง”
(เทียบ โรม 8:22-23) วันที่ 15-22 เมษายน 2023 ณ มาร์เดลปลาต้า ประเทศอาร์เจนตินา

ต่อจากนั้นเป็นการนำเสนอโครงการคณะกรรมการฯ ที่จะจัดทำร่วมกัน
1.โครงการอบรมหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาคที่ 2 พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ เวลา 2 วัน วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2023  รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting และ Fb Live: Catechesis Cbct วิทยากรโดย...คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช และคุณพ่อสมเกียรติ จูรอด อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม
2.โครงการชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 7
3.สรุปประเมินผลโครงการชุมนุมบุคลากรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2023 ณ สังฆมณฑลเชียงราย
4.ไฟล์พิธีบูชาขอบพระคุณ "แต่งตั้งครูคำสอน" ที่ออกโดยสมณกระทรวง คารวกิจแด่พระเจ้าและศีลศักดิสิทธิ์

ต่อด้วยวาระพระคุณเจ้า และภาวนาปิดการประชุม เวลา 12.30 น. ประชุมครั้งต่อไปในปี ค.ศ.2024/พ.ศ.2567 ดังนี้
*ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 23-24 มกราคม 2024 /2567
**ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 23-24 กรกฎาคม 2024/2567
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (NCC) ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2024/2567
ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2024/2567

Home