คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ฯ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมสามัญฯ ครั้งที่ 2/2017 เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2017  ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม

ในวันที่ 25 มกราคม 2017 เริ่มการประชุมด้วยการสวดทำวัตรด้วยกัน ต่อจากนั้นคุณพ่อเปรมปรี  วาปีโส เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ  และ มีการแบ่งปันการทำงานด้านคริสตศาสนธรรมของคณะกรรมการฯ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ และสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม และศูนย์คริสตศาสนธรรม 10 สังฆมณฑล

หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาที่พักอยู่ในศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ  โดยมีซิสเตอร์ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (คณะซิสเตอร์ซาเลเซียน) ผู้อำนวยการฯ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ สวดภาวนาทำวัตรเย็น และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เสร็จพิธีฯ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

วันที่ 26 กรกฎาคม เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่อคำดี ทองมาก เป็นประธานในพิธีฯ หลังจากนั้นได้ฟังบรรยาย  “สมณสาส์นเตือนใจ Amoris Laetitia  ความรักในครอบครัว”โดยพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์  และได้แบ่งกลุ่มไตร่ตรอง และในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญคุณพ่อปรีชา ยั่งยืน ได้มานำเสนอการศึกษาดูงาน RCIA ประเทศสิงคโปร์

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120