พระศาสนจักรเคยจัดการชุมนุมนานาชาติเรื่อง การสอนคำสอน 2 ครั้ง ที่กรุงวาติกัน ใน ค.ศ.2013 เกี่ยวกับภาคแรกของหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (Catechism of the Catholic Church - 11 ตุลาคม 1992) และ ค.ศ. 2018 เกี่ยวกับภาคที่สองของหนังสือคำสอน เพื่อบริการครูคำสอนในการประกาศความเชื่อ และการฉลองธรรมล้ำลึกคริสตชน (พิธีกรรม) หลังจากมีเรื่องการแพร่ระบาดทั่วโลก สมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่กำลังจัดการชุมนุมนานาชาติ เรื่อง การสอนคำสอน ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ครูคำสอน ประจักษ์พยานชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้า” ในวันที่ 8-10 กันยายน ค.ศ.2022 ที่กรุงโรม

คุณพ่อออกัสติน เปรมปรี วาปีโส    เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมประเทศไทย และอุปสังฆราชของมิสซังโคราช เป็นตัวแทนไปร่วมงานนี้ มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ จำนวน 82 ประเทศประกอบด้วย พระสังฆราช 27 องค์ พระสงฆ์ 238 องค์ สังฆานุกร 15 ท่าน นักบวช 128 ท่าน ฆราวาส 956 ท่าน รวมทั้งหมด 1364 ท่าน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้การสอนคำสอน  และการอบรมศีลธรรมลึกซึ้งยิ่งขึ้น ก็คือ ภาค 3 ของหนังสือคำสอน  โดยเน้นชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้าที่ชาวคาทอลิกได้รับเรียกในแสดงการเลือกของตน ในเรื่องนี้ การบริการบรรดาครูคำสอนมีความสำคัญมาก ในการจัดโปรแกรมการอบรม การก้าวเดินไปกับผู้อื่นให้เติบโตขึ้น

บุคคลเป้าหมาย
คือบรรดาผู้รับผิดชอบในการสอนคำสอนในระดับชาติ ระดับแขวง ระดับมิสซัง ตลอดจนบรรดาครูคำสอนผู้สนใจรับการอบรมส่วนตัว  และผู้สนใจจากทุกพระศาสนจักรที่รับประโยชน์ในโอกาสนี้

กำหนดการ

วันพฤหัสที่ 8 กันยายน 2022

16.00 น.

ภาวนาเปิดการชุมนุม

16.15 น.

ครูคำสอน ประจักษ์พยานชีวิตใหม่ในพระคริสต์ โดยอาร์คบิชอป ริโน  ฟิซิเคลล่า  ประธาน PCPNE

16.45 น.

“พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มารับอิสรภาพ” (กท 5:13)
การประกาศ  และชีวิตใหม่  (CCC 1691-1715)

17.30 น.

พัก

18.00 น.

ศาสนบริกรดั้งเดิม  กระแสเรียกครูคำสอน

18.45 น.

แง่ซีนอดสำหรับการสอนคำสอนแบบประกาศข่าวดี   โดย พระคาร์ดินัล มารีโอ เกร็ก

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2022

8.00 น.

พิธีมิสซา ในมหาวิหารนักบุญเปโตร

9.30 น.

พัก

10.00 น.

หัวข้อ อิสรภาพส่วนตัว และความตระหนักของพระศาสนจักร (CCC 1730 -1748 ;1776 -1785)

10.45  น.

บัญญัติ 10 ประการ  และความสุขแท้

11.30 น.

การมีส่วนร่วมของการสอนคำสอนในการฟื้นฟูพระศาสนจักรและสังคม

16.00 น.

การแยกกลุ่มศึกษา ตามภาษา  5 หัวข้อ

18.00 น.

การแสดงวัฒนธรรม

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2022

9.00 น.

ภาวนา

9.15 น.

ผู้สื่อข่าวที่ยินดี  (EG 168; CCC 2012-2031)

10.00 น.

การสอนคำสอนและศีลธรรม  (ประสบการณ์อภิบาล) ของ 3 คน

11.00 น.

พัก

11.45 น.

เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรันซิส                                                         

 ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล

โป๊ปฟรังซิสทรงต้อนรับบรรดาครูคำสอนผู้มาร่วมงานชุมนุมนานาชาติ เรื่องการสอนคำสอน ครั้งที่ 3 และทรงให้กำลังใจในการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตแห่งความเชื่อให้ผู้อื่นรู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงรักพวกเขา

โป๊ปฟรังซิสทรงยินดีพบบรรดาผู้รับผิดชอบการสอนคำสอน ครูคำสอนทรงยกย่องและเน้นบทบาทสำคัญมากของครูคำสอนในพระศาสนจักร ที่สอนเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ ที่ต้องการก้าวเดินในความเชื่อ…ในชุมชนคริสตชน

บรรดาผู้มาร่วมงานมีทั้งบรรดาบิชอป บาทหลวง สมาชิกผู้รับเจิมทุกคนเป็นครูคำสอน “พระเยซูเจ้าทรงเรียกทุกคนให้ประกาศข่าวดีในหัวใจของทุกคน”

ทรงกล่าวว่าพระองค์ยินดีให้ผู้คนเข้าเฝ้า(เพื่อสอนคำสอน)ในเช้าวันพุธที่กรุงวาติกัน เพราะเป็นเวลาพิเศษ ไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้าร่วมกัน ตามธรรมประเพณีของพระศาสนจักร และหาวิธีเป็นประจักษ์พยานชีวิตแห่งพระวรสารในชีวิตประจำวัน

อย่าเบื่อหน่ายในการเป็นครูคำสอน จงหลีกเลี่ยงการสอนคำสอนแบบให้ความรู้เท่านั้น จงพยายามให้ประสบการณ์แห่งความเชื่อที่มีชีวิตชีวา ความเชื่อที่เราทุกคนปรารถนาส่งต่อแก่คนรุ่นใหม่
     - ปัจจุบัน การสอนคำสอนเป็นงานท้าทาย เราต้องหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อสื่อสารความเชื่อแก่กลุ่มวัย และสภาพต่างๆ
     - กุญแจคือการพบปะระหว่างบุคคลที่ “เปิดหัวใจ” ให้ฟังพระวรสารและยอมรับการเชิญให้เจริญชีวิต และเติบโตในชีวิตคริสตชน หนังสือคู่        มือแนะแนวการสอนคำสอนเล่มใหม่ (ค.ศ.2020) ที่เพิ่งจัดพิมพ์ไม่นานนี้ ให้การแนะนาวิธีฟื้นฟูการสอนคำสอนในสังฆมณฑล และ เขต
       วัด เป็นพิเศษ

การสอนคำสอน: เป็นการพบปะและการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า
โป๊ปทรงเน้นวัตถุประสงค์ของการสอนคำสอน เป็นขั้นพิเศษของการประกาศข่าวดี ที่คนหนึ่งพบปะพระเยซูคริสตเจ้าและยอมให้พระองค์เจริญในชีวิตของเรา

หัวข้อ (Theme) ของงานชุมนุมนานาชาติเรื่องการสอนคำสอน คือ“ครูคำสอน ประจักษ์พยานชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้า” โดยเน้น ภาคที่ 3 ของหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก พระองค์กล่าวสิ่งที่หนังสือคำสอนว่าเป็นประจักษ์พยานต่อชีวิตใหม่

“เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า ร่วมสัมพันธ์กับพระธรรมล้ำลึกของพระองค์และปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ พระองค์พระผู้ไถ่ก็เสด็จมาพบพระบิดาและพี่น้องของพระองค์ มารักพระบิดาและพี่น้องของเราในตัวเรา เดชะพระจิตเจ้า พระบุคคลของพระองค์กลับเป็นกฎปฏิบัติที่มีชีวิตชีวาในตัวเรา (CCC 2074)

“นี่คือบทบัญญัติของเรา ให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เรารักท่าน”
(ยน 15:12) เหตุว่าความรักแท้มาจากพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงเผยแสดงอาศัยธรรมล้ำลึกของการประทับของพระองค์ท่ามกลางเรา การเทศน์สอน เครื่องหมายอัศจรรย์ เป็นพิเศษการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพ

“ความรักของพระคริสตเจ้ายังคงอยู่ ดังบัญญัติแท้เรื่องชีวิตใหม่ ซึ่งอาศัยความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า เราก้าวเดินแต่ละวันโดยไม่หยุดยั้ง”

การกลับไปสู่แหล่งกำเนิดความรัก

ในการสรุป โป๊ปทรงย้ำเตือนว่า พระเจ้าทรงเรียกครูคำสอนมาให้ผู้อื่นเห็นและสัมผัสพระเยซูเจ้า ผู้ทรงรักเราทุกคน ทรงนำชีวิตและทรงช่วยเราให้ไตร่ตรองการกระทำด้านศีลธรรม

“อย่าหันหนีจากแหล่งกำเนิดความรัก เพราะมันเป็นเงื่อนไขของความสุขและเปี่ยมด้วยความยินดีเสมอ... นี่เป็นชีวิตใหม่ที่เจริญขึ้นในเรา ในวันรับศีลล้างบาป เรามีความรับผิดชอบที่ต้องแบ่งปันความรักแก่ทุกคน เพื่อให้เติบโตในแต่ละคนและเกิดผล”

โป๊ปทรงกล่าวชื่นชมซิสเตอร์โดโลเรส ที่ได้สอนคำสอนเมื่อพระองค์ยังเด็ก ยังจำการอุทิศตัว การเอาใจใส่ ความประทับใจที่ช่วยพระองค์ให้มีความเชื่อ ดังนั้นขอให้ครูคำสอนอย่ามองข้ามงานที่ดีนี้ ขอทำให้ผู้อื่นประทับใจในพันธกิจนี้ เหมือนที่ซิสเตอร์โดโลเรสได้ทำให้พระองค์

ขอพระนางพรหมจารีมารีย์ช่วยบรรดาครูคำสอนและมรณสักขีครูคำสอนทุกคน

                                                                                                                                             ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
                                                                                                                                                 10 กันยายน 2022

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120