พิธีบูชาขอบพระคุณ       พิธีมอบวุฒิบัตร

รายงานโดย ..ซิสเตอร์วรรณี  ฉัตรสุภางค์

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ  ได้จัดให้มีการอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี และในปีนี้  ได้จัดให้มีการอบรม  ตั้งแต่วันอังคารที่ 19  มีนาคม  ถึงวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562  ซึ่งมีครูคำสอนและผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศไทย  และจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมทั้งสิ้น 130 คนดังนี้
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3  รุ่นที่ 32 จำนวน 31 คน
- นักศึกษาชั้นปีที่ 2  รุ่นที่ 33 จำนวน 36 คน
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1  รุ่นที่ 34  จำนวน 63 คน(เกิดอุบัติเหตุจำต้องถอนตัวกลางคัน 1 คน)
โดยแยกตามสังฆมณฑลและคณะนักบวช ดังนี้

1

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ

18 คน

2

 

สังฆมณฑลราชบุรี

1 คน

3

สังฆมณฑลเชียงใหม่

4 คน

4

 

สังฆมณฑลเชียงราย

1 คน

5

สังฆมณฑลจันทบุรี

5 คน

6

 

สังฆมณฑลอุดรธานี

1 คน

7

สังฆมณฑลนครสวรรค์

4 คน

8

 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี

1 คน

9

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

3 คน

10

 

สังฆมณฑลนครราชสีมา

24 คน

11

คณะเยสุอิต

2 คน

12

 

คณะสติกมาร์ติน

1 คน

13

คณะลาซาล

1 คน

14

 

บ้านเณร พระหฤทัยศรีราชา

3 คน

15

คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

12 คน

16

 

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

6 คน

17

คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

6 คน

18

 

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

4 คน

19

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

3 คน

20

 

คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่

3 คน

21

คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

1 คน

22

 

คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์

2 คน

23

คณะพระกุมารเยซู

4 คน

24

 

คณะภคินีศรีชุมพาบาล

1 คน

25

คณะภคินีธิดาเมตตาธรรม

2 คน

26

 

คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี

4 คน

27

มูลนิธิบ้านมารีนา เชียงใหม่

3 คน

28

 

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

3 คน

29

เวียงแก่น

1 คน

30

 

สปป.ลาวสังฆมณฑล เวียงจันทน์
และสปป.ลาวสังฆมณฑล ปากเช

5 คน
1 คน

บรรดาคณาจารย์ผู้ให้การอบรม ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยแสงธรรมและผู้ทรงคุณวุฒิ  มีครูพี่เลี้ยงประจำชั้นปี มีเจ้าหน้าที่  พนักงาน และนักศึกษาภาคปกติ  คอยช่วยเหลือและให้บริการในด้านต่างๆ

นอกจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังจัดให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีผู้แทนแต่ละชั้นปีร่วมเป็นคณะกรรมการ  มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อการภาวนาและทำกิจกรรมร่วมกัน มีการฝึกปฏิบัติในด้านพิธีกรรมและฝึกการเป็นผู้นำกิจกรรมต่างๆ นอกนั้น ยังมีการฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงานในบางรายวิชา เช่น
- การฝึกจิตภาวนาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา การภาวนาในชีวิตจิตคริสตชน
- การศึกษาดูงาน พิธีเอฟฟาธาและเจิมน้ำมันศีลล้างบาป ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  ในรายวิชา การสอนคำสอนผู้ใหญ่
- การศึกษาเรียนรู้ศาสนสถานและหลักคำสอนของแต่ละศาสนา 1.ศาสนาคริสต์ นิกายโปรแตสแตนท์(สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ให้ความรู้โดย ศจ.อนันต์ ดะนัย2.ศาสนาพุทธ ณ วัดม่วงแค ให้ความรู้โดย ท่านพระครูวิวลกิตติญาณ 3.ชุมชนอิสลาม มัสยิดฮารูน ให้ความรู้โดย ท่านอิหม่าม ธนารัช วัชรพิสุทธิ์ และ4.อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ให้ความรู้โดย คพ.สมเกียรติ บุญอนันตบุตรของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาหลักศาสนสัมพันธ์
- การศึกษาดูงานวิถีชุมชนวัด ในเขตวัดนักบุญเปโตรในรายวิชา วิถีชุมชนวัด
- การศึกษาดูงานจิตตาภิบาล และการเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจน้องๆ ที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านปรานี  ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาพันธกิจและการอภิบาล
- การไปแสวงบุญตามวัดต่างๆ ในเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ โดยการนำของคุณพ่อธีรพล  กอบวิทยากุล
- และการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจของนักศึกษาทุกชั้นปีโดย คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล

รายนามนักศึกษา ที่สำเร็จหลักสูตรการอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อนประจำปี  พ.ศ.2562
รุ่นที่ 32 มีจำนวน 31 คน เข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 29 คน

1 นางสาวเรยีนา กรุณา    เหมะธุลิน  

โรงเรียนวัฒนานุศาสน์

2 นางสาวซูซานนา  วิมลรัตน์   กิจบำรุง

แผนกพระคัมภีร์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

3 นางสาวเรยีนา อารียา สิริวาณิชอุดมมูลนิธิ

บ้านมารีนา เชียงใหม่

4 นางสาวลูซีอา พิมพ์พิสุทธิ์  คีรีวัฒนสกุล

คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

5 นางสาวมารีอา ธิราวดี    วงค์โอษฐ์

คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่

6 นางสาวอันนา  น้อเชื้อ  จงเจริญ  

โรงเรียนนิรมล  จ.ชุมพร

7 นางสาวอันนา  ดวงฤดี  ไทยตรง 

โรงเรียนศรีหฤทัย จ.จันทบุร

8 นางสาวอันนา  พรจิตตา ศรีจันแก้ว  

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จ.ลพบุรี

9 นางสาวเซซีลีอา อุษา   ศรีเกษม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

10 นางสาวอันนา  ศิริกร  คำพา  

โรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์  จ.จันทบุรี

11 นางสาวอักแนส  ธิดา  สุดสายแก้ว

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย

12 นายฟรังซิสเซเวียร์  พันธชัย   กรกฏกมล  

วัดพระกุมารเยซู เวียงแก่น  จ.เชียงราย

13 นายเปาโล  ชาคริต  เมตตาจิตโต  

โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร

14 นายยอห์น บัปติสต์มนตรี  แสงหาญ

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง

15 นางสาวโรซา ลีมา อักษรจัญจ์   อยู่เหล่าพาณิชย์

คณะภคินีศรีชุมพาบาล

16 นางสาวคาทารีนา  กรรณิการ์ โกจินอก 

โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา

17 นางสาวเอลีซาเบธ จันทรา จีระวัฒนากิจ  

ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

18 นางสาวเทเรซา อาวีลา พัชรี  มารัตน์   

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

19 เซอร์อังเยลา เมริชี วรรณพร   พจนาธำรงพงศ์  

คณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร

20 ซิสเตอร์มารีอา  ปรีพร   จอวา     

คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่

21 นางสาวฟาบิโอลา  สุธิดา  ตุเว     

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

22 นางสาวมารีอา  ศิริพร  กิจเจริญ  

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

23 นางมารีอา อภิรดี   ศรีดาพันธ์     

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์   จ.จันทบุรี

24 นางสาวมารีอา มักดาเลนาวัชราภรณ์ วิรัตน์     

วัดพระคริสตประจักษ์เกาะใหญ่

25 นางสาวเทเรซา  กฤตติกา   โพธิ์ไทย 

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี

26 นางสาวเทเรซา  กาญจนา  แย้มเกตุ 

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

27 นายยอแซฟ  วิทยา   หอมจินดา 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง

28 นายฟรังซิสเซเวียร์  ไกรวุฒิ  วิรุฬห์ประสิทธิ์   

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

29 นายยอแซฟ เสวียน งามแสง    

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

หมายเหตุ *30นายยอห์น บอสโก ธนคม เดชะชาติ ติดภาระกิจไม่สามารถมาร่วมงานได้
หมายเหตุ *31นางสาวมาร์ธา สุพัฒตรา วาปีเน ติดภาระกิจไม่สามารถมาร่วมงานได้

นักศึกษารุ่นที่ 34

รางวัล: สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น
อันดับที่ 1 นางสาวเทเรซา กฤตติกา  โพธิ์ไทย  เกรดเฉลี่ย 3.97       โรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์   จ.จันทบุรี
อันดับที่ 2 นางสาวเซซีลีอา อุษา ศรีเกษม        เกรดเฉลี่ย 3.96       โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
อันดับที่ 2 นางสาวซูซานนา  วิมลรัตน์ กิจบำรุง   เกรดเฉลี่ย  3.96        แผนกพระคัมภีร์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อันดับที่ 3 นางสาวอันนา  ศิริกร  คำพา              เกรดเฉลี่ย 3.95        โรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์  จ.จันทบุรี
อันดับที่ 3 นางมารีอา  อภิรดี  ศรีดาพันธ์            เกรดเฉลี่ย 3.95         โรงเรียน สตรีมารดาพิทักษ์   จ.จันทบุรี

รางวัล: สำหรับผู้มีความประพฤติดี มีน้ำใจ
1 นายยอแซฟ สายันต์  วาปีโส                      วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน บุรีรัมย์
2 นายโทมัส วสันต์ ท่อเสถียรธรรม              สังฆมณฑลเชียงใหม่
3 นางสาวอันนา  เมธาสิณี  วงค์โอษฐ            โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
4 เซอร์มารี  มักซิม  ศรีวิไล กะโนะ              คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ตร
5 นางสาวอันนา  พรจิตตา ศรีจันแก้ว           โรงเรียนมารีย์วิทยา  นครราชสีมา
6 นางสาวเอลีซาเบธ  จันทรา  จีระวัฒนากิจ  ฝ่ายงานอภิบาลสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รางวัล: สำหรับ ครูคำสอนต้นแบบ ผู้มีความศรัทธา เสียสละ และอุทิศตน
1 นายยอห์น บัปติสตา  ช่อ ดวงใสมณีชัย        สังฆมณฑลปากเช ประเทศลาว
2 นางโรซารี  กาญจนา  นพแก้ว                      อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา

และรางวัล: สำหรับ ครูคำสอนอาวุโส ผู้มีความพากเพียร อดทน ในการศึกษาเล่าเรียน
1 นางสาวเปียรีนา เบญจพร ตั้งสุขเกษมสันติ์      อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา ( อายุ 68 ปี )
2 นางมารีอา  ขวัญใจ  พันธุมจินดา                     วัดนายชุมพาบาลที่ดี หล่มสัก  ( อายุ 67 ปี )
3 นางสาวอันนา  ดวงฤดี  ไทยตรง                      โรงเรียนศรีหฤทัย ขลุง จันทบุรี( อายุ 67 ปี )


ทางศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณคุณพ่อและคณาจารย์ทุกท่านที่ ได้สละเวลามาช่วยสอน และให้เกียรติมาร่วมพิธีในวันนี้

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเจริญ ว่องประชานุกูล อธิการบ้านเณรใหญ่แสงธรรม และ คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดมาช่วยงาน และอนุญาตให้ใช้อาคารวิทยาลัยแสงธรรมเป็นสถานที่เรียน และจัดกิจกรรมต่างๆรวมทั้งห้องประกอบการอื่นๆ พร้อมวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

ขอขอบคุณคุณครูสุดหทัย นิยมธรรม, คุณครูยุพา ชูลีระรักษ์, คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณและคุณครูบัวไข  วีระโห ที่เสียสละมาเป็นครูพี่เลี้ยงแก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 3 ชั้นปี

ขอขอบคุณ คุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ที่ได้กรุณาดูแล จัดให้มีพระสงฆ์ประจำบ้านเณรแสงธรรมมาถวายบูชาขอบพระคุณเป็นประจำทุกวันตลอดการอบรม  รวมทั้งผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีน้ำใจดี ช่วยเหลือ และให้สนับสนุนในทุกรูปแบบ เพื่อให้การอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อนในปีนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ท้ายที่สุด ในนามคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และนักศึกษาภาคฤดูร้อนทุกคน ขอกราบขอบพระคุณ  พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ ขอขอบพระคุณบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง บิดา มารดา และญาติพี่น้องของนักศึกษารุ่นที่ 32  ที่มาร่วมงานในวันนี้  เพื่อรับรู้และเป็นกำลังใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ขอพระพรและสันติสุขของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพประทับอยู่กับท่านตลอดไป 
 

Home

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  82 ม. 6  ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์  0-2429-0443 , 0-2812-5880, 08-2335-2112  โทรสาร 0-2429-0239  และ E-mail :  nccthailand@gmail.com