คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม (ระดับชาติ) จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมทุกสังฆมณฑล (ทุก 2 ปี) ปีนี้ครั้งที่ 15 ระหว่าง 11-14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 ที่โรงแรมเดอะริเวอร์ จ.นครพนม โดยมีอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เป็นเจ้าภาพ คือ คุณพ่อเด่น ช่วยสุข ซิสเตอร์สังวาล เนืองทอง ครูสุนันท์ เทพกรรณ์ ครูอิทธิฤทธิ์ ว่องไว ครูสุภาพร ไม้น้อย รวมทั้งหมด 35 คน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ครูคําสอนและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในศูนย์คริสตศาสนธรรม 
2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย และรู้จักกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์คริสตศาสนธรรม
3. เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน และให้กําลังใจแก่กัน 

บ่ายวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ คุณพ่อปราโมทย์ นิลเขต รองผู้อำนวยการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม   ดำเนินการประชุม และยืนยันโครงการชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ 14-17 ตุลาคม ค.ศ. 2019 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ประมาณ 500 คน โอกาส 350 ปีมิสซังสยาม และ 100 ปีสมณลิขิต ความสำคัญสูงสุด (ของการประกาศข่าวดี – Maximum Illud)
และในตอนเย็นได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อสิริชัย บุหงาสวรรค์  เป็นประธาน
 

วันอังคารที่ 12  กุมภาพันธ์  2019 ในภาคเช้า  พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้นำเสนอ  หัวข้อ  “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร”  และ คุณพ่อเด่น ช่วยสุข หัวหน้าศูนย์คริสตศาสนธรรมของอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง แบ่งปันการทำงานของศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ หลังจากนั้นร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดย...พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดว่า “ครูคำสอนมีความสำคัญมาก และถ้าครูคำสอนที่ไม่แม่นยำ ก็อาจพาเด็กหลงผิดมากมาย ”

ในช่วงบ่ายได้ไปชมบ้านลุงโฮจิมินห์  และไปแสวงบุญที่รองอาสนวิหารนักบุญอันนาหนองแสง เยี่ยมหลุมฝังศพของพระสังฆราชโปรดม และคุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ เกโก  มิชชันนารี ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกพระศาสนจักรในภาคอีสานและประเทศลาว
วัดนักบุญยอแซฟคำเกิ้ม  หมู่บ้านของบุญราศียอแซฟ อุทัย พองพูม

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019 ช่วงเช้าออกเดินทางไปแสวงบุญที่สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับนักเรียน ประมาณ 200 คน โดยพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน และเซอร์จากศูนย์สองคอนได้เตรียมขนมสำหรับแจกเด็กๆๆ 

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการสัมมนาฯ ณ รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง โดยคุณพ่อคำดี เป็นประธาน ก่อนแยกย้ายกลับบ้าน

ขอขอบคุณเจ้าภาพ ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้อำนวยการ/ผู้จัดการศูนย์คริสตศาสนธรรมทุกท่าน ที่สนับสนุนบุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมการสัมมนาฯในครั้งนี้

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120