คณะปีเมเขตเชียงรายจัดอบรมครูคำสอนวันที่ 28-31 มีนาคม 2565 ที่บ้าน(ใหม่)ของคณะ(ใกล้สนามบืนเชียงราย) จึงเชิญครูคำสอนของมิสซัง ซึ่งมีคุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม รับผิดชอบ โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ และครูกฤติยา  อุตสาหะจากราชบุรี เป็นวิทยากร

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120