สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม และวิทยาลัยแสงธรรมได้ร่วมมือกันดำเนินการเปิดหลักสูตรคริสตศาสนศึกษา โดยทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ดำเนินการเปิดหลักสูตรนี้ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา หลังจากที่วิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาฯ นี้ก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเรื่อยมา ซึ่งปัจจุบันผู้ที่จบการศึกษาจะได้รับปริญญาตรี : คณะศาสนศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา หลักสูตร 5 ปี (Bachelor of  Education Program in Christian Studies) : กศ.บ. (คริสตศาสนศึกษา) เพื่อผลิตบุคลากรผู้นำทางศาสนาในชุมชนคริสต์ (คาทอลิก) คณะนักบวช ครูจิตตาภิบาล ครูสอนคริสต์ศาสนา ครูคำสอน และฆราวาสผู้สนใจให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านศาสนา และเทววิทยา ทักษะในการสอนคริสต์ศาสนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานคาทอลิก วัด และโรงเรียนต่างๆ โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯนี้จะเป็นครูสอนคริสตศาสนธรรมที่มีคุณวุฒิโดยเฉพาะและการได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

                       ในปีการศึกษา 2561 จะเปิดรับสมัครนักศึกษา
                             ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561

ติดต่อได้ที่ : วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถ. เพชรเกษม ต. ท่าข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819 E-mail : christ.studies2000@gmail.com

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
จดหมายหมายประชาสัมพันธ์การรับสมัคร / รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ / ใบสมัครเรียน / ใบรับรอง
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120