คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม  ร่วมกันจัดงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 14-16 ตุลาคม ค.ศ. 2019/ 2562  ณ หอประชุม โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน และวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 

โดยมีวัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ครูคำสอนร่วม เฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ปี ค.ศ.1669-2019 และ เดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนธรรมทูตพิเศษ ฉลอง 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud
 2.เพื่อเสริมสร้างชีวิตจิตครูคำสอนและกำลังใจในการทำงานคำสอนและงานธรรมทูต เพื่อสืบสานการเป็นศิษย์ธรรมทูต และชุมชนศิษย์ธรรมทูตด้วย
 3.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อระหว่างครูคำสอนด้วยกัน ในสังฆมณฑลของตนและต่างสังฆมณฑล

ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมชุมนุมฯ จำนวน 596   คน  ดังนี้คือ

สังฆมณฑล

พระสงฆ์

นักบวช

ครูคำสอนชาย

ครูคำสอนหญิง

รวม

กรุงเทพ

4

1

42

197

244

ราชบุรี

1

-

8

28

37

เชียงใหม่

1

2

32

7

42

เชียงราย

-

1

2

-

3

จันทบุรี

-

-

-

5

5

นครสวรรค์

1

-

3

9

13

สุราษฎร์

1

 

3

22

26

ท่าแร่-หนองแสง

-

9

3

28

40

อุบลฯ

1

-

9

27

37

นครราชสีมา

1

-

13

41

55

อุดรฯ

1

3

16

26

46

ศูนย์ซีซี

-

6

7

23

36

สำนักงาน

-

-

-

4

4

สื่อมวลชน

 

 

3

5

8

รวม

11

22

141

422

596

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ.2019
เข้าที่พัก –เวลาอิสระ

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2019
เริ่มด้วย พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดงานชุมนุมครูคำสอนฯ ณ  อาคารยอห์น ปอล ที่ 2  โดย...พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  เป็นประธาน 

ฟังเสวนา “100 ปี สมณลิขิต Maximum  Illud มีผลสอดคล้องกับสภาพปัจุบันอย่างไร” ผู้ร่วมเสวนา พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการฯ คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ  Director of PMS, Thailand คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต กรุงเทพฯ ผู้ดำเนินรายการ: ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ   พิธีกร: คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส

ตอนบ่ายแบ่งกลุ่มย่อย และ แบ่งปันสิ่งที่ได้รับจากการฟังเสวนาฯ
 

ตอนเย็น Family night ทานอาหารร่วมกัน และมีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน และการแสดงจากศูนย์คริสตศาสนธรรมดังนี้
- สี่มิสซังอิสาน ชื่อชุด “ร้อยเรื่องราวประวัติศาสตร์ 350 ปี มิสซังสยาม”
- อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ชื่อชุด “ครูคำสอนผู้แพร่ธรรม”
- สังฆมณฑลราชบุรี
- สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
- สังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลเชียงราย และนครสวรรค์
- นักศึกษาคริสตศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม

วันพุธที่ 16 ตุลาคม ค.ศ.2019/ พ.ศ.2562 
เดินทางไปวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา  09.30 น. ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา โดย...คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ   เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟอยุธยา
10.00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณปิดงานชุมนุมครูคำสอนฯ   และมอบวุฒิบัตรเข้าร่วมงานชุมนุม โดย...พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์  เป็นประธานฯ หลังจากนั้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ประมวลภาพ

14 ตุลาคม 2019

15 ตุลาคม 2019

16 ตุลาคม 2019

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120