ประมวลภาพ

อบรมสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนภาคอีสาน ครั้งที่ 11/2022 หัวข้อ "งานอภิบาลและการสอนคำสอนครอบครัว" วันที่ 26-28 กันยายน 2022 ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจฯ โดยคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรมภาคอีสาน โดยมีคุณพ่อคำดี ทองมาก ผู้อำนวยการศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นประธาน และผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา อุดรธานีและท่าแร่-หนองแสง ศูนย์สองคอน เป็นกรรมการฯ
 
โอกาสนี้บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯและคณะ เป็นวิทยากรให้การอบรมหัวข้อ "คำสอนคาทอลิกสำหรับครอบครัว" (YOUCAT FOR KIDS) โดยแนะนำหนังสือและการใช้หนังสือฯ เล่มนี้ด้วย ต่อจากนั้น มีการแบ่งปันการทำงานอภิบาลครอบครัวและข้อตั้งใจที่จะนำหนังสือคำสอนคาทอลิกสำหรับครอบครัวไปใช้ และในการจัดสัมมนาครั้งนี้มีการฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนร่วมกันด้วยโดยจัดให้มีการรับศีลอภัยบาป ร่วมพิธีบููชาขอบพระคุณ และมีเวลาพักผ่อนร่วมกันด้วย พิธีปิดการสัมมนาฯ โดยบิชอป ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจฯ จำนวนทั้งหมด 145 คน : นครราชสีมา 31 คน ท่าแร่-หนองแสง 36 คน อุบลราชธานี 37 คน อุดรธานี 38 คน วิทยากร 3 คน

*ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ : จากคุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์ ผู้อำนวยการฯ และคุณครูกาญจนา ศรีเชียงหวาง  และเจ้าหน้าที่ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120