สหประชาชาติได้ประกาศในการประชุมสามัญเดือนธันวาคม 2020 ว่า วันที่ 4 กุมภาพันธ์  เป็นวันสากลเพื่อภราดรภาพ

ท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่เวบไซต์  www.humanfraternityday.org 
                
พระคาร์ดินัล มีเกล อังเกล  อายูโซ่ กวีโซ ประธานสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา ได้เขียนจดหมาย (1 กุมภาพันธ์ 2021) เสนอเราให้ศึกษาสมณสาส์น  ทุกคนเป็นพี่น้องกัน เพื่อสร้างเอกภาพในพระศาสนจักร  ใช้ภาวนา  ไตร่ตรอง  เทศน์สอน  หรือให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้

ประวัติที่มา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จประเทศสาธารณรัฐเอมิเรส ทรงพบปะอิหม่ามแห่งอัลอัซซาร์ ที่ไคโร  และได้เซ็นเอกสารเพื่อภราดรภาพ สันติภาพ และการอยู่ร่วมกัน

3 ตุลาคม 2020 โป๊ปฟรังซิส  ได้อนุมัติสมณสาส์นทุกคนเป็นพี่น้องกัน (Fratelli Tutti)  เกี่ยวกับภราดรภาพและมิตรภาพในสังคม

21 ธันวาคม 2020  สหประชาชาติได้ประกาศให้มีวันสากลเพื่อภราดรภาพของมนุษย์

4 กุมภาพันธ์ 2021 ที่เมืองอาบู ดาบี จะมีการฉลองทางออนไลน์  โดยโป๊ปฟรังซิส  และพระคาร์ดินัล อายูโซ่ กวีโซ่ จะร่วมงานด้วย  เวลาที่กรุงโรม 14.30 น. เวลาที่ประเทศไทย 19.30 น.

ในระหว่างการพบปะฉันพี่น้องนี้  ซึ่งข้าพเจ้าเก็บความทรงจำที่สุขใจไว้  ท่านอิหม่าม อะห์เหม็ด อัล-ดาเยบ (Ahmad Al-Tayyeb) และข้าพเจ้าประกาศ  “อย่างแน่วแน่ว่าศาสนาต่างๆ ไม่เคยยุยงให้เกิดสงคาม และมิได้เชิญชวนให้เกิดความรู้สึกเกลียดชัง  ความเป็นศัตรู ความคิดหัวรุนแรง หรือเชิญชวนให้เกิดความรุนแรง หรือการนองเลือด ความชั่วร้ายเหล่านี้เป็นผลมาจากการเบี่ยงเบนคำสอนทางศาสนา การใช้ศาสนาในทางการเมือง และในบางช่วงของประวัติศาสตร์ กลุ่มคนในศาสนาได้ใช้อิทธิพลความรู้สึกทางศาสนาที่มีต่อจิตใจของมนุษย์ไปในทางที่เกินเลย […] อันที่จริง พระเจ้าผู้ทรงอำนาจไม่จำเป็นต้องได้รับการปกป้องจากใคร และไม่ทรงต้องการให้พระนามของพระองค์ถูกใช้เพื่อทำให้ผู้คนหวาดกลัว” (284) ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงต้องการเรียกร้องให้เกิดสันติภาพ ความยุติธรรม และภราดรภาพ  (Fratelli Tutti ข้อ 285)
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120