ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี โดยคุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ ได้จัดอบรมครูคำสอนอาสาสมัครขึ้น (ครั้งที่ 2/2020) ระหว่างวันที่ 13 –18 กันยายน ค.ศ.2020 ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

โดยมีเนื้อหาวิชาที่ใช้อบรมดังนี้
1. วิชาครู – ครูคำสอน 
2. พระคัมภีร์ภาคปัญจบรรพ  
3.จริยธรรมเบื้องต้น (CCC 1710 – 2557) 

มีคุณครูคำสอนอาสาสมัคร (ครูคำสอนใหม่) เข้าร่วมอบรมจำนวน 8 คน และสามเณรเล็กจากสถานฝึกธรรมสันติราช 1 คน รวม 9 คน

ตามที่ทางศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี ได้จัดหลักสูตรอบรมสำหรับครูคำสอนตามวัด เพื่อครูคำสอนอาสาสมัครจะได้เรียนรู้คริสตศาสนธรรม และนำไปถ่ายทอดและเป็นประจักษ์พยานได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ ครูคำสอนอาสาสมัครจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรฯ เป็นเวลา 4 ปี ปีละ 2 ครั้ง รวม 8 ครั้ง หลังจากนั้นจะได้รับบรรจุเป็นครูคำสอนเต็มเวลาของสังฆมณฑลต่อไป

#อบรมครูคำสอนอาสาสมัคร
วันแรกของการอบรมครูคำสอนอาสาสมัคร สังฆมณฑลอุดรธานี
#การเป็นครูสอนคำสอน
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120