เขียนข่าวโดย...อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม
ภาพข่าวโดย...บราเดอร์ธาวิน กิจทวี บราเดอร์อานนท์  ตันชัย และนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา

งานวันวิชาการ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมีบาทหลวง ผศ.ดร.วัชศิลป์ กฤษเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาฯ และนักศึกษาในสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และสาขาวิชาเทววิทยา ได้ร่วมกันดำเนินงานจัดงานวันวิชาการฯ เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมโดย บาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดและปิดงาน และภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย การจัดแข่งขันพระคัมภีร์, การจัดแข่งขันพระคัมภีร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน, การวาดภาพระบายสี, การเล่าเรื่องในพระคัมภีร์, การประกวดร้องเพลงหมู่ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมฐาน ต่างๆ การออกร้านขายของ ซึ่งการจัดงาน Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7 ในปีนี้ให้ศึกษาหนังสือพระวรสารนักบุญมัทธิว

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ คือ
1) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านพระวาจาของพระเจ้า
2) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม
3) สร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตัวเองต่อคนรอบข้าง เขตวัดและสังคม โดยรวม
4) เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย กับสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
5) ส่งเสริมให้โรงเรียน วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในงานวันวิชาการของสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ ประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 650 คน ซิสเตอร์/ คุณครูจำนวน 90 คน นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม 127 คน คุณพ่อ อาจารย์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ, ราชบุรี และจันทบุรี จำนวน 33 คน รวมมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน 900 คน และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมงานทั้งสิ้นจำนวน 40 โรงเรียนดังต่อไปนี้

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ (จำนวน 25 โรงเรียน) : 1.โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 2.โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 3.โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 4.โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 5.โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 6.โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง 7.โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 8.โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 9.โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 10.โรงเรียนกุหลาบวิทยา 11.โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน 12.โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 13.โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา 14.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 15.โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 16.โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 17.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 18.โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 19.โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย 20.โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 21.โรงเรียนนักบุญเปโตร 22.โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ 23.โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 24.โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 25.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

สังฆมณฑลราชบุรี (จำนวน 8 โรงเรียน) : 1.โรงเรียนเทพวิทยา 2.โรงเรียนดำเนินวิทยา 3.โรงเรียนธีรศาสตร์ 4.โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย 5.โรงเรียนนารีวุฒิ 6.วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 7.วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 8.โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สังฆมณฑลจันทบุรี (จำนวน 6 โรงเรียน) : 1.โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 2.โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี 3.โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา 4.โรงเรียนเทวรักษ์ จ.ปราจีนบุรี 5.โรงเรียนยอแซฟวิทยา ท่าใหม่ 6.โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี (จำนวน 1 โรงเรียน) : 1. โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ผลการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์พระวรสาร

ผลการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ป. 1-3

ผลการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป. 4-6

ผลการแข่งขันการเล่าเรื่องในพระคัมภีร์ ม.1-3

ผลการแข่งขันการประกวดร้องเพลงหมู่ ม.4-6

ประมวลภาพ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120