ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 1/2022 วันที่ 25-25 มกราคม 2022 โดยมีบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ ร่วมกับคณะกรรมการฯ สังฆมณฑลต่างๆ คณะนักบวช และครูคำสอน รวมทั้งหมด 25 ท่าน

ประชุมคณะกรรมการฯ ในวันแรก 25 มกราคม 2022 เป็นการพบปะ รายงานกิจกรรมด้านคริสตศาสนธรรม เป็นรายงานรอบ 6 เดือน (กรกฏาคม -ธันวาคม 2021) ในแต่ละสังฆมณฑล ตามแผนงานของคณะกรรมการฯ ปี 2017-2021 ดังนี้ 1. การสร้างบุคลากร ระดับชุมชนและสถาบัน
 
2. การอบรมต่อเนื่องสำหรับฆราวาส 3. การจัดทำหลักสูตรและผลิตหนังสือคำสอน ฯลฯ 4. สื่อการสอนคำสอน และสื่อสารเพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี 5. ฟื้นฟูชีวิตอาศัยพระวาจา 6.วิถีชุมชนวัด 7. ปัญหาและข้อเสนอแนะ พรุ่งนี้มีการประชุมคณะกรรมการฯ วันที่สอง 26 มกราคม 2022 อีกครึ่

ในวันที่สอง 26 มกราคม 2022 มีกรรมการฯ 26 ท่าน โดยมีหัวข้อ ดังนี้
1.รับฟังการแบ่งกันหนังสือคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020
2.การรับรองแผนงานคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม 5 ปี ค.ศ.2022-2026
3.พิจารณาโครงการในปี ค.ศ.2022 และโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์คริสตศาสนธรรม ที่เลื่อนมาจาก ปีที่แล้ว เนื่องจากโควิด19 ฯลฯ
4.วาระพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานฯ
และโอกาสนี้คุณพ่อไพโรจน์ เกตุรัตน์ เป็นตัวแทนคณะกรรมการฯ กล่าวแสดงความยินดีแด่คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส โอกาสจะฉลองครบรอบการบวชเป็นพระสงฆ์ ครบ 25 ปี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 นี้ด้วย

ประชุมคณะกรรมการฯครั้งที่ 2/2022 อีก 6 เดือนข้างหน้า วันอังคารที่ 26-27 กรกฎาคม ค.ศ.2022
ในโอกาสประชุมกรรมการฯครั้งนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการฯได้รับทุนสนับสนุนการพิมพ์หนังสือคำสอนสำหรับครอบครัว (YOUCAT for Kids)จำนวน 5000 เล่ม (ห้าพันเล่ม) จากบิชอปชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาพระสังฆราชฯและมอบให้ศูนย์คริสตศาสนธรรมแต่ละสังฆมณฑล และคณะกรรมการจากคณะนักบวชตามจำนวนประชากรคาทอลิก ดังนั้น คณะกรรมการฯจึงขอกราบขอบพระคุณบิชอป
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ มา ณโอกาสนี้ด้วย
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120