3 เมษายน 2022
ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 / 1980 เพื่อส่งเสริม ฆราวาสกลุ่มชาติพันธ์ และผู้สนใจเป็นนักบวชให้ศึกษาด้านคริสตศาสนธรรมโดยมีหลักสูตร 2 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีนักศึกษาที่ได้รับการอบรมในสถานบันแห่งนี้จำนวนมาก   ทั้งจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ สังฆมณฑลนครสวรรค์  และจากสถาบันนักบวช
.
จัดการศึกษาหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการเรียน โดยมีโครงสร้างแบ่งเป็นหมวดต่างๆ เช่น หมวดพันธสัญญาเดิม  พันธสัญญาใหม่  หมวดพระสัจธรรม หมวดพิธีกรรม หมวดจริยธรรม หมวดชีวิตจิต หมวดคำสอน หมวดสังคมและวัฒนธรรม หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดภาคปฏิบัติ ผู้ที่จบหลักสูตรตามที่กำหนดนี้ จะได้รับวุฒิบัตร
.
นอกจากผู้รับการอบรม จะได้รับความรู้ด้านคริสตศาสนธรรมแล้ว   พวกเขายังได้ฝึกฝน การดำเนินชีวิตคริสตชนที่เข้มแข็ง เป็นหมู่คณะ  และได้รับประสบการณ์งานแพร่ธรรม อาศัยการสัมผัสชีวิต การจัดกิจกรรมเด็กๆ และเยาวชน การจัดค่ายคำสอน   การทัศนศึกษา การแบ่งปันพระวาจาและร่วมกิจกรรมของพระศาสนจักรในระดับท้องถิ่น   ระดับสังฆมณฑล และ ระดับประเทศ ตามโอกาสที่เหมาะสมด้วย
.
ปัจจุบัน ค.ศ. 2022 มีนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้ว จำนวน 26 รุ่น (รวมรุ่นปัจจุบันด้วย) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 311 คน
.
นักศึกษารุ่นที่ 26 นี้ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2020-2021 และ ได้ผ่านกระบวนการอบรม ตลอดจนได้รับการสอนจนสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน ทั้งหมด 5 คน ประกอบไปด้วย
.
1.เบนจามิน กรกช   ตันติพุทธินันท์  วัดนักบุญปโตร ขุนแม่ลา / เชียงใหม่
2.เปโตร  ขวัญชัย  สังข์ก้องเดชา วัดพระเมตตา แม่ระมาด / นครสวรรค์
3.เบเนดิกต์  กิตติ  ชลวีระชัย  วัดพระเมตตา แม่ระมาด (ที่เนอมู)/ นครสวรรค์
4.แอนโทนี  ชาติชาย  เพ็ญพิสมัย วัดพระเมตตา แม่ระมาด (ที่เนอมู)/ นครสวรรค์
5.หลุยส์ มารีย์ เคอ มงฟอร์ต พงษ์พัฒน์  ร่มไม้ขจี  วัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง/ เชียงใหม่
ขอขอบคุณคณะซาเลเซียน ที่ช่วยรับผิดชอบจัดการอบรม  สภาภิบาลวัด ที่ให้กำลังใจ และเลี้ยงอาหาร  และศิษย์เก่า 6-7 คน ที่ได้กลับมาร่วมงาน ให้กำลังน้องๆ ในวันนี้
                                                                                                                                     ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์  รายงาน

ประมวลภาพ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120