ประมวลภาพ

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (National Catechetical Center-NCC)  ได้จัดให้มีการอบรม คริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน ค.ศ. 2022 ชั้นปี 1 และ ชั้นปี 3  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 29 เมษายน ค.ศ. 2022 ซึ่งจัดการเรียนการสอน  2 แบบ คือ แบบออนไลน์โดยใช้ Zoom Meeting และ  On site ที่ห้องเรียนวิทยาลัยแสงธรรม ควบคู่กันไป สำหรับปีการศึกษานี้ มีนักศึกษาทั้งหมด 84 คน ชั้นปี 1 รุ่นที่ 35 จำนวน 62 คน ชั้นปี 3 รุ่น 34 จำนวน 22 คน และมีนักศึกษาสมทบที่เลือกเรียนในบางวิชาอีกจำนวนหนึ่ง (ในโอกาสมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในปีนี้ มีนักศึกษาภาคสมทบหลักสูตรการอบรมคริสตศาสนธรรม  ภาคพิเศษ ปี ค.ศ.2020  ณ ศูนย์นักบวชหญิง จำนวน 7 คน เข้าร่วมรับวุฒิบัตรด้วย)
        
นักศึกษาภาคฤดูร้อนมาจากแต่ละสังฆมณฑลและคณะนักบวช ดังนี้

สังฆมณฑล จำนวน 33 คน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

7 คน

สังฆมณฑลเชียงใหม่

2 คน

สังฆมณฑลราชบุรี

1 คน

สังฆมณฑลเชียงราย

2 คน

สังฆมณฑลจันทบุรี

2 คน

สังฆมณฑลนครสวรรค์

1 คน

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

2 คน

สังฆมณฑลนครราชสีมา

16 คน

คณะนักบวช จำนวน 51 คน

คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

4 คน

คณะพระมหาไถ่

2 คน

คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์ 

4 คน

คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

5 คน

คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

7 คน

คณะศรีชุมพาบาล

1 คน

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

6 คน

คณะแม่พระแห่งพระตรีเอกภาพ

1 คน

คณะแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธิ (แม่ปอน)

3 คน

สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล

7 คน

คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี

4 คน

คณะภราดามาริสต์

1 คน

คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่

6 คน

 

 

นอกจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังจัดให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตเป็นหมู่คณะ  โดยมีกิจกรรมที่ทำร่วมกัน ทั้งการร่วมมิสซา การภาวนา และการทำงานซึ่งก่อให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในศูนย์อบรมแห่งนี้ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้มีการศึกษาดูงานและแสวงบุญร่วมกัน ที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี อาสนวิหาร และเขตวัดใกล้เคียงของสังฆมณฑลราชบุรี  อีกทั้งยังได้มีโอกาสศึกษาดูงานของฝ่ายจิตภิบาลโรงเรียนวัดนักบุญเปโตร สามพราน รวมถึงได้จัดให้มีการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจของนักศึกษาบางส่วน เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจ และโมทนาคุณ      พระเจ้าร่วมกันตลอดการอบรมในภาคฤดูร้อนนี้

อนึ่ง ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน ค.ศ.2022 ทางศูนย์อบรมฯ ได้จัดมอบวุฒิบัตรสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 34 จำนวน 22 คน และภาคสมทบหลักสูตรการอบรมคริสตศาสนธรรม ภาคพิเศษ ปี ค.ศ.2020 ณ ศูนย์นักบวชหญิง จำนวน 7 คน โดยบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ณ วัดน้อยคณะพระมหาไถ่ ดังนี้

นักศึกษาศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ  ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 34 จำนวน 22 คน

ลำดับที่

นักบุญ - ชื่อและนามสกุล

 สังกัด

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

เทเรซา สมาพร วาปีกัง 
มารีย์-มาร์ธา คำภู วาปีโส
โรซา สุชาดา  น้อยนาม
เปาโล แสงจันทร์  ประทุมมี 
ยอแซฟ ไพรวัลย์   วาปีทำ
ยอแซฟ สายันต์  วาปีโส 
เทเรซา สุพัตรา   ปุยสุวรรณ์
เทเรซา มาลินี  พะชะนะ
มารีอา ธิชากร    ลาดนอก
เทเรซา ณิชาภัทร  วิจิตรไพฑูรย์
วินเซนต์ เดอ ปอล พิพิธภัณฑ์  หมายมี
แบร์นาแด๊ต ชบาทิพย์  วัฒนาประสิทธิ์
โรซารี กาญจนา นพแก้ว
เปียรีนา เบญจพร ตั้งสุขเกษมสันติ์ 
อันนา สุดาบุณกร  จำพันดุง
ยอห์น ศรชัย  สร้อยสูงเนิน
สกอลัสติกา สุทธิดา ฐิติศักดิ์เสรี
เทเรซา หมี่ซึ เหว่ยแม
มาการีตา ลิ้นจี่ บวชสันเทียะ
ซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต สายทิพย์ อิทธิกรไพศาล
สกอลัสติกา เกษสุรินทร์ มลศิลป์
โรซาแห่งลีมา พรพรรณ กิจธนภัทร 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์
วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน
วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน
วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน
วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน
วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์
วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโนนงิ้ว
วัดนักบุญยอแซฟ หนองไม้งาม จ.ชัยภูมิ
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมฯ สำนักมิสซัง
อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด
อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด
อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล  ปากช่อง
วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหัน
มูลนิธิบ้านมารีนา เชียงใหม่
ศูนย์คาทอลิกพระจิตเจ้า เชียงราย
วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์
คณะผู้รับใช้ฯ  (รุ่น 33)
คณะน.ยอแซฟแห่งการประจักษ์ (รุ่น 33)
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ (รุ่น 33)กียรติบัตรเรียนดี อันดับสาม***


เกียรติบัตรเรียนดี อันดับสาม***

เกียรติบัตรเรียนดี อันดับหนึ่ง *

เกียรติบัตรเรียนดี อันดับสอง**เกียรติบัตรเรียนดี อันดับสาม***

นักศึกษาหลักสูตรการอบรมคริสตศาสนธรรม ภาคพิเศษ ปี ค.ศ.2020 ณ ศูนย์นักบวชหญิง  จำนวน 7 คน

1
2
3
4
5
6
7

มารีอา ศุภกานต์ ไตรสุวรรณ
มารีอา วิภา  มาเยอะ
อักแนส ทิพวรรณ สิงห์คำ
เทเรซา ณัฐริกา ห่อทอง
อันนา เมฆขลา พนาพัฒน์
มารีอา ศิริพร  ธำรงสายชล
มารีอา นีรา  เอียงผาสุข

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ

 

ทางศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  ขอบพระคุณ บรรดาคุณพ่อ และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่าของพวกท่านให้กับพวกเรา ทั้งเรื่องการเรียนการสอน และที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาด้วย ขอขอบพระคุณคุณพ่อ และบุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรม บ้านเณรคณะพระมหาไถ่ ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ  และเอื้ออำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่สำหรับการศึกษาและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และขอขอบคุณคุณครูพี่เลี้ยง บรรดานักศึกษาภาคปกติ พนักงานศูนย์อบรมฯ และบุคคลอื่นๆ ที่ได้อยู่เคียงข้างกันมาตลอดการอบรมนี้

ท้ายที่สุด ซิสเตอร์ในนามของคณะกรรมการศูนย์ฯ และนักศึกษาภาคฤดูร้อนทุกคน ขอกราบขอบพระคุณบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์  วีระ อาภรณ์รัตน์ ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา ขอขอบพระคุณบรรดาคุณพ่อ พี่น้องนักบวชชาย-หญิง และบรรดา พี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ที่ได้มาร่วมงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคนของเราด้วย ขอพระพร พระหรรษทานของ  พระเจ้าได้นำมาซึ่งสันติสุข และเต็มเปี่ยมอยู่ในจิตใจของทุกท่านตลอดไป

หากท่านสนใจอบรมด้านคริสตศาสนธรรม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์อบรมคริสตศาสน
ธรรม ระดับชาติ 82 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 0-2429-0443, 0-2812-5880, 08-2335-2112 โทรสาร 0-2429-0239 Email: nccthailand@gmail.com

รายงานข่าวโดย: ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (NCC)

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120