คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม โดยมีบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน คุณพ่อเปรมปรี วาปีโสเป็นผู้อำนวยการฯ ร่วมกับคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ร่วมกันจัดคอร์สการบรรยายฯ หัวข้อ “การสอนคำสอนกับการนำความเชื่อเข้าในวัฒนธรรมไทย ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน เล่มใหม่”  (DC ข้อ 394-400) โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือ บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ และบิชอปชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการฯ  เพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตสัมพันธ์ และคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้ดำเนินการบรรยายฯ  วันที่ 7 ตุลาคม 2021 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live: Catechesis Cbct  มีผู้เข้าร่วมรับฟังจาก 11 สังฆมณฑล ประกอบด้วยพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง ครูจิตตาภิบาล ครูคำสอน ครูคาทอลิก ฆราวาสและผู้สนใจ ทั้งที่เข้าใน Zoom Meeting และ Facebook Live รวมทั้งหมด 557 คน คือกรุงเทพฯ 245 คน จันทบุรี 21 คน เชียงราย 3 คน เชียงใหม่ 24 คน ราชบุรี 45 คน สุราษฎร์ธานี 52 คน นครสวรรค์ 8 คน นครราชสีมา 66 คน ท่าแร่-หนองแสง 39 คน อุดรธานี 21 คน อุบลราชธานี 11 คน วิทยากรและคณะกรรมการจัดดำเนินการ 9 คน อื่นๆ 16 คน (รายชื่อผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย)

ในช่วงแรก บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้เกริ่นนำเกี่ยวกับการจัดการบรรยายฯ ในหัวข้อต่างๆ ก่อนที่จะจัดการบรรยายฯ ในวันนี้ คือ
1. สัมมนาแนวทางการอบรมคริสตศาสนธรรมไทย ค.ศ. 2020 เรื่อง “เยาวชนปัจจุบันสนใจศาสนาอย่างไร” ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน  27-28 ตุลาคม 2020 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 24 คน
2. ประชุมการประกาศข่าวดีในวัฒนธรรม ณ อาคารสภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทย 20 พฤศจิกายน 2020 มีผู้ร่วมประชุม 15 คน
3.การประกาศข่าวดีและการอยู่ในวัฒนธรรม  ณ อาคารสภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทย 11 มีนาคม 2021 มีผู้เข้าร่วม 35 คน
4.การนำความเชื่อเข้าในวัฒนธรรมไทย ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอนเล่มใหม่ 2020 โดยออนไลน์ผ่าน Zoom   ให้กับคณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม 20 กรกฎาคม 2021ผู้เข้าร่วม 25 คน

และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 (7 ตุลาคม 2021) หัวข้อ “การสอนคำสอนกับการนำความเชื่อเข้าในวัฒนธรรมไทย ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน เล่มใหม่” (DC ข้อ 394-400) สำหรับพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง ครูจิตตาภิบาล ครูคำสอน ครูคาทอลิก ฆราวาสและผู้สนใจ
 
ต่อจากนั้น พระคุณเจ้าได้แนะนำเกี่ยวกับหนังสือคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน (Directory For Catechesis)  แบ่งออกเป็น 3 ภาค และได้จัดแปลเสร็จแล้ว อยู่ในขั้นตอนการตรวจสำนวนแปลและจัดพิมพ์
ภาค 1 การสอนคำสอนในพันธกิจการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักร
บทที่ 1 - 4 (ข้อ 1 - 156) คุณครู ประภา วีระศิลป์ เป็นผู้แปล
ภาค 2 กระบวนการของการสอนคำสอน
บทที่ 5 - 6 (ข้อ 157-193) คุณครู ยุพา ชุลีระรักษ์ เป็นผู้แปล
บทที่ 7 - 8 (ข้อ 194 -282 ) คุณครู ประภา วีระศิลป์ เป็นผู้แปล
ภาค 3 การสอนคำสอนในพระศาสนจักรท้องถิ่น
บทที่ 9,10 และ12 (ข้อ 283 - 393,409 - 428) คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นผู้แปล
บทที่ 11 (ข้อ394 - 408) มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ เป็นผู้แปล

อนึ่ง คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ขณะนี้มีทั้งหมด 3 ฉบับ คะ
ฉบับแรก  คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนทั่วไป (GCD) -14 เมษายน ค.ศ. 1971
ฉบับที่ 2  คู่มือแนะแนวทั่วไปสำหรับการสอนคำสอน (GDC) 11 สิงหาคม ค.ศ.1997
ฉบับใหม่ คู่มือการสอนคำสอน (DC) 23 มีนาคม ค.ศ.2020
(
powerpoint-การบรรยายของบิชอป วีระ อาภรณ์รัตน)


ในช่วงที่ 2 บิชอปชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ได้ให้การบรรยายฯ ในสองหัวข้อคือ ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการนำความเชื่อเข้าสู่ในวัฒนธรรม และ หัวข้อ “การสอนคำสอนกับการนำความเชื่อเข้าในวัฒนธรรมไทย ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน เล่มใหม่”  (DC ข้อ 394-400) (
ติดตามดูเทปวิดีทัศน์การบรรยายฯ ย้อนหลังได้ที่ Facebook Live: Catechesis Cbct)
เอกสารประกอบการบรรยายpowerpoint การบรรยายของบิชอป ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์)

ขอขอบคุณ คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกคริสตศาสนธรรม ทุกท่านที่ร่วมมือกันในการจัดการบรรยายฯ ขอขอบคุณพระคุณเจ้าทั้งสองท่านที่เป็นวิทยากรในการบรรยายฯ   ขอขอบคุณ คุณพ่อ นักบวชชายหญิง ครูจิตตาภิบาล ครูคำสอน ครูคาทอลิก ฆราวาสและผู้สนใจทุกท่าน ที่ร่วมในการรับฟังบรรยายฯ และขอขอบคุณทุกๆท่านที่สนับสนุนบุคลากรเข้าฟังบรรยายฯ และส่งเสริมในการจัดการบรรยายฯ ด้วย
 
ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน
ประมวลภาพ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120