สัมมนาบุคลากรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม 11 สังฆมณฑล วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2023 โดยมีสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น
ณ โรงแรมปาร์คอินน์ จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 43 ท่าน (เชียงใหม่ 4, นครราชสีมา 3,  อุดร 2, ท่าแร่-หนองแสง 4, ราชบุรี 7, จันทบุรี 5, กรุงเทพฯ 6, สุราษฎร์ 2, อุบล 4, นครสวรรค์ 1,  เชียงราย  3,  สำนักงานระดับชาติ 2)

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างจิตตารมณ์ครูคําสอนและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในศนูย์ฯ
2.เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและรู้จักกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์คริสตศาสนธรรม
3.เพื่อเพิ่มพูนความรู้งานคําสอน พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานและให้กําลังใจแก่กันและกัน

เริ่มการสัมมนาฯ ด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนาฯ โดยบิชอป วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย เป็นประธาน ร่วมกับบิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ ร่วมกับคณะกรรมการฯ ครูคำสอน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ บิชอปวีระบิชอปวุฒิเลิศ คณะกรรมการฯและบุคลากรฯ ร่วมแสดงความยินดีแด่คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส โอกาสฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์

ในวันแรก 14 กุมภาพันธ์ 2023
เริ่มการสัมมนาฯด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้
* แบ่งปันภาพรวมงานคำสอนของสังฆมณฑลเชียงรายโดยบิชอปวุฒิเลิศ แห่ล้อม
* เกริ่นนำ หัวข้อคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020 โดยบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
* ฟังการแนะนำแนวทางการทำงานของคณะกรรมการฯและบุคลากรศูนย์คริสตศาสนธรรมบนพื้นฐานคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020 โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญและทีมงาน
* แบ่งปันกลุ่มย่อย หัวข้ออะไรเป็นจุดแข็งและจุดท้าทายของศูนย์คริสตศาสนธรรมของท่าน
* กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และข้อคิดในการทำงานร่วมกันในศูนย์คริสตศาสนธรรม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2023
*ฟังการแบ่งปันงานด้านคำสอนของศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงราย โดยคุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม และผู้เข้าร่วมสัมมนาฯร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานคำสอนในสังฆมณฑลเชียงราย
*เดินทางไปสัมผัสชีวิต และศึกษาดูงาน
     ? ศูนย์คามิลเลียน เชียงราย
   ? ศูนย์การเรียนรู้เซเวียร์ เชียงราย

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2023
* บุคลากรฯ เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนร่วมกันที่ดอยตุง ศูนย์บ้านโป่ง เยี่ยมชมวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย และแวะซื้อของฝาก
*เดินทางมาเยี่ยมเด็กๆที่วัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ เชียงของ จ.เชียงรายและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ กับเด็กประมาณ 45 คน โดยคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส ผู้อำนวยการ คณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม เป็นประธานในพิธีฯ
*ราตรีสัมพันธ์ ชมการแสดงของเด็กๆวัดคาทอลิกฯ และรับประทานอาหารร่วมกันและขอบคุณคุณพ่อสิริชัย บุหงาสวรรค์ เจ้าภาพและคุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม เจ้าอาวาสวัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติเชียงของ และเด็กๆที่ร่วมร้องเพลงและแสดงละครพระคัมภีร์ รูปแบบ Bibliodrama ต้อนรับทุกท่าน และประสานงานด้านสถานที่ร่วมแบ่งปันฯ และบริการ ช่วยเหลือ ตลอดการสัมมนาฯ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2023
*พิธีบูชาขอบพระคุณปิดการสัมมนาฯ โดยคุณพ่อคำดี ทองมาก ประธานคณะกรรมการฯแผนกคริสตศาสนธรรมภาคอิสาน และผู้อำนวการศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นประธานฯ
*รับประทานอาหารเช้าและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
# ขอขอบพระคุณพระเจ้า!!!
# ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนการจัดสัมมนาฯในครั้งนี้ ด้วย  #ขอขอบคุณภาพจากผู้ร่วมสัมมนา