แผนกคริสตศาสนาธรรม (คำสอน) ระดับชาติ ปกติมีการประชุมคณะกรรมการ ปี 2 ครั้ง (ในปลายเดือนมกราคม และกรกฎาคม) สำหรับปีนี้ เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 เรา สามารถประชุมได้ครั้งเดียว คือ 19-21 กรกฎาคม 2021
.
ย็นวันที่ 19 กรกฎาคม ประชุมกรรมการบริหารศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (NCC) ผู้ร่วมประชุม 10 คน โดยใช้ออนไลน์ ซิสเตอร์ เพ็ชรรัตน์ สุขสำราญ เป็นผู้ดำเนินการประชุม อย่างดี (16.30-18.00 น) ที่น่าประชาสัมพันธ์แก่ท่านคือ
.
1. คำสอนภาคฤดูร้อน (22 มีนาคม -30 เมษายน 2021 )ที่ผ่านมา มีการอบรมเฉพาะชั้นปี 2 จำนวน 24 คน และชั้นปี 3 จำนวน 21 คน ต้องใช้การอบรมระบบซูม ออนไลน์ ปีหน้า จะพยายามจัดอบรม ทั้ง 3 ชั้น
.
2. นักศึกษา สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม พักที่ศูนย์ ปีนี้ มี 19 คน เป็นชั้นปี 1= 4,คน ปี 2=2,คน ปี 3 = 8 คน และปี 4=5 คน จาก 9 สังฆมณฑล
.
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม มีคณะกรรมการจาก 11 สังฆมณฑล จำนวน 25 คน คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส ผู้อำนวยการ (จากสังฆมณฑลนครราชสีมา) ดำเนินการประชุม รายงานกิจการที่ได้ทำ ในรอบ 6 เดือน ( มกราคม - มิถุนายน 2021 ) ซิสเตอร์ เพ็ชรรัตน์ รายงาน ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ
.
อ.สุดหทัย นิยมธรรม จากวิทยาลัยแสงธรรม รายงาน ที่สามารถแบ่งปัน คือ
1. นักศึกษา ปีนี้ ชั้น ปี 1 (รุ่นที่ 22) มีจำนวน 10 คน ชั้นปี 2 (รุ่นที่ 21) มีจำนวน 7 คน
ชั้นปี 3 (รุ่นที่ 20) มีจำนวน 8 คน ชั้นปี 4 (รุ่นที่ 19) มีจำนวน 6 คน
ชั้นปี 5 (รุ่นที่ 18) มีจำนวน 10 คน กำลังฝึกสอน
2. นักศึกษา รุ่นที่ 17 (หลักสูตร 5 ปี) สำเร็จศึกษา 15 คน
3. บัณทิตสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา รุ่นที่ 16 -17 ได้รับ ใบประกอบวิชาชีพครู ด้วย
.
บ่ายวันที่ 20 กรกฎาคม บิชอป ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ได้บรรยายหัวข้อ การสอนคำสอนกับการนำความเชื่อเข้าในวัฒนธรรมไทย ตามคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน เล่มใหม่ (ข้อ 394 - 400) ตั้งแต่ 14.00 - 17.00 น. ช่วยให้เราเห็นแนวทางการจัดหลักสูตรยิ่งขึ้น
.
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม (8.30 - 12.45 น.)
คุณพ่อ เปรมปรี วาปีโส ดำเนินการประชุมให้แต่ละสังฆมณฑล รายงาน สิ่งที่ได้กระทำในรอบ 6 เดือนแรก ของทั้ง 10 สังฆมณฑล ศูนย์คริสตศาสนธรรมเซนต์ปอล สองคอน และคณะพระหฤทัยพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ
.
ทำให้เข้าใจว่า แม้โควิด 19 ทำให้ส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดค่ายคำสอนได้ตามปกติ แต่บางแห่งได้พยายามจัดแบบแยกกลุ่ม และใช้การสอนคำสอนแบบออนไลน์
.
สังฆมณฑลสุราษฎร์ จะส่ง คุณพ่อ ยุทธการ กอบวัฒนกุล ไปเรียนด้านคำสอน ที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน กรุงโรม
คณะพระหฤทัยฯ ส่งซิสเตอร์ กัญญพัชร์ เทพสมพร ไปเรียนด้านคำสอนที่ กัสเตล กันดอลโฟ (Castel Gandolfo) เดินทางไปเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ.2021
- เราได้พิจารณา แผนงาน ปี ค.ศ. 2022 - 2026 เราจะรอสมัชชาของแต่ละสังฆมณทล
- โครงการสัมมนาบุคลากรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม ระหว่าง 14 -18 กุมภาพันธ์ 2022 ที่เชียงราย
- การเลือกผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ วาระใหม่ (กรกฎาคม 2021-กรกฎาคม 2024)
คุณพ่อ เปรมปรี วาปีโส จากโคราช เป็นผู้อำนวยการ (ต่อ)
คุณพ่อ นุพันธ์ ทัศมาลี จากจันทบุรี เป็นรองผู้อำนวยการ คนใหม่
.
ขอบใจทุกคนที่เห็นความสำคัญ และร่วมงานคำสอน ได้ร่วมประชุมกรรมการครั้งนี้ มีสมาชิกใหม่ คือ คุณพ่อ วรเมธ มาหนู (ท่าแร่) คุณพ่อ กำจัด เสาะถ่าน (อุดร) และเซอร์ กราเซีย ธุถาวร (ศูนย์เซนต์ปอล) ขอต้อนรับด้วยความยินดี นะครับ เรามี คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย ให้ศึกษางานของเรา
.
ขอบใจ คุณ บุญหลาย ที่ช่วยด้านเทคนิค ทำให้การประชุมครั้งนี้ ราบรื่น
++++++++++
ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน
21 กรกฎาคม 2021
(เวลา 20.45 น.)

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120