14 มิถุนายน ค.ศ. 2018 ณ อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการขับเคลื่อนสถาบันพัฒนาฆราวาส ประกอบด้วย กรรมการอำนวยการ (21 คน) และกรรมการดำเนินงาน (7 คน) ได้จัดประชุม วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน รับรองและติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (12 ธันวาคม ค.ศ. 2017 ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน)

เป้าหมายของการพัฒนาฆราวาสคาทอลิก
1. วุฒิภาวะทางความเชื่อ จนเป็นประจักษ์พยานชีวิตในครอบครัว ที่ทำงานและสังคม
2. สร้างและส่งเสริมบทบาทฆราวาสในการประกาศข่าวดี

แนวทางการดำเนินงานต่อไป
1. ตอบสนองและสอดคล้องกฤษฎีกาฯ
2. มีผู้รับผิดชอบที่มีความรู้และสามารถประสานงาน โดยให้แผนกฆราวาส (คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ คุณนิทัศน์ นวชาติโฆษิต) และสำนักนโยบาย เป็นเจ้าภาพ
3. ไม่ต้องสร้างอาคารสำนักงานใหม่
4. มีโครงสร้างและแนวทางปฏิบัติให้แต่ละสังฆมณฑลรับนโยบาย
5. มีงบประมาณที่พอเพียง
6. อาศัยรูปแบบวิถีชุมชนวัด (BEC)
7. รวบรวมหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรที่แผนกต่างๆ ใช้อบรมฆราวาสอยู่แล้ว และอบรมผู้นำ (ทีมงาน)
8. กรรมการอำนวยการ ประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ คุณประจวบ ตรีนิกร คุณนิทัศน์ นวชาติโฆษิต และคุณสิริกัญญา มากุลวนิชย์นันท์ ได้เดินทางไปดูงานสถาบัน Fondacio Asia ที่เกซอน ฟิลิปปินส์ พัฒนาเยาวชนและฆราวาสในเอเชีย

คุณพ่อปิยะชาติ ได้รายงานความก้าวหน้าของสถาบันพัฒนาฆราวาส ในการประชุมสภาพระสังฆราชฯ สมัยสามัญ เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม ค.ศ. 2018 ณ บ้านผู้หว่าน ว่า

1. จัดงานวันฆราวาส ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 ตุลาคม ค.ศ. 2017 ที่สักการะสถานสองคอน ในปี ค.ศ. 2018 จะจัดที่สังฆมณฑลจันทบุรี
2. ขอเสนองบประมาณ เพื่อจ้างบุคลากรหนึ่งคน และดำเนินงานตามโครงการ (อนุมัติตามที่เสนอ)

แผนงาน ปี ค.ศ. 2018-2019
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร การฝึกอบรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สำหรับ 4 กลุ่ม คือ วัยเด็ก – เยาวชน วัยทำงาน ครอบครัว และผู้สูงวัย
2. ปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการ เพื่อพัฒนาคริสตชนแต่ละกลุ่มให้เป็นศิษย์พระคริสต์

โดยมีตัวชี้วัด 6 ด้าน คือ
- การดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยาน
- อุทิศตนรับใช้สังคม
- พิธีกรรม ชีวิตจิตฆราวาส
- การเสวนากับคนต่างความเชื่อ
- การประกาศ
- เอกสารใหม่ๆ ของพระศาสนจักร

ให้เป็นการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า กับเพื่อนมนุษย์ กับสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ ในสภาพปัจจุบันที่มีเยาวชนเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น ที่เราควรสนใจ

                                                                                                                                   พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120