แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ โดยมีพระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานฯ คุณพ่อเปรมปรี  วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ คณะกรรมการฯ ประชุมสามัญฯ ครั้งที่ 2/2018 วันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน  มีผู้เข้าร่วม 24 คน

ในวันที่ 24 กรกฎาคม  เป็นการประชุมและติดตามกิจกรรมรอบ 6 เดือนของแต่ละสังฆมณฑล มีการแบ่งปันการเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรังซิส และประกาศสภาพระสังฆราชฯ เรื่องฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม ปี ค.ศ.1669- ค.ศ. 2019โดย…พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์  และเดินทางไปศูนย์ ซีซี  เพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณกับนักศึกษาที่ศูนย์ซีซี รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม เริ่มด้วย พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย...คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร   เป็นประธาน และได้ศึกษาสมณลิขิตเตือนใจ “จงชื่นชมยินดีเถิด” (มธ. 5:12) - Gaudete et Exultate  เรื่อง การเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน โดย พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์
 
และได้แบ่งปัน ในประเด็นคำถาม : เนื่องจากการเรียนรู้ของเด็กมีลักษณะและรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป   การนำเสนอความเชื่อ การสอนคำสอน จะต้องปรับอะไรบ้าง อย่างไร และเราจะช่วยกันอย่างไรและเสวนาหัวข้อ “เทคนิคการสอนคำสอนยุค 4.0” (คนละ 8-10 นาที)  โดย...1. คุณพ่อคำดี ทองมาก ผู้อำนวยการศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุบลราชธานี   2. คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  3. คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนนักบุญเปโตร   ดำเนินรายการโดย : คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

และหลังจากนั้น ได้ปรึกษาเกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และการจัดงานชุมนุมครูคำสอนไทยระดับชาติ ครั้งที่ 6 ปี ค.ศ. 2019

 

 

 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120