อบรมและฟื้นฟูชีวิตจิตครูคำสอน ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปีที่  1-4 จำนวน 65 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ในภาคเช้า:ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและการอบรม ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จ.ปทุมธานี โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่มเข้าร่วมและจัดกิจกรรมให้กับผู้ป่วยฯ ดังนี้ 1.การฝึกทักษะกล้ามเนื้อ 2.การพัฒนาอาชีพ และ3.ทักษะชีวิต

ภาคบ่าย: นำนักศึกษาเดินทางไปวัดนักบุญเปาโล บ้านนา เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง จัดกิจกรรมไตร่ตรอง และอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่15) สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ซึ่งจะออกไปฝึกสอนตามโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 13 คน และจบด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบคุณโดย...บาทหลวง ผศ.ดร.วัชศิลป์ กฤษเจริญ ขอขอบคุณคุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ เจ้าอาวาส ซิสเตอร์ ดร.เยาวลักษณ์ รอดงาม ผอ.รร.มาลาสวรรค์พิทยา และคณะครูที่อนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับจัดอบรม ให้การต้อนรับและบริการพวกเราเป็นอย่างดี
                                                                                                                                                               (
ประมวลภาพ)
 

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120