23 – 25 กันยายน 2016

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมสำหรับครูคำสอนที่สุราษฎร์

22-30 กันยายน 2016

ครูคำสอนไทยร่วมฉลองยูบีลีที่กรุงโรม

22-30 กันยายน 2016

ครูคำสอนไทยร่วมฉลองยูบีลีสำหรับครูคำสอนโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ณ อิตาลี

11 กันยายน 2016

พบปะครูคำสอนศิษย์เก่าโรม

29 สิงหาคม 2016

สัมมนาการสอนคำสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

28 เมษายน 2016

พิธีมอบวุิฒิบัตรการอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน ปี ค.ศ.2016 ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ   

 

 

25 ธันวาคม 2015

คำปราศรัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส แก่ชาวชาวโรมและชาวโลก(URBI ET ORBI)โอกาสวันพระคริสตสมภพ 2015

26 ตุลาคม 2015

วันวิชาการสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

13-15 ตุลาคม 2015

ชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 5 และเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ไทย 2015       

 

บทเพลงเดินทางต่อไปด้วยความยินดี (กจ. 8:39) โอกาสงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติครั้งที่ 5 ( เนื้อเพลง)

5 มีนาคม 2015

ประธานคนใหม่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF)

27-29 มกราคม 2015

ประชุมคณะกรรมการคำสอนของยุโรป

10-13 กุมภาพันธ์ 2015

สัมมนาบุคลากรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม 10 สังฆมณฑล

27-28 มกราคม 2015

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม  แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ ครั้งที่ 1/2015

 

16 ธันวาคม 2014

ประมวลภาพพิธีเสกและเปิดศูนย์หนังสือและสื่ออุปกรณ์คำสอนNCC ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน

16 ธันวาคม 2014

ประชาสัมพันธ์: พิธีเปิดและเสกศูนย์หนังสือคำสอนและอุปกรณ์การสอนคำสอน
ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน

26 ตุลาคม 2014

ประชุมตัวแทนศิษย์เก่าศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ศูนย์ซีซี)

14-15 ตุลาคม 2014

อบรมหลักสูตรคำสอน “ชุดชีวิตคริสตัง” เล่ม 1-3 (ระดับชั้น ป.1-3) (ประมวลภาพ)

7-8 ตุลาคม 2014

สัมมนาครูคำสอน ที่ศูนย์มิสซังเชียงใหม่ ศูนย์แพร่ธรรมฯ เรื่อง "ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร" และ "วิถีชุมชนวัด วิถีใหม่ของความเป็นคริสตชน"

19 กันยายน 2014

อบรมครูคำสอนอาสาสมัคร สังฆมณฑลอุดรธานี ณ ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธาน

29-30 สิงหาคม 2014

สัมมนาฝ่ายจิตตาภิบาลและคำสอน สังฆมณฑลนครสวรรค

7-8 ตุลาคม 2014

สัมมนาครูคำสอน สังฆมณฑลเชียงใหม่

24 สิงหาคม 2014

พบปะ ฟื้นฟูจิตใจ และจิตตารมณ์ครูคำสอนศิษย์เก่า Collegio Missionario “MATER ECCLESIAE” Castel Gandolfo กรุงโรม อิตาลี   ครั้งที่ 1

22-23 กรกฎาคม 2014

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกแผนกคริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 2/2014

7-11 กรกฎาคม 2014

สัมมนาพระคัมภีร์ Bibliodrama Exchange 2014

18-20 กันยายน 2014

ประชุมนานาชาติ เรื่องความชื่นชมแห่งพระวรสาร

25-26 พฤษภาคม 2014

อบรมครูคำสอนชาวพม่าเขตสังฆมณฑลKengtung at Pastoral center of Kengtung

25 เมษายน 2014

ขอแสดงความยินดีโอกาสสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคฤดูร้อน ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติรุ่นที่  27/ 2014

17-18 กุมภาพันธ์

ประชุมคณะกรรมการคริสตศาสนธรรม บ้านธารพระพร

 

13-16 ธันวาคม 2013

ฉลองศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ สามพราน

12-14 ธันวาคม 2013

ศูนย์ประสานงานแพร่ธรรมสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดงาน ชุมนุมครูคำสอน โอกาสปีแห่งความเชื่อและปีแห่งผู้ประกาศข่าวดี ค.ศ. 2013

25-29 พฤศจิกายน 2013

ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อคำสอน

25-29 พฤศจิกายน 2013

ทีมคำสอนสัญจรร่วมฝึกปฏิบัตินักศึกษา ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) หัวข้อ "การสร้างสื่อการเรียนการสอนคริสตศาสนธรรม"

9 พฤศจิกายน 2013

งานชุมนุมฆราวาสผู้ประกาศข่าวดี เขต 4  ที่วัดแม่พระบังเกิด เชียงราย

23 พฤศจิกายน 2013

ดนตรีบรรเลง บทเพลงชีวิต

28 กันยายน 2013

อบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 7

21 กันยายน 2013

อบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 6

23 กันยายน- 2 ตุลาคม 2013

ชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ กรุงโรม

23 กันยายน- 2 ตุลาคม 2013

สรุปงานชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ ที่กรุงโรม

28 กันยายน 2013

คำสอนกับพระคาร์ดินัล โอกาสร่วมงานชุมนุมครูคำสอนนานาชาติ

19 กันยายน 2013

แอพพลิเคชั่นหนังสือคำสอน

14 กันยายน 2013

อบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 5

12 กันยายน 2013

อบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน ครั้งที่ 3/2556

7 กันยายน 2013

อบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 4

31 สิงหาคม 2013

อบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 3

สิงหาคม - กันยายน 2013

อบรมการสอนคริสตศาสนธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1 และ 2

22-24 กรกฎาคม 2013

ฟื้นฟูจิตใจนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปี 1-4 ประจำปีการศึกษา 2556

20 มิถุนายน , 8 สิงหาคม 2013

อบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน ครั้งที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2556

9-10 กรกฎาคม 2013

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมฯ ครั้งที่ 2/2013 และการนำเสนอหนังสือคำสอน  

พฤษภาคม  2013

แนะนำแผนการจัดการเรียนรู้ หนังสือคำสอนชุดชีวิตคริสตังบูรณาการวิถีชุมชนวัด  (BEC)

25 เมษายน 2013

พิธีปิดการอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ 

1-3 เมษายน 2013

คณะครูคำสอนโม้งเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปี

21-22 มีนาคม 2013

สัมมนาการเตรียมค่ายคำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ 2013

16, 17 มีนาคม 2013

ประชุมผู้แทนศิษย์เก่าครูคำสอนรุ่นที่ 15-16 และ พบปะผู้ปกครองและพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษารุ่นที่  17

30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2013

สัมมนาบุคลากรศูนย์คริสตศาสนธรรม 10 สังฆมณฑล ครั้งที่ 12

28-29 มกราคม 2013

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม  แผนกคริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 1/2013

 

6-12  พฤศจิกายน  2012

กลุ่มวิถีคริสตชน ประเทศอิสราแอล

17-19 ตุลาคม 2012

ชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 4

21 ตุลาคม 2012

สถาปนานักบุญ 7 องค์

14 กันยายน  2012

ชาวคะฉิ่นถูกบังคับให้กลับไปอยู่ในโซนอันตราย

6-11 สิงหาคม 2012

ประชุมเกี่ยวกับพระคัมภีร์  ที่บันดุง อินโดเนเซีย

20-22 กรกฎาคม 2012

คอร์สการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibeodrama
ประมวลภาพคอร์สการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยรูปแบบ Bibeodrama

29 ก.ค.-3 ส.ค. 2012

นักศึกษาศูนย์คำสอนแม่ริม แสวงบุญภาคอีสาน

5-7 กรกฎาคม 2012

อบรมกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน ณ อินเขาใหญ่รีสอร์ท

17 มิถุนายน 2012

มิสซาเปิดปีการศึกษาใหม่ ศูนย์คำสอนแม่ริม

1 พฤษภาคม 2012

ปิดคอร์สการอบรมคริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อนที่ศูนย์ซีซี และรับวุฒิบัตร

21 เมษายน 2012

นักศึกษาศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน ระดับชาติ ทัศนศึกษา – แสวงบุญร่วมกัน

13 เมษายน 2012

“สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์” ประจำปี 2012 ณ ศูนย์ซีซี

3 เมษายน 2012

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน  ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ

14 มีนาคม 2012

การเตรียมสมัชชาเรื่องการประกาศพระวรสาร

25 มกราคม 2012

ผู้อำนวยการ PMS สหรัฐอเมริกา เยี่ยมศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย

24-25 มกราคม 2012

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม  แผนกคริสตศาสนธรรม

13 มกราคม 2012

Vatican daily issues Pope’s prayer intentions for 2013

 

 

 

ดูข่าวเก่า