ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ โดยมีซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล เป็นผู้อำนวยการฯ  ได้จัดให้มีการอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี และในปี ค.ศ. 2014 ได้จัดให้มีการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน  ตั้งแต่วันพุธที่ 19 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2014 ซึ่งมีครูคำสอนและผู้เข้ารับการอบรมจากทั่วประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1.   เพื่อผลิตครูคำสอนที่มีคุณภาพ  มีความสำนึกในการเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า
2. เพื่อให้นักศึกษาดำเนินชีวิตตามความเชื่อร่วมกันเป็นหมู่คณะ  รัก รับใช้เพื่อนพี่น้องด้วยจิตตารมณ์ของพระคริสตเจ้า
3. เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในด้านงานแพร่ธรรม  เพื่อเป็นผู้ประสานงานด้านคำสอนและผู้นำกลุ่มคริสตชน

ในปี ค.ศ. 2014   มีนักศึกษาเข้ารับการอบรมภาคฤดูร้อนจำนวน 135    คน ชั้นปีที่ 3  รุ่นที่ 27 จำนวน  38  คน ชั้นปีที่ 2  รุ่นที่ 28 จำนวน  45  คน และชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 29 จำนวน  52  คน
 
ในวันที่ 25 เมษายน ค.ศ.2014 ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา ชั้นปี 3 รุ่นที่ 27 และมอบเกียรติบัตรสำหรับคนเรียนดี ความประพฤติดีและมีน้ำใจ โดยพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์เป็นประธาน

รายนามนักศึกษารุ่นที่ 27 ที่สำเร็จการศึกษาอบรมภาคฤดูร้อนประจำปี 2014จำนวน 37 คน

1

อันนา อุไร อาษาสุข

โรงเรียนมารีย์วิทยา  จ.นครราชสีมา

2.

เทเรซา ดลฤดี ศุภติมัสโร

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์บางบัวทอง 

3.

อูร์ซูลา สุนันทา กระบวนสง่า

สถาบันพระราชินีมาเรีย

4.

มารีอา สุมาลี  มุกปักษาเจริญ

ชมรมคนหูหนวกคาทอลิกแห่งประเทศไทย

5.

เทเรซา สุจีรา  สังขรัตน์

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

6.

มารีอา นิรมล ยิ่งถาวรสุข

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์บางบัวทอง

7.

อักแนส สมศรี ถนอมดาลัด

คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

8.

เทเรซา วราภรณ์ มงคลเรืองอำนาจ

คณะภคินีศรีชุมพาบาล

9.

เทเรซา ราตรี สิริสว่างกุล

บ้านสวนพระหฤทัยลำปาง

10.

มารีลูรด์ สุพัตรา  ผ่องศรี

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์บางรัก

11.

โรซา วิไลพร  วันเผด็จ

คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

12.

โยอันนา  นันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์สามเสน

13.

ซูซานนา นัยนา  น้ำสมบูรณ์

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  แผนกสามัญหญิง

14.

เทเรซา วรรณภา  ผลานิสงค์

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ชัยภูมิ

15.

อากาทา วิทธิรันดร์ สุสิทธิมงคล

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

16.

เซซีลี อาธิดา

วัดพระมารดา  ช่องแคบ

17.

มาร์ธา พรธนา ไชยหนัก

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

18.

มารีอา นิรมิต  ทองสุข

โรงเรียนดาราสมุทร  ชลบุรี

19.

เทเรซา ภารดี เทศชารี

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ

20.

คริสติน่า พจนีย์ ปาละลี

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

21.

คริสติน่า สิรินา ถเซซ่ง

รงเรียนอัสสัมชัญลำนารายณ์

22.

เทเรซา นิสสา นามวงศ์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  กรุงเทพฯ

23.

เซอร์นิโลลัส พัชรี ว่องไว

คณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร

24.

มารีอา มักดาเลนา ทองศรี

วอมือวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน

25.

อันนา ทิวากร บวรเดชภักดี

โรงเรียนมารีย์วิทยา  นครราชสีมา

26.

ลูซีอา วงเดือน วรรณทวี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุบลราชธานี

27.

มารีอา บงกช  บุญเจริญ

วัดเซนต์แอนโทนี  ฉะเชิงเทรา

28.

อันนา ประดับ สิงห์สา

โรงเรียนยอแซฟอยุธยา

29.

ลิเดีย ลัดดา เหลืองศศิพงษ์

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  แผนกสามัญหญิง

30.

มารีอาไพรินทร์ ไชยสุรินทร์

โรงเรียนนารีวิทยา  ราชบุรี

31.

สกอลัสติกา พนาพันธ์  วิชญพันธ์

สถาบันพระราชินีมาเรีย

32.

เอมมานูแอล รณชัย ด่านศรีกุล

โรงเรียนอัสสัมชัญลำนารายณ์

33.

ฟรังซิส บุณยสิทธิ์ พิเชฐธนสิน

ชมรมคนหูหนวกคาทอลิกแห่งประเทศไทย

34.

เปโตร บุญสี  คำรอง

วัดครอบครัวศักดิ์สิทธิ์  บ้านหมันขาว

35.

เปโตร อัษฎาวิชญ์ วาปีเน

โรงเรียนมารดาวนารักษ์  บุรีรัมย์

36.

เปโตร ซานชิง แซ่พร่าน

วัดนักบุญสเตเฟนแม่จัน  เชียงราย

37.

ยอแซฟ พรชัย  ห่อทอง

วัดนายชุมพาบาลที่ดีหล่มสัก เพชรบูรณ์

ผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้แก่
อันดับที่ 1  เซอร์นิโคลัส พัชรี  ว่องไว    คณะภคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ตร
อันดับที่ 2  เทเรซา ภารดี  เทศชารี โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
อันดับที่ 3 โยอันนา นันทพิมพ์  กิจนิจชีวะวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์  สามเสน
               มาร์ธาพรธนา ไชยหนักโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

ผู้มีความประพฤติดี และมีน้ำใจดี ได้แก่
ปี 1 รุ่นที่ 29 ยาโกเบ กุศล มัธยมชาติ  โรงเรียนนารีวิทยา  ราชบุรี
                 เทเรซา ดวงพลอย มณีไพรสณฑ์   โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่
ปี 2 รุ่นที่ 28 เปโตร วิไล  ขันตีลิ   โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ขอนแก่น
                 อันนา วรรณาสังขรัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร  ภูเก็ต
ปี 3 รุ่นที่ 27 โยอันนา นันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
                   อันนา อุไร  อาษาสุข โรงเรียนมารีย์วิทยา  นครราชสีมา

อนึ่ง ซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม คนปัจจุบันจะหมดวาระในเดือนเมษายน ค.ศ. 2014  ทางคณะกรรมการฯ จึงได้สรรหาผู้อำนวยการคนใหม่ คือ ซิสเตอร์สังวาล วาปีทะ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ มารับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฯคนใหม่ต่อไป

ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  ขอขอบคุณ ทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนบุคลากรของท่านเข้ารับการอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อนด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณวิทยาลัยแสงธรรม บ้านเณรคณะพระมหาไถ่ สามพราน ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการอบรมและประกอบพิธีกรรมตลอดการอบรมฯ ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่าน

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120