ซิสเตอร์สุภา ทองอำไพ รายงาน

ครูคำสอนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ที่ศูนย์สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีพร้อมกับพระศาสนจักรสากลที่กรุงโรม

เมื่อวันที่ 23 – 25 กันยายน ค.ศ 2016 ขณะที่กรุงโรมพระสันตะปาปาเป็นประธานเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม และครูคำสอนจากทั่วโลกได้จาริกเข้าสู่มหาวิหารนักบุญเปโตรนั้น คุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ อุปสังฆราช ผู้รับผิดชอบงานคำสอนสังฆมณฑลได้จัดการฟื้นฟูจิตใจสำหรับครูคำสอนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โดยใช้เนื้อหาและกระบวนการเช่นเดียวกับที่กรุงโรม

วันที่ 23 กันยายน เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมปาซอตตี บ้านชุมพาบาล ครูคำสอน 35 คน จาก 15 โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมวจนพิธีกรรมเปิด ด้วยการรำพึงภาพพระเยซูเจ้าทรงเรียกมัทธิว โดยศิลปิน ไมเคิ้ลแอนเยโล เมริสี ดา การาวัจโจ ในภาพวาดนี้ พระเยซูเจ้าทรงสนใจชี้ไปที่มัทธิว เกือบทุกคนสนใจมองมาที่พระเยซู แต่มัทธิวไม่สนใจ ก้มหน้าสนใจนับเงิน พระองค์ทอดพระเนตรเขาด้วยสายตาแห่งความเมตตา และทรงเลือกเขาเป็นสาวก ครูคำสอนก็ได้รับเรียกเช่นกัน แม้เราเป็นคนบาปน่าสงสาร แต่พระองค์ทรงเลือกให้ติดตามพระองค์ หัวข้อการฟื้นฟูจิตใจครั้งนี้คือ “ครูคำสอน ภาพสะท้อนพระบิดาผู้ทรงเมตตากรุณา” คุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน อาจารย์วิทยาลัยแสธรรม ได้นำครูคำสอนให้ไตร่ตรองพระเมตตาของพระบิดาจากพระคัมภีร์อย่างซาบซึ้งใจ

วันที่ 24 กันยายน เวลา 8.30 น. พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล ได้พบปะกับครูคำสอนแบบพ่อลูก เสริมกำลังใจให้ครูคำสอนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมอบรางวัลระดับดีให้แก่โรงเรียนที่จัดห้องคำสอน และครูที่ทำสื่อการสอน ตามที่ทีมงานคำสอนของสังฆมณฑลได้ไปเยี่ยมและประเมินเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
 
บ่ายวันที่ 24 กันยายน หลังจากพระสังฆราชพบกับกลุ่มพลมารีและวินเซนเดอปอลแล้ว พร้อมกับ ครูคำสอนก็ร่วมชุมนุมกันประมาณ 120 คนที่วัดน้อยโรงเรียนธิดาแม่พระ เตรียมใจรับศีลอภัยบาป จาริกธรรมยาตราไปสู่ประตูศักดิ์สิทธิ์อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล ขบวนจาริกหยุดไตร่ตรองที่รูปพระมารดามารีย์ในสวนข้างบ้านซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ  สวดภาวนา ขับร้อง เดินผ่านด้านหลังห้องประชุมโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ไปยังกางเขนใหญ่หน้าอาสนวิหาร ไตร่ตรองและภาวนา แล้วหันมาทางประตูอาสนวิหาร พระสังฆราชเชิญชวนให้เข้าสู่ประตูศักดิ์สิทธิ์ นำภาวนาเพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ ซึ่งนำไปสู่การรับศีลอภัยบาปอย่างสงบโดยมีพระสงฆ์ 6 องค์ให้บริการอยู่ในบริเวณอาสนวิหาร

วันที่ 24 กันยายน เวลา 10.00 น. พระสังฆราชเป็นประธานพิธีสหบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับพระสงฆ์ 8 องค์ นักบวช และสัตบุรุษ ที่มาร่วมฉลองอัครเทวดาราฟาเอลประมาณ 500 คน จากวัดต่าง ๆ ทั้งในสังฆมณฑลและจากที่อื่น ๆ

หลังพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรีดารุณศีล ได้กรุณามอบรางวัลครูคำสอนดีเด่น ห้องคำสอนดีเด่น และสื่อคำสอนดีเด่นของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ดังรายนามต่อไปนี้

ครูคำสอนดีเด่น ได้แก่
1.เทเรซา ทรัพย์สิวดี สายสำลีโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม
2.อันนา วิรินทร์ยา อินทร์แย้มโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
3.มารีอา สุริศา  เทียนแก้วโรงเรียนธิดาแม่พระ
4.เซซีลีอา จีรพรรณ เอสโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
5.อันนา กรรณิการ์  อนุราอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
6.มารีอา จรรยพร  แซ่ลิ้มโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
7.เซซีลีอา นิภา  ผดุงผลโรงเรียนอรุณวิทยา

ห้องคำสอนดีเด่น ได้แก่
1.โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม
2.โรงเรียนมานะศึกษา
3.โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่
4.โรงเรียนธิดาแม่พระ

สื่อคำสอนดีเด่น ได้แก่
1.เทเรซา ทรัพย์สิวดี สายสำลี
2.อักแนส จารุวรรณ  ฉ้วนกลิ่น

ความปลื้มปีติ ความประทับใจของครูคำสอนที่ได้รับรางวัลครั้งนี้เปี่ยมล้น
ครูนิภา ผดุงผล กล่าวว่า “ได้รับความรู้ มีแรงใจในการทำหน้าที่ครูคำสอน และจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เพื่อเด็กๆ ในโรงเรียนและเป็นแบบอย่างให้กับคนรอบข้าง”

ส่วนครูวิทธิรันดร์ สุสิทธิมงคล ปรารถนา “ที่จะทำหน้าที่ครูคำสอนให้ดียิ่งขึ้นตามแบบอย่างความเมตตา ใจดี ของพระเยซูเจ้า สิ่งใดควรปรับปรุงก็จะปรับปรุง อย่างที่พระคุณเจ้าพูดถึงครูคำสอนที่ชอบ-ไม่ชอบ”

คุณสุภาวิกา เลือแก้ว จากวัดนักบุญกัสปาร์แบร์โทนี กล่าวว่ามาฟื้นฟูจิตใจครั้งนี้ ได้แนวทาง ได้รับกำลังใจที่จะกลับไปเป็นผู้นำในวัดเล็ก ๆ ของตน
 
ครูสุริศา  เทียนแก้ว จากโรงเรียนธิดาแม่พระ กล่าวว่า “ปลื้มที่สุดที่ได้รับรางวัลครูคำสอนดีเด่น ห้องคำสอนดีเด่นครั้งนี้ จะทำตัวให้เหมาะสมกับที่ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติต่อหน้าสาธารณชน”

ครูทรัพย์สิวดี สายสำลีจากโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม รู้สึกว่า “การมอบรางวัลครูคำสอนดีเด่น เป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูคำสอน แรงบันดาลใจที่ได้รับจากการฟื้นฟูจิตใจคือ เมื่อมีกำลังใจดีแล้วก็พร้อมที่จะทำหน้าที่สอนคำสอนด้วยความตั้งใจ”

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120