ประมวลภาพ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม ได้จัดสัมมนาการสอนคำสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2016 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน มีคุณครูู้เข้าสัมมนาจำนวน 71 คน และนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม มาสมทบในช่วงบ่ายจำนวน 17 คน

พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เปิดการสัมมนาด้วยการสวดทำวัตรร่วมกัน ต่อจากนั้นพระคุณเจ้าได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมองภาพรวมของการใช้หนังสือคำสอนสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของแต่ละโรงเรียนที่ได้สำรวจมา

ในช่วงแรกของการสัมมนา คุณพ่อ เอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์คำสอนแม่ริม ได้พูดถึง “เยาวชนปัจจุบันสนใจอะไร ...แล้วไง...” คุณพ่อได้ให้ข้อมูล และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงความสนใจของเยาวชนในปัจจุบันด้านต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีการสำรวจมาแล้ว ต่อจากนั้น “...แล้วไง...” คุณพ่อได้ให้แนวทางในการอภิบาลเยาวชน และแนวปฏิบัติของผู้อภิบาลเยาวชน (เอกสารประกอบ จิตตาภิบาลเยาวชน แบบบันทึก)

ช่วงที่สอง พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม ได้แนะนำหนังสือคำสอนของคณะซาเลเซียน 4 เล่ม เป็นการมองภาพรวมการใช้หนังสือทั้ง 4 เล่มนี้ในการสอนคำสอนให้กับนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

-เรื่องน่าทึ่งของพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธ เป็นการใช้พระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง “Christo Centric” ในการอธิบาย
-ความรักของพระเป็นเจ้าและประชากรของพระองค์ เป็นเรื่องราวในพันธสัญญาเดิม ชีวิตของบรรดาประกาศก การก้าวเดินของประชากรพระเจ้า
-พระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร เป็นเรื่องของกำเนิดพระศาสนจักร ประวัติพระศาสนจักรและพระศาสนจักรในประเทศไทย

-ทางสู่พระเจ้า เป็นเรื่องศาสนสัมพันธ์ กระแสเรียกของมนุษย์
 

ช่วงที่สาม พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้นำเสนอภาพรวมของหนังสือคำสอนเยาวชน “YOUCAT” เล่ม 1-4 พระคุณเจ้าได้ให้ภาพรวมของหนังสือแต่ละเล่มว่าประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง จุดเด่นของหนังสือชุดนี้

ช่วงที่สี่ คุณครูสุธาทิพย์ วงษ์บุญมา โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประุถม ได้นำเสนอวิธีการใช้สื่อในการสอนคำสอนเยาวชน โดยใช้โปรแกรม getkahoot.com
หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถามและเสนอความคิดเห็น จบลงด้วยการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120