รายงานโดย...ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ภาพข่าวโดย...ทีมงานบุคลากรคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราช โดยมี พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์  ประธานฯ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส ผู้อำนวยการฯ และคณะกรรมการฯ ร่วมกันจัดสัมมนาบุคลากรศูนย์คริสตศาสนธรรม 10 สังฆมณฑล ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมจากศูนย์ต่างๆ ดังนี้ กรุงเทพฯ 4 คนจันทบุรี 4 คน ราชบุรี 5 คนเชียงใหม่ 2 คน สุราษฎร์ 6 คน นครราชสีมา 2 คน อุดร 1 คน อุบลฯ 4 คน ท่าแร่ 4 คน สำนักงานคณะกรรมการฯ 5 คนรวมทั้งหมด 37 คน โดยมี คุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ อุปสังฆราชฯและประธานคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลสุราษฎร์ฯและทีมงาน เป็นเจ้าภาพและจัดการสัมมนา

อนึ่ง การจัดสัมมนาบุคลากรฯ นี้จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี โดยใช้สถานที่ในการสัมมนาฯเปลี่ยนกันไปตามสังฆมณฑลต่างๆ โดยมีจุดประสงค์ คือ
1. เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ครูคําสอนและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในศูนย์คริสตศาสนธรรม 
2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย และรู้จักกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์คริสตศาสนธรรม
3. เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน และให้กําลังใจแก่กัน
ในการจัดสัมมนาบุคลากรฯ ครั้งที่ 13 นี้ ทางเจ้าภาพได้จัดสัมมนาแบบบูรณาการ คือ แสวงบุญในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรไทย ศึกษาดูงานของสังฆมณฑล เยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชน แบ่งปันงานคำสอนและแพร่ธรรมในระหว่างเดินทาง และพักผ่อนร่วมกัน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เดินทางถึงบ้านชุมพาบาล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีคุณพ่อนที  ธีรานุวรรตน์ และทีมงานคำสอน ให้การต้อนรับ  ลงทะเบียนเข้าและนำเข้าที่พัก ต่อจากนั้นเข้าเยี่ยมคำนับพระสังฆราช ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี พระคุณเจ้ากล่าวต้อนรับพระสังฆราช  วีระ อาภรณ์รัตน์ คณะกรรมการฯ และบุคลากรฯ ทุกท่านต่อจากนั้น คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส กล่าวแนะนำคณะกรรมการและบุคลากรคำสอนแต่ละสังฆมณฑล และร่วมแสดงความยินดีโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดพระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล อายุครบ 69 ปีด้วย  และ เดินทางไปแสวงบุญอาสนวิหารราฟาแอลซึ่งเป็นสถานที่แสวงบุญโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรไทย โดยร่วมวจนพิธีกรรมแสวงบุญ โดยพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์เป็นประธาน หลังจากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นที่ตลาดโต้รุ่ง ในตัวเมืองสุราษฎร์ฯ และเข้าพักผ่อนที่บ้านชุมพาบาล

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในตอนเช้า โดยมีพระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน ร่วมกับพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ บรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์ บุคลากรคำสอนและสามเณร ต่อจากนั้น รับประทานอาหารเช้าและเดินทางสู่เมืองพังงา ในระหว่างทางคุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ ไ ้แบ่งปันการทำงานของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีและได้กล่าวว่าในแต่ละสมัยก็มีภัยธรรมชาติเข้ามาซึ่งก็ท้าทายงานของพระศาสนจักรที่สุราษฎร์ฯ เช่นกัน ในสมัยพระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต  ก็มีพายุโซนร้อนแฮเรียด พระสังฆราชประพนธ์ ไชยเจริญ ก็มีพายุไต้ฝุ่นเกย์(Typhoon Gay)ปี ค.ศ.1989/2532 พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีลก็เกิดคลื่นสินามิ(Tsunami)ในปี ค.ศ.2004/2547 ซึ่งในแต่ละครั้งที่เกิดภัยธรรมชาติ สังฆมณฑลสุราษฎร์ก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายโดยได้รับการร่วมมือจากพระศาสนจักรในประเทศไทยเป็นอย่างดี และเป็นงานแพร่ธรรมและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกศาสนาด้วยเช่นกัน

ต่อจากนั้น ทางเจ้าภาพได้นำสู่กิจกรรมล่องแก่งที่พังงาและเดินทางไปพักผ่อนเขื่อนรัชชประภา เข้าพักที่แพภูตะวัน เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ช่วยเหลือกันและกัน แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งเป็นการพักผ่อนร่วมกันด้วย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เดินทางไปชมความงามของกุ้ยหลินเมืองไทย เดินป่า และชมถ้ำประการังหลังจากนั้นเดินทางกลับจากเขื่อนรัชชประภาไปวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พนมโดยมี คุณพ่อแทรี่ ตาไปย์ เจ้าอาวาสฯ ให้การต้อนรับและเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารว่าง ชมสถานที่ฯ และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยกัน โดยมีคุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ เป็นประธานฯ และเยี่ยมซิสเตอร์คณะกลาริส กาปูชิน อารามแม่พระแห่งปวงเทวา อ.พนมโดยมีซิสเตอร์มาเรีย กลาเซีย สุปราณี ฉัตรบรรยงค์และสมาชิกให้การต้อนรับ ต่อจากนั้นในเวลาค่ำได้มีโอกาสไปร่วมกลุ่มวิถีชุมชนวัดของวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วย พระสงฆ์ ซิสเตอร์ ครูคำสอน เดินทางไปร่วมกับกลุ่มคริสตชนในการอ่านพระวาจา  ฟังอธิบายพระวาจาจากคุณพ่อ ภาวนาร่วมกัน และเลี้ยงอาหารว่างเป็นการพบปะ แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ในตอนเช้าร่วมกับซิสเตอร์คณะกลาริส กาปูชิน ณ วัดน้อยของอารามฯ โดยมีคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นประธานฯ หลังพิธีฯ คุณพ่อกล่าวขอบคุณคุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์และทีมงานคำสอนที่ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมการสัมมนาฯเป็นอย่างดี และขอบคุณคณะซิสเตอร์ที่อนุญาตให้มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยกันในเช้านี้ ต่อจากนั้น คุณบัวไข วีระโห เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนย์คำสอนฯ กล่าวขอบคุณคุณพ่อและทีมงานคำสอนสังฆมณฑลสุราษฎร์ฯ  และคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่จัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากรคำสอนในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี
 
อย่างไรก็ดีการสัมมนาบุคลากรศูนย์คริสตศาสนธรรม 10 สังฆมณฑล จะจัดครั้งต่อไปในอีกสองปีข้างหน้า คือ ปี ค.ศ. 2017 ที่สังฆมณฑลนครสวรรค์ และขอขอบคุณศูนย์คริสตศาสนธรรมทุกสังฆมณฑลและคณะกรรมการฯทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการฯนี้เป็นอย่างดี ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120