คณะกรรมการคริสตศาสนธรรม  ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ มี  2 แผนก คือ  แผนกคริสตศาสนธรรม (ซึ่งเราคุ้นกับชื่อ แผนกคำสอน มากกว่า) และแผนกพระคัมภีร์

แผนกคริสตศาสนธรรมประชุมสามัญปีละ 2 ครั้ง  ล่าสุดเราจัดประชุมวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ มีสมาชิกมาร่วมประชุมจาก 7 สังฆมณฑล รวมผู้อำนวยการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (NCC)  และสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม  ประชุมที่บ้านธารพระพรของซิสเตอร์ซาเลเซียน  สามพราน

คุณพ่อเอกสิทธิ์  ทัฬหะกุลธร  เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้  ตัวแทนจากแต่ละสังฆมณฑลรายงาน กิจการเด่นๆ เช่น
1.ส่งครูคำสอน 2 คนไปดูงานฆราวาสอุทิศตน  ครูทัศนีย์  มธุรสสุวรรณ และครูสุดหทัย  นิยมธรรม  ไปเยี่ยม  Mother of Life Institute  ที่บาลากัน ประเทศฟิลิปปินส์  ระหว่าง 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 4 มกราคม พ.ศ. 2557

2.จัดแปลและพิมพ์หนังสือคำสอนเยาวชน (YOUCAT) ครบ 4 ภาคแล้ว  เซอร์หลุยส์ มารี พรฤกษ์งาม  คณะเซนต์ปอลฯ  ผู้แปลและจัดพิมพ์

3.ปรับปรุงวีดีทัศน์พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม 12 ตอน พันธสัญญาใหม่ 24 ตอน ให้เป็นดีวีดี (ศูนย์ คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ)  (www.kamsonbkk.com)

4.ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (NCC)  จัดอบรมครูคำสอนภาคฤดูร้อน เริ่ม 19 มีนาคม – 25 เมษายน  ที่วิทยาลัยแสงธรรม  สามพราน
       ซิสเตอร์สุวรรณี  พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์ร่วมงานกับทีมวิถีชุมชนวัดใ ห้การอบรม  และให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ 2 ชุมชนที่วัดนักบุญเปโตร

5.วิทยาลัยแสงธรรม นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นปี 4 จำนวน 24 คน  ไปฝึกสอน คริสตศาสนธรรม  ตั้งแต่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 7 มีนาคม พ.ศ. 2557  ในโรงเรียน 10 แห่ง คือ โรงเรียนนักบุญเปโตร, ยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกชาย – แผนกหญิง), อันนาลัย, พระหฤทัยคอนแวนต์, พระแม่สกลสงเคราะห์, ซางตาครู้สศึกษา, ยอแซฟอยุธยา, เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ เมืองทอง และสารสิทธ์พิทยาลัย  และมีปัจฉิมนิเทศสรุปการฝึกสอน  วันที่ 7 – 9 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ วิทยาลัยแสงธรรม

6.Bibilo drama สมาชิกพยายามจัดอบรมพระคัมภีร์ด้านนี้แก่คณะครู  และเราจัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนี้  วันที่ 7 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

7.โครงการมารานาธา คุณพ่อเอนก นามวงษ์  และคณะจัดกิจกรรมพัฒนาความเชื่อ  ด้านพระวาจาและการภาวนาแก่คริสตชนผู้สนใจ ในวันศุกร์ – อาทิตย์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน  ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 – 80 คน (www.kamsonchan.org)
8.ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลนครสวรรค์  คุณพ่อศิริชาญ เอียงผาสุก ได้ตั้งศูนย์คำสอนและศาสนภัณฑ์ของเขต 1  อยู่ด้านหน้าอาสนวิหารนักบุญอันนา ติดถนนสวรรค์วิถี อ.เมือง  จ.นครสวรรค์ ซึ่งมีพิธีเสกอาคารในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557
9.ชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ  ครั้งที่ 5 โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทย  เราตั้งใจจะจัดชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ วันที่ 14 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (ปีหน้า) ที่สักการะสถานบ้านสองคอน จ.มุกดาหาร

เราได้ไปเยี่ยมนักศึกษาที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (NCC)  ถวายมิสซา และรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน เย็นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การร่วมมือกัน ระหว่างสมาชิกผู้ร่วมงานเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อร่วมงานและช่วยเหลือให้ไปในทิศทางแผนอภิบาลของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย
 

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120