เขียนข่าวโดย...คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ   ภาพข่าวโดย...คุณวชิรวไล นาควิโรจน์

             ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (National Catechetical Center; NCC) โดยมีซิสเตอร์สุวรรณี พันธ์วิไล คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี เป็น ผู้อำนวยการฯ (ปี ค.ศ. 2011-ปัจจุบัน)   ได้จัดคอร์สการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน -1 พฤษภาคม 2012 โดยใช้ห้องเรียนของวิทยาลัยแสงธรรมเป็นที่จัดการอบรมฯ 

             อนึ่ง การอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน จัดมาเป็นเวลา 25 ปี แล้ว (ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1987-ปัจจุบัน) โดยจัดการอบรม คำสอนเป็น 3 วงจร หรือ 3 ภาคฤดูร้อน ใช้เวลาเรียนประมาณ 6 สัปดาห์ แต่เนื่องจากในปีนี้ มีภาวะมหาอุทกภัย จึงทำให้การจัดการอบรมเหลือประมาณ 1 เดือน

             ในโอกาสเปิดการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนนี้ ทางศูนย์ฯได้เรียนเชิญ คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ รองหัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งคุณพ่อได้กล่าวในบทเทศน์ว่า  “เวลาพระสันตะปาปาจะเริ่มกล่าวหรือเขียนคำขึ้นต้นในสมณสาส์น พระองค์จะเริ่มกล่าวทักทายถึงบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ครูคำสอนและพี่น้องคริสตชนทุกท่าน ซึ่งจะเห็นว่า “ครูคำสอน” จะเป็นบุคลากรที่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญและกล่าวถึงเสมอ

             อย่างไรก็ดีในโลกนี้มีศาสนาต่างๆมากมาย แต่ก็มีหลายศาสนาเลิกไปก็มีเหลือแต่ศาสนาใหญ่ไม่กี่ศาสนา เพราะว่าไม่มีคนสืบทอด ศาสนิกชนไม่รู้หลักธรรมคำสอนที่แท้จริง ไม่มีบุคลากร ดังนั้นศาสนาเหล่านั้นก็ถูกลบออกไปจากบัญชีศาสนาของโลก เราอยากให้คริสต์ศาสนาถูกลบไปหรือเสื่อมไปหรือไม่ ทุกวันนี้มีศาสนาที่เข้มแข็งขึ้นมาก และก็มีคนไม่นับถือศาสนาใดเลย ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวอีกเช่นกัน

             ดังนั้น ครูคำสอนและผู้ร่วมงานคำสอน เราอยากให้คริสต์ศาสนาเสื่อมลงในสมัยเราหรือไม่ หรือในโรงเรียนของเรา เราอยากให้คริสต์ศาสนาของเราตกต่ำในสมัยของเรา ทีมงานคำสอนไม่มีความรู้ และไม่รู้จะสอนอะไร จะทำให้ศาสนาตายไปหรือไม่ หรือเราจะเป็นตำนานว่าในสมัยของเรา กิจกรรมด้านคริสต์ศาสนาเจริญก้าวหน้าขึ้น

             อย่างไรก็ตาม เรามาที่นี่เราอาจจะกังวล แต่ก็ขอให้ไว้ใจในพระเจ้า ทุกอย่างก็จะผ่านไปอย่างดี ขอพระเป็นเจ้าอวยพร ให้พวกเราฟันผ่าอุปสรรคให้เราก้าวข้ามให้ได้  ขอให้ทุกคนทำให้ดีที่สุด ที่เหลือพระเป็นเจ้าจะเป็นผู้เติมเต็มให้กับเราเอง ขอพระเจ้าอวยพร”

             ในการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนนี้ มีผู้มารับการอบรม 186 คน ชั้นปี 1 จำนวน 87 คน ชั้นปี 2 จำนวน 45 ชั้นปี 3 จำนวน 54 คน ทางศูนย์ฯ ขอขอบคุณบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านที่สนับสนุนบุคลากรครูคำสอน เยาวชน สามเณร ผู้ฝึกหัด หรือผู้สนใจทำงานด้านคำสอนและแพร่ธรรมมารับการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนนี้ด้วย

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  82 ม. 6  ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์  0-2429-0443 , 0-2812-5880, 08-2335-2112  โทรสาร 0-2429-0239  และ E-mail :  nccthailand@gmail.com