คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ฯ คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมสามัญฯ ครั้งที่ 2/2013 เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2013     ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม

ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2556  เริ่มการประชุมด้วยการภาวนาและอ่านพระวาจาร่วมกันด้วยรูปแบบ Bibliodrama  ต่อจากนั้น คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ   และ   มีการแบ่งปันการทำงานด้านคริสตศาสนธรรมของคณะกรรมการ  ศูนย์อบรม คริสตศาสนธรรมระดับชาติ ศูนย์คริสตศาสนธรรมแต่ละสังฆมณฑล และสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

ในช่วงเย็นคณะกรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมเยียนนักศึกษาสาขาวิชา คริสตศาสนศึกษา  ที่พักที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ร่วมสวดภาวนาและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ ศูนย์อบรมคริสต ศาสนธรรมระดับชาติ

ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2013 ทางคณะกรรมการฯได้จัดให้มีการนำเสนอหนังสือคำสอน สำหรับคณะกรรมการฯ จิตตาภิบาล ครูคำสอน และนักศึกษา  ดังนี้

1.หนังสือคำสอนเยาวชน (YOUCAT) เล่ม 1-3 โดยพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ในโอกาสนี้ พระคุณเจ้าได้เชิญ Ms. Maria “Mary” Almonte  สมาชิกฆราวาสอุทิศตนสถาบัน Notre Dame de Vie ประเทศฟิลิปปินส์ ร่วมแบ่งปันการจัดอบรมครูคำสอนในสถาบัน Mother of  life  ประเทศฟิลิปปินส์ ในโอกาสนี้ด้วย

2. แผนการสอนหนังสือคำสอนชุดชีวิตคริสตังบูรณาการวิถีชุมชนวัด (BEC) โดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ผู้จัดการแผนกวิถีชุมชนวัด และคุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนักบุญเปโตร  (ดูเอกสารได้ที่นี่)

3.หนังสือคริสตศาสนธรรมขั้นพื้นฐาน (Basic Catechism) โดยคุณครูสาวินี เกษตรบริบูรณ์ ครูคำสอนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์คอนแวนต์ นนทบุรี

อนึ่งในการนำเสนอหนังสือคำสอนมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 124 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการฯ 24 คน จิตตาภิบาลและครูคำสอน 48 คน นักศึกษาสาขาคริสตศาสนศึกษา  52 คน

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120